Bonus VIP pozwala długoterminowo inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz ubezpieczyć życie.
Gromadzisz środki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło

W trakcie spotkania Agent zapyta o Twoje potrzeby, tak abyśmy mogli przedstawić Ci rekomendowane fundusze.
Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują niskie, okresowo średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności
dummy Dowiedz się więcej

Średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim terminie
 • akceptują okresowo podwyższoną zmienność cen jednostek funduszy

dummy Dowiedz się więcej

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokich dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują wyższą zmienność cen jednostki niż w Funduszu Strategia Stabilna, ale oczekują niższego poziomu ryzyka niż w przypadku funduszy akcyjnych

dummy Dowiedz się więcej

Wysokie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom na zmiennych rynkach akcji

 

dummy Dowiedz się więcej

 

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 18.11.2023 r.

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom w dominującym stopniu na europejskich rynkach akcji

 

Dowiedz się więcej

Bonus VIP to ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, które pozwala inwestować pieniądze w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata składki, która może być równa lub wyższa niż 15 000 zł. W dowolnej chwili możesz wpłacać dodatkowe kwoty – już od 1 000 zł.

Twoje składki są przeliczane na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których wartość zmienia się codziennie. Fundusze w naszej ofercie różnią się  poziomem ryzyka i możliwymi do osiągnięcia zyskami. Ich dostępność zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Jednostki funduszy są zapisywane na rachunku jednostek. Z tego rachunku − poprzez odjęcie odpowiedniej liczby jednostek − jest pobierana opłata alokacyjna od wpłaconych środków. Wartość rachunku jest równa wartości wszystkich znajdujących się na nim jednostek.

Więcej szczegółów, w tym o wypłacanym świadczeniu, znajdziesz w Podstawowych informacjach o ubezpieczeniu.

W razie śmierci Ubezpieczonego wskazani bliscy otrzymają wartość rachunku powiększoną o 2 000 zł.
 • Spotykasz się z agentem
  Zgodnie z przepisami prawa, przed zawarciem umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym mamy obowiązek uzyskać w formie ankiety informacje dotyczące Twoich potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń na życie i inwestycji oraz Twojej sytuacji finansowej. Przekazanie tych informacji jest dobrowolne.
  Pozwoli nam ono ocenić, które z ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi odpowiada Twoim potrzebom.
  Następnie Agent szczegółowo wyjaśni, jak działa i jakie możliwości daje ubezpieczenie Bonus VIP. 
  Zamów rozmowę, aby umówić się na spotkanie z agentem.
  Sprawdź, o co konkretnie pytamy podczas takiej rozmowy - informacje znajdziesz w dokumencie zamieszczonym poniżej.
 • Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Bonus VIP, w którym m.in. podajesz swoje dane, wybierasz fundusze i wskazujesz wysokość składki. Wniosek potwierdzasz kodem SMS, który otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu.
 • Otrzymujesz polisę
  Po otrzymaniu Twojej pierwszej wpłaty przekażemy polisę i obejmiemy Cię ochroną ubezpieczeniową.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Opłata alokacyjna od składki jednorazowej
 • 0 zł ‒ jeżeli składka jednorazowa wynosi co najmniej 40 000 zł
 • 1,5% składki jednorazowej ‒ jeżeli składka jednorazowa jest niższa niż
  40 000 zł
Opłata alokacyjna od składki dodatkowej
 • Opłata wynosi 0 zł, jeśli:
  - wpłacasz 40 000 zł i więcej,
  - na rachunku jest 40 000 zł i więcej
 • W pozostałych przypadkach opłata wynosi:
  - 1,5% różnicy między wartością rachunku a składką dodatkową, jeśli suma wartości rachunku i składki dodatkowej wynosi 40 000 zł i więcej
  - 1,5% składki dodatkowej, jeśli suma wartości rachunku i składki dodatkowej  jest niższa niż 40 000 zł

Aby sprawdzić stan zgromadzonych środków lub zmienić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zaloguj się do serwisu dummy Mój Allianz.

Fundusze zmienisz w zakładce “Zgromadzone środki” – kliknij “Zmień fundusze”. Zasady zmian funduszy szczegółowo opisujemy w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Jeśli interesują Cię wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dummy sprawdź notowania.

W trakcie umowy możesz:

 • w dowolnym momencie wpłacać na rachunek składki dodatkowe – od 1000 zł,
 • zmieniać ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe,
 • zmieniać Uposażonych,
 • w razie potrzeby sięgać po środki zgromadzone na rachunku.

W każdym roku umowy możesz bezpłatnie wypłacić do 10% wartości rachunku. Za wypłatę wyższych kwot pobierzemy opłatę, która stanowi określony procent wypłacanej kwoty:

 • w 1 roku umowy: 5%,
 • w 2 i 3 roku umowy: 3%,
 • w 4 roku umowy: 1%,
 • po 4 latach umowy:  0%.

Wypłata środków przez Ubezpieczonego

Aby wypłacić część zgromadzonych środków, przygotuj dummy Wniosek o wypłatę części środków z polisy. Jeśli chcesz wypłacić wszystkie środki i tym samym zrezygnować z ubezpieczenia, wypełnij i podpisz dummy Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia i wypłatę całości środków. Wypełniony i podpisany dokument przekaż w formie skanu na lub prześlij w oryginale na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa.

Wypłata w razie śmierci Ubezpieczonego

Aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia po śmierci Ubezpieczonego, poprosimy o uzupełnienie odpowiedniego wniosku oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. dummy Więcej o wypłacie w razie śmierci.

Ważne informacje
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Bonus VIP jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz”). Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ‒ znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP (OWU/BVIP/3/2024), zamieszczonych na www.allianz.pl

Częścią umowy ubezpieczenia na życie są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK ‒ w zależności od profilu inwestycyjnego Klienta ‒ występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i potencjalnymi zyskami. Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartość jednostek UFK może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Allianz nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. Wartość wykupu lub świadczenia związane z wartością jednostek zgromadzonych w UFK mogą być niższe niż kwota wpłaconych składek. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Allianz. Więcej informacji w Regulaminie UFK oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje o produkcie (KID), dostępnych na stronie www.allianz.pl 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.