Menu back

Produkty bankowe - Archiwum

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Allianz Best Doctors

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Best Doctors Życie (obowiązujące do dnia 01.01.2016r.)

Ubezpieczenia budynków/ lokali do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy
Banku Pekao SA

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków/ lokali do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA (dla umów zawartych od 07.10.2015r. do 10.12.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków/ lokali do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA (dla umów zawartych od 31.03.2015r. do 06.10.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków/ lokali do których tytuł prawny posiadają Kredytobiorcy Banku Pekao SA (dla umów zawartych od 01.11.2013r. do 30.03.2015r.)

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Strategia Aktywnego Inwestowania

OWU na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym SAI z wykazem UFK niebędących Portfelami Modelowymi z dnia 26.02.2016 r.

OWU na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Strategia Aktywnego Inwestowania (dla umów zawartych od dnia 22.01.2016r.)

OWU na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Strategia Aktywnego Inwestowania (dla umów zawartych od dnia 22.01.2016r.)

KIID Allianz Aktywnej Alokacji

KIID Allianz Obligacji Plus

KIID Allianz Pieniężny

KIID Franklin Global Fundamental Strategies Fund

KIID Franklin US Opportunities Fund

KIID JPM Emerging Markets Opportunities

KIID NN Globalny Długu Korporacyjnego

KIID NN Globalny Spółek Dywidendowych

KIID NN Japonia

KIID NN Średnich i Małych Spółek

KIID NN Stabilny Globalnej Alokacji

KIID Pioneer Akcji Aktywna Selekcja

KIID Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu

KIID Pioneer Gotówkowy

KIID Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2

KIID Pioneer Strategii Globalnej

KIID Pioneer Surowców i Energii

KIID Schroder Asian Opportunities

KIID Schroder EURO Equity

KIID Schroder Frontier Markets Equity

KIID Schroder Global Diversified Growth

KIID Templeton Global Total Return Fund

KIID Templeton Latin America Fund

KIID UniAkcje Dywidendowy

KIID UniAkcje Wzrostu

KIID UniObligacje Aktywny

Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych

Portfel Akcji Rynków Wschodzących

Portfel Obligacji Zagranicznych

Prospekt Allianz FIO

Prospekt Franklin Templeton Investment Funds

Prospekt JPM Funds

Prospekt NN Parasol FIO

Prospekt NN SFIO

Prospekt Pioneer FIO

Prospekt Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Prospekt Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Prospekt Schroder International Selection Fund

Prospekt UniFundusze FIO

Prospekt UniFundusze SFIO

OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r.)

Załącznik nr 1 od OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium

Załącznik nr 2 do OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium

Załącznik nr 3 do OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r.)

IKE Allianz - Pekao

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia "IKE Allianz - Pekao" i regulaminu ubezpieczenoiwych funduszy kapitałowych dla umów ubezpieczenia "IKE Allianz-Pekao" (obowiązujący od dnia 13.09.2004 do 25.08.2011r.)

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla umów ubezpieczenia "IKE Allianz-Pekao" i Regulamin Programu Efektywnego Inwestowania dla umów ubezpieczenia "IKE Allianz-Pekao" (obowiązujący od dnia 01.09.2004 do 25.08.2011r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia "IKE Allianz-Peako" (dla umów zawartych od dnia 01.09.2014r. obowiązujące do 25.08.2011r.)

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z TU Allianz Życie Polska SA przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE (dla umów zawartych od dnia 01.09.2004r.)