Indywidualne ubezpieczenie na życie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem

Indywidualne ubezpieczenie na życie – wybierz sprawę, jaką chcesz załatwić 

Chcesz zmienić wysokości składki regularnej i sumy ubezpieczenia w swoim ubezpieczeniu. Możesz to zrobić, jeśli Twoja umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym trwa minimum od dwóch lat.  

 • Nowa wysokość składki nie może być niższa od obowiązującej w danym momencie minimalnej składki ustalonej przez Allianz. Obniżenie składki może spowodować obniżenie sumy ubezpieczenia. 
 • W takim wypadku Ubezpieczający jest o tym informowany i wymagana jest jego oraz Ubezpieczonego zgoda w formie pisemnego oświadczenia na dokonanie operacji obniżenia sumy.
 • Zmiana wysokości składki jest dokonywana w okresie prolongaty płatności składki (tj. w ciągu 30 dni od dnia wymagalności składki), a nowa wysokość składki zaczyna obowiązywać od daty pierwszej wymaganej składki przypadającej po dniu wpłynięcia wniosku do Allianz.

Jak załatwić tę sprawę

Chcesz zmienić wysokość sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej - wypełnij i przekaż do Allianz odpowiedni dokument co najmniej 30 dni przed dniem, od którego ma obowiązywać zmiana.

UWAGA: W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku wraz z informacją o aktualnie wykonywanym zawodzie podając dlaczego chcesz podwyższyć sumę.

Zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia jest potwierdzana Aneksem do polisy, który jest wysyłany na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

 • Przy czasowym zawieszeniu płatności składek warunki ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Możesz mieć pewność, że jeśli będzie miało miejsce zdarzenie, którym jest objęte ubezpieczenie (np. śmierć, choroba, niezdolność do egzystencji, poważne zachorowanie), Ty lub twoi bliscy otrzymają należne świadczenie.
 • Twoje problemy finansowe związane z płatnością składek mogą minąć. Wtedy łatwo powrócisz do ustalonych wcześniej warunków ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia badań lekarskich i ponoszenia opłat związanych z zawarciem ubezpieczenia.
 • Zerwanie polisy i ponowne jej wykupienie łączyłoby się z opłatami i procesem oceny ryzyka. Czasami zakup nowej polisy na tych samych warunkach nie będzie możliwy.

Czasowe zawieszenie opłacania składek jest dostępne w polisach:

 • Plan na dziś i jutro
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym
 • z grupy „Specjalnie dla …”
 • Specjalnie dla Dziecka
 • Allianz Rentier
 • Prosperita
 • Allianz Kalia
 • Allianz Invest
 • Horyzont

 Sprawdź warunki czasowego zawieszenia płatności składek w Twoim ubezpieczeniu.

Skutki czasowego zawieszenia składek:

 • wolnienie z opłacania składek,
 • achowanie bez zmian warunków ochrony ubezpieczeniowej,
 • pobierane są opłaty wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia i umów dodatkowych ze środków zgromadzonych na rachunku przypisanym do polisy, jeżeli w trakcie trwania umowy były one pobierane,
 • pobieranie składek ochronnych lub regularnych, jeżeli wynika to z zapisów ogólnych warunków Twojej umowy.

Pamiętaj, że wartość Twojej polisy zmaleje, ale po okresie czasowego zawieszenia wystarczy powrócić do regularnego opłacania składek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Czasowe zawieszenie płatności składki rozpoczyna się w dniu, gdy wymagana jest pierwsza składka po wpłynięciu wniosku do Allianz.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładowe jest dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Specjalnie dla Dziecka,
 • Allianz Rentier,
 • Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie,
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro
 • Prosperita,
 • Przyszłość dla dziecka,
 • Allianz Kalia,
 • Allianz Invest.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe.

Zmiana umowy w ubezpieczenie bezskładkowe zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.

UWAGA: Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub wstawienia niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji Ubezpieczonego. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Jak załatwić tę sprawę

Jeśli posiadasz ubezpieczenie indywidualne na życie wykorzystując ww. wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

 

Jeżeli posiadasz umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia „Plan na dziś i jutro” możesz dodatkowo wskazać Uposażonych z tytułu umów dodatkowych oraz Uposażonych zastępczych z tytułu umów dodatkowych.

 • Chcesz w indywidualnym ubezpieczeniu na życie dokonać zmiany Ubezpieczającego, czyli „właściciela” polisy, tj. osoby decydującej o jej warunkach oraz zobowiązanej do opłacania składek.

