Bonus VIP pozwala długoterminowo inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz ubezpieczyć życie.
Gromadzisz środki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło

W trakcie spotkania Agent zapyta o Twoje potrzeby, tak abyśmy mogli przedstawić Ci rekomendowane fundusze.
Niskie ryzyko
Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują niskie, okresowo średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności
dummy Dowiedz się więcej

Średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim terminie
 • akceptują okresowo podwyższoną zmienność cen jednostek funduszy

dummy Dowiedz się więcej

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokich dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują wyższą zmienność cen jednostki niż w Funduszu Strategia Stabilna, ale oczekują niższego poziomu ryzyka niż w przypadku funduszy akcyjnych

dummy Dowiedz się więcej

Wysokie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom na zmiennych rynkach akcji

 

dummy Dowiedz się więcej

 

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 18.11.2023 r.

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom w dominującym stopniu na europejskich rynkach akcji

 

Dowiedz się więcej

Bonus VIP to ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, które pozwala inwestować pieniądze w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata składki, która może być równa lub wyższa niż 15 000 zł. W dowolnej chwili możesz wpłacać dodatkowe kwoty – już od 1 000 zł.

Twoje składki są przeliczane na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których wartość zmienia się codziennie. Fundusze w naszej ofercie różnią się  poziomem ryzyka i możliwymi do osiągnięcia zyskami. Ich dostępność zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Jednostki funduszy są zapisywane na rachunku jednostek. Z tego rachunku − poprzez odjęcie odpowiedniej liczby jednostek − jest pobierana opłata alokacyjna od wpłaconych środków. Wartość rachunku jest równa wartości wszystkich znajdujących się na nim jednostek.

Więcej szczegółów, w tym o wypłacanym świadczeniu, znajdziesz w Podstawowych informacjach o ubezpieczeniu.

W razie śmierci Ubezpieczonego wskazani bliscy otrzymają wartość rachunku powiększoną o 2 000 zł.
 1. Spotykasz się z agentem
  Agent zbada Twoje potrzeby w zakresie ubezpieczeń i inwestycji. Zapyta Cię m.in. jaki poziom ryzyka inwestycyjnego akceptujesz oraz jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków. Następnie szczegółowo wyjaśni, jak działa i jakie możliwości daje ubezpieczenie Bonus VIP. Dzięki tej rozmowie i analizie potrzeb będziemy mogli zarekomendować Ci odpowiednie fundusze. 
  Zamów rozmowę, aby umówić się na spotkanie z agentem.
 2. Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Bonus VIP, w którym m.in. podajesz swoje dane, wybierasz fundusze i wskazujesz wysokość składki. Wniosek potwierdzasz kodem SMS, który otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu.
 3. Otrzymujesz polisę
  Po otrzymaniu Twojej pierwszej wpłaty przekażemy polisę i obejmiemy Cię ochroną ubezpieczeniową.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Opłata alokacyjna od składki jednorazowej
 • 0 zł ‒ jeżeli składka jednorazowa wynosi co najmniej 40 000 zł
 • 1,5% składki jednorazowej ‒ jeżeli składka jednorazowa jest niższa niż
  40 000 zł
Opłata alokacyjna od składki dodatkowej
 • Opłata wynosi 0 zł, jeśli:
  - wpłacasz 40 000 zł i więcej,
  - na rachunku jest 40 000 zł i więcej
 • W pozostałych przypadkach opłata wynosi:
  - 1,5% różnicy między wartością rachunku a składką dodatkową, jeśli suma wartości rachunku i składki dodatkowej wynosi 40 000 zł i więcej
  - 1,5% składki dodatkowej, jeśli suma wartości rachunku i składki dodatkowej  jest niższa niż 40 000 zł

Aby sprawdzić stan zgromadzonych środków lub zmienić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zaloguj się do serwisu dummy Mój Allianz.

Fundusze zmienisz w zakładce “Zgromadzone środki” – kliknij “Zmień fundusze”. Zasady zmian funduszy szczegółowo opisujemy w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Jeśli interesują Cię wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dummy sprawdź notowania.

W trakcie umowy możesz:

 • w dowolnym momencie wpłacać na rachunek składki dodatkowe – od 1000 zł,
 • zmieniać ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe,
 • zmieniać Uposażonych,
 • w razie potrzeby sięgać po środki zgromadzone na rachunku.

W każdym roku umowy możesz bezpłatnie wypłacić do 10% wartości rachunku. Za wypłatę wyższych kwot pobierzemy opłatę, która stanowi określony procent wypłacanej kwoty:

 • w 1 roku umowy: 5%,
 • w 2 i 3 roku umowy: 3%,
 • w 4 roku umowy: 1%,
 • po 4 latach umowy:  0%.

Wypłata środków przez Ubezpieczonego

Aby wypłacić część zgromadzonych środków, przygotuj dummy Wniosek o wypłatę części środków z polisy. Jeśli chcesz wypłacić wszystkie środki i tym samym zrezygnować z ubezpieczenia, wypełnij i podpisz dummy Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia i wypłatę całości środków. Wypełniony i podpisany dokument przekaż w formie skanu na lub prześlij w oryginale na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Wypłata w razie śmierci Ubezpieczonego

Aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia po śmierci Ubezpieczonego, poprosimy o uzupełnienie odpowiedniego wniosku oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. dummy Więcej o wypłacie w razie śmierci.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.