Twoje Bezpieczeństwo+ to ubezpieczenie na życie i zdrowie, które zapewnia wsparcie finansowe i praktyczną pomoc w razie problemów ze zdrowiem.
Po pierwsze, możesz zapewnić sobie wypłatę pieniędzy i praktyczną pomoc w razie poważnych problemów ze zdrowiem − również wtedy, gdy dotyczą
Twoich bliskich, w tym dzieci.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Poważne zachorowania
Jednorazowa wypłata
Pomoc medyczna w razie poważnego zachorowania
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i specjalistycznych
Powtórna opinia medyczna w razie poważnych problemów ze zdrowiem
Opinia zagranicznych specjalistów 
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Po drugie, możesz zapewnić sobie wypłatę pieniędzy w razie leczenia w szpitalu oraz po wypