Indywidualny Program Inwestycyjny

Indywidualny Program Inwestycyjny
Dzięki systematycznym wpłatom w dłuższym okresie, masz szansę zgromadzić znaczną sumę pieniędzy.
Jeśli planujesz znaczne wydatki w perspektywie 5-10 lat lub po prostu chcesz urzeczywistnić swoje marzenia, nie obciążając znacząco domowego budżetu, to ten produkt jest dla Ciebie.
Uczestnicząc w programie juz od 2. wpłaty wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Opłata administracyjna

Pobierana tylko od wartości pierwszej wpłaty do programu (każda kolejna wpłata jest w 100% inwestowana) i dla deklarowanych wpłat miesięcznych wynosi odpowiednio:

100 zł – 100 zł; 200 zł – 168 zł; 300 zł – 216 zł; 400 zł – 240 zł; 500 zł – 270 zł; 600 zł – 306 zł; 700 zł – 315 zł; 800 zł – 336 zł; 900 zł – 345 zł; 1.000 zł – 360 zł; powyżej 1.000 zł – 2% wartości wpłat zadeklarowanych w ciągu roku trwania programu.

Opłata za zarządzanie  Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy i przedstawiona w dummy tabeli opłat. Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.
Opłata za rezygnację Opłata za rezygnację przed zadeklarowanym terminem odpowiada sumie opłat manipulacyjnych, z których zostałeś zwolniony w związku z uczestnictwem w programie (zgodnie z dummy tabelą opłat dla funduszy TFI Allianz Polska SA). Opłata może wynieść od 0% do 4,5% wartości zgromadzonych środków i zależy od wybranego funduszu oraz wartości zgromadzonych w programie środków.
Co powinieneś wiedzieć?
 
 • W każdym roku możesz dokonać bezpłatnie 3 zmian funduszy dla nowych wpłat i 3 zmian dla wszystkich zgromadzonych w programie oszczędności.
 • Zmiany w ramach funduszu parasolowego nie będą obciążane podatkiem od zysków kapitałowych.
 • Sam zadecydujesz, kiedy wypłacisz zgromadzone pieniądze – czy po upływie czasu, który zadeklarowałeś, czy kiedy zrealizujesz swój cel. Możesz przedłużyć zawartą umowę na preferencyjnych warunkach.
Na co zwrócić uwagę?
 
 • Możesz utworzyć program w wersji małżeńskiej.
 • Środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych. Masz jednak możliwość wskazania osoby uposażonej, która w przypadku gdyby Ciebie zabrakło, otrzyma środki z pominięciem procedury spadkowej (nie dotyczy kont małżenskich).
 • Możesz powołać jednego lub dwóch pełnomocników, co umożliwia dysponowanie zgromadzonymi środkami przez wyznaczoną osobę.

Przekonaj się do systematyczności!

Wykres przedstawia, ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić, odkładając miesięcznie 500 zł, przy założeniu zysku w wysokości 5% rocznie. Dochód z inwestycji moze sie róznic od wskazanego na wykresie – może być niższy lub wyższy. Prezentowane dane nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Allianz Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 
 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku.
 • Za pośrednictwem portalu Mój Allianz oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 

Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:

 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową,
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje),
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji,
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.

Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Indywidualnego Planu Inwestycyjnego
Systematyczność wpłat jest dowolna. Wpłaty są rozliczane w okresach rocznych trwania programu (np.: przy zadeklarowanej wpłacie 100 zł miesięcznie, rocznie na konto uczestnika powinna wpłynąć kwota 1.200 zł; nie ma znaczenia, czy wpłaty będą realizowane regularnie po 100 zł czy jednorazowo w kwocie 1 200 zł).
Tak. Możesz zwiększyć zadeklarowaną wysokość wpłat w dowolnym momencie.
Możesz przedłużyć czas trwania programu w terminie 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania dotychczasowego programu. Otrzymujesz wówczas zniżkę w opłacie administracyjnej, która wynosi odpowiednio dla umów: 3-4 letnich - 50%; 5-9 letnich - 70%; 10 letnich i dłuższych - 100%.
Wypłata częściowa lub całkowita środków z programu przed zadeklarowanym terminiem oznacza rezygnację z programu. Przy częściowej wypłacie pozostałe w programie środki są przenoszone na konta zwykłe w tych samych funduszach i dalej pomnażane (na zasadach ogólnych).
Fundusze, do których wpłacasz swoje pieniądze w ramach programu to wszystkie subfundusze, wchodzące w skład funduszu parasolowego Allianz FIO. Zaletą inwestowania w fundusz parasolowy jest to, że przy przenoszeniu środków z jednego subfunduszu do innego subfunduszu nie płacisz podatku od dochodów kapitałowych.
alt
Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi Programu IPI
alt

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągniecia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu Allianz Duo FIO („Fundusz”). Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągniecia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym:

1. Subfundusze Allianz Obligacji Dynamiczny i Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

2. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii,

3. Subfundusz Allianz Dochodowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.