UWAGA: Taka zmiana nie jest możliwa w następujących umowach:

 • Indywidualne Konto Emerytalne Specjalnie dla Ciebie,
 • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym, do której została dołączona umowa dodatkowa zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wypełniony wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli Ubezpieczającym jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 • Po dokonaniu zmiany nowy Ubezpieczający otrzyma od Allianz dokument potwierdzający zmianę.
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę

Prześnij nam oświadczenie ze swoją dyspozycją. Pamiętaj, by odręcznie podpisać pismo.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w treści Twojego oświadczenia.

Chcesz uzyskać informację na temat wartości zgromadzonych środków.

Jak załatwić tę sprawę

Dokumenty nie są potrzebne, wartość polisy sprawdź online logując się do e-serwisu.

Allianz przysłał Ci list indeksacyjny z informacją o:

 • wysokości składki regularnej i sum ubezpieczenia przed indeksacją,
 • wysokości wskaźnika indeksacji, o jaki proponujemy podwyższyć składkę i sumy ubezpieczenia,
 • wysokości składki i sum ubezpieczenia po indeksacji,
 • sposobie postępowania po wybraniu wariantu indeksacji, gdy nie chcesz zmieniać warunków i pozostawić składkę i sumy ubezpieczenia w dotychczasowej wysokości.

Indeksacja ma na celu zachowanie realnej wartości przyszłej wypłaty lub przyszłego świadczenia z umowy ubezpieczenia. Allianz określa wskaźnik indeksacyjny (dla niektórych umów dwa wskaźniki) na podstawie, którego proponuje w rocznicę polisy nową wysokość:

 • składki ubezpieczeniowej lub
 • składki ubezpieczeniowej i sum ubezpieczenia (umowy głównej lub umów dodatkowych) w przypadku umów, które są zawarte w wariancie ochronnym lub posiadają umowy dodatkowe podlegające indeksacji.

Jak załatwić tę sprawę

Jeżeli podjąłeś decyzję o wyborze jednej z przedstawionych propozycji lub rezygnacji z indeksacji, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w liście od Allianz.
 • Chcesz zmienić tryb i częstotliwość opłacania składek.

  UWAGA: Składkę regularną możesz opłacać z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana częstotliwości może nastąpić w każdą datę jej wymagalności, jeśli nowa wysokość składki osiągnie minimalną wysokość określoną przez Allianz przy określonych częstotliwościach. Możesz również zmienić tryb opłacania składek.

 • Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.
 • Zmiana częstotliwości opłacania składek jest potwierdzana aneksem do polisy, który Allianz wyśle na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Jak załatwić tę sprawę

Chcesz, żeby składka była  pobierana przez Allianz z Twojego rachunku bankowego w ramach polecenia zapłaty. Zgodę na polecenie zapłaty możesz wyrazić w każdym momencie trwania umowy, pod warunkiem, że Twoja polisa jest opłacona na bieżąco a bank prowadzący rachunek bankowy należy do instytucji oferujących usługę polecenie zapłaty. UWAGA: Dane na zgodzie dotyczą właściciela rachunku bankowego (nie musi nim być właściciel polisy).

 • Uruchomienie usługi polecenia zapłaty (direct debit) w Twojej umowie może się wiązać ze zniżkami dotyczącymi opłaty polisowej lub opłaty związanej z częstotliwością opłacania składek. Informacje na temat zniżek uzyskasz u przedstawiciela Allianz lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 224 224 224.
 • Po uruchomieniu „polecenia zapłaty” należy jedynie pamiętać o konieczności utrzymywania wystarczających środków na rachunku bankowym, tak aby było możliwe zrealizowanie płatności składki.

Chcesz całkowicie odwołać polecenie zapłaty i samodzielnie regulować wpłaty składek.

 • Usługa direct debit może zostać odwołana  bezpośrednio w banku prowadzącym rachunek, z którego pobierane są składki.

Jak załatwić tę sprawę

W przypadku, gdy rachunek należy do:

 • małżeństwa – zgoda musi zawierać dane i podpisy obojga małżonków,
 • spółki prawa handlowego – powinny podpisać się osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z odpisem KRS.

Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.

Prześlij nam podpisane dokumenty.
Podobnie jak w przypadku uruchamiania usługi podpis na druku powinien złożyć właściciel rachunku.

Chcesz:

 • zmienić alokację składki, tj. podział procentowy dotyczący lokowania każdej następnej składki, która jest inwestowana w poszczególne fundusze,
 • przenosić środki między funduszami.

Jako Ubezpieczający, czyli „właściciel” polisy, tj. osoba decydująca o jej warunkach oraz zobowiązana do opłacania składek, możesz to zrobić w dowolnym czasie trwania umowy.

Za wykonanie przeniesienia środków pomiędzy funduszami lub zmianę alokacji składki, mogą zostać pobrane opłaty, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta Twoja umowa ubezpieczenia  je przewidują. Opłata ta pobierana jest poprzez umorzenie części jednostek uczestnictwa.

Jak załatwić tę sprawę

Jeżeli posiadasz umowę Plan na dziś i jutro:

 

Jeśli posiadasz umowę Allianz Invest lub Plan Inwestycyjny Profit Plus:

 

Jeśli posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia z UFK inną niż wskazane powyżej:

 

UWAGA: We wniosku w części dotyczącej przeniesienia środków w kolumnie „% środków do umorzenia” wpisz, jaki % środków ze 100% środków zgromadzonych w danym funduszu ma zostać umorzony, a następnie zaalokowany w innych funduszach.  W kolumnie „% alokacji środków” zarówno w części dotyczącej przeniesienia środków jak i zmiany alokacji składki regularnej, wskazany procent musi sumować się do 100%.

O dokonaniu zmiany zostaniesz poinformowany w formie pisemnej.

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy.

Aby nie rezygnować z ubezpieczenia, możesz:

 • czasowo zawiesić płatność składki,
 • zmienić ubezpieczenie na bezskładkowe.

Oba rozwiązania są dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Specjalnie dla Dziecka,
 • Allianz Rentier,
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro
 • Prosperita,
 • Allianz Kalia,
 • Allianz Invest.

Jak załatwić tę sprawę

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony lub indywidualne ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, masz możliwość:

 • zawarcia umowy dodatkowej,
 • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia (tylko dla umowy Plan pełnej ochrony),
 • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych,
 • zrezygnowania z umowy dodatkowej.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam dokumenty:
Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał (kod produktu: KAP) Plan pełnej ochrony (kod produktu: TER4) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (kod produktu: TER) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (kod produktu: KAP)dla umów Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony, Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

UWAGA: W przypadku chęci zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan na dziś i jutro, masz możliwość:

 • dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
 • zawarcia umowy dodatkowej/podwyższenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
 • podwyższenia składki podstawowej,
 • zrezygnowania z obejmowania ochroną ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
 • zrezygnowania z umowy dodatkowej lub/i obniżenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
 • obniżenia składki podstawowej.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

 

W przypadku chęci dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka, zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem lub innym przedstawicielem Allianz i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Umowa Twojego ubezpieczenia uległa rozwiązaniu jakiś czas temu. Teraz chcesz wznowić ubezpieczenie.

Pamiętaj, że warunkiem wznowienia umowy ubezpieczenia jest przesłanie dokumentów wznowieniowych oraz opłacenie należnych składek wraz z opłatą wznowieniową. Zostaniesz poinformowany w formie pisemnej o podjętej decyzji odnośnie zaakceptowania ryzyka ubezpieczeniowego i wznowienia umowy oraz o wysokości należnej kwoty do wpłaty.

Po wznowieniu umowy otrzymasz pismo potwierdzające wznowienie ochrony ubezpieczeniowej. 

Jak załatwić tę sprawę

 

W przypadku umów wymienionych niżej dodatkowo należy dołączyć do formularza wznowieniowego ankietę medyczną:

 • polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wariancie ochronnym,
 • Plan z gwarancją kapitału,
 • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan pełnej ochrony,
 • indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie.

 

Chcesz dokonać wypłaty środków pieniężnych z umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie. Jeśli na Twoją polisę były wpłacane składki doraźne lub gdy polisa posiada wartość wykupu jako Ubezpieczający masz prawo do:

 • wykupu polisy,
 • częściowego wykupu polisy (w przypadku umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: ubezpieczeń z pakietu "Specjalnie dla...", Rentier),
 • częściowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zysków (w przypadku ubezpieczeń z planem kapitałowym i edukacyjnym),
 • częściowego wykupu z rachunku podstawowego od 2. rocznicy polisy i/lub rachunku swobodnego dostępu (w przypadku umowy Plan na dziś i jutro),
 • częściowego wykupu lub zwrotu środków zgromadzonych na koncie swobodnego dostępu i/lub na koncie IKE (w przypadku umowy Indywidualnego Konta Emerytalnego Specjalnie dla Ciebie).

Pamiętaj, że złożenie wniosku o wypłatę wartości wykupu polisy będzie się wiązało z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia i wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie, których została zawarta Twoja umowa, przewidują opłaty za wykup całkowity/częściowy, wówczas wartość całkowitego lub częściowego wykupu polisy zostanie pomniejszona przed jej wypłaceniem o koszty wykupu.

UWAGA: W przypadku umowy Plan z gwarancją kapitału i Indywidualnego ubezpieczenia na dożycie 
z planem edukacyjnym wartość wykupu podana jest na odwrocie polisy.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty - w zależności od rodzaju zawartej umowy należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego (bez wizerunku i rysopisu), potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez przedstawiciela Allianz lub notariusza,
 • inne niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia wniosku o wykup dokumenty, które Allianz wskaże w pisemnej odpowiedzi na wniosek.

Jeżeli nie chcesz rezygnować z umowy a dokonać częściowej wypłaty, na wniosku:

 1. Zaznacz sekcję dotyczącą wypłaty środków zgromadoznych na rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/ częściowego wykupu polisy (dla umów z pakietu Specjalnie dla… i Plan na dziś i jutro).
 2. Dla umowy Plan na dziś i jutro dodatkowo zaznacz czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego, czy rachunku swobodnego dostępu, lub też obu tych rachunków.
 3. Określ kwotę lub procent środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunku jednostek lub zaznacz wypłatę całości rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/w kwocie maksymalnie możliwej (dla umów z pakietu Specjalnie dla…).
 4. Określ w jaki sposób mają zostać wycofane jednostki. Jeżeli nie wskażesz, dokonamy wycofania proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunkach jednostek.

Jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z umowy, zaznacz pole „wartości wykupu polisy” a dla umowy Plan na dziś i jutro „całkowitego wykupu polisy”.

Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. Masz do tego prawo. Od umowy możesz odstąpić do 30. dnia (włącznie) od daty jej zawarcia, a w każdym momencie trwania umowy możesz ją wypowiedzieć.

Pamiętaj, że w przypadku odstąpienia do 30. Dni od dnia zawarcia umowy Allianz zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę pomniejszoną o koszty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym Allianz jej udzielał.

Ponadto w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wartości wykupu, masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jeżeli rezygnacja będzie wiązała się z wypłatą środków pieniężnych, zwrócimy je na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij do Allianz pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia/rezygnacji z umowy zawierające:

 • Twój podpis,
 •  numer polisy 
 • oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane ewentualne środki pieniężne.

Posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą lub „Allianz Rentier”, zbliża się rocznica Twojej umowy ubezpieczenia i chcesz skorzystać z wypłaty świadczenia rentowego.

Jako Ubezpieczający/ Ubezpieczony masz prawo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia rentowego. Jeżeli aktualna wartość wykupu Twojej umowy ubezpieczenia jest równa lub wyższa od minimalnej wartości kapitału początkowego pozwalającego na rozpoczęcie okresu rentowego.

Minimalna wartość kapitału początkowego pozwalająca na obliczenie świadczenia rentowego, rozpoczęcie okresu odroczenia lub okresu rentowego, jeśli nie był poprzedzony okresem odroczenia wskazana jest w Tabeli opłat i limitów dołączonej do ogólnych warunków ubezpieczenia, obowiązujących dla danej umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam podpisany wniosek.
Wniosek skutkuje rozpoczęciem okresu odroczenia lub okresu rentowego od najbliższej rocznicy polisy. Dokumenty najlepiej złożyć na co najmniej 30 dni przed datą rocznicy
Twoja umowa wygasła w związku z dożyciem przez Ciebie, jako Ubezpieczonego, do dnia określonego w polisie. Chcesz, by wypłacono Ci należne świadczenie.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, że w przypadku umów z planem edukacyjnym świadczenie z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego będzie wypłacone Ubezpieczonemu dziecku. W związku z powyższym wniosek o wypłatę świadczenia powinien być wypełniony przez Ubezpieczone dziecko i podpisany przez Ubezpieczonego i Ubezpieczone dziecko.

Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • dyspozycję zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty lub
 • dyspozycję przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty

Chcesz sprawdzić historię wpłat na swoją polisę. Informacje, do których możesz mieć dostęp to:

 • terminy płatności (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
 • sumy wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy.

Dokumenty nie są potrzebne, by załatwić te pracę.

Chcesz sprawdzić historię wpłat na swoją polisę. Informacje, do których możesz mieć dostęp to:

 • terminy płatności (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
 • sumy wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy.

Dokumenty nie są potrzebne, historię wpłat sprawdź online logując się do e-serwisu.

Na Twoją prośbę telefoniczną lub pisemną wygenerujemy zestawienie wpłat.

Sprawdź, jakie dokumenty sa niezbędne do zgłoszenia roszczenia

Roszczenie z ubezpieczenia na życie możesz zgłosić online. 

Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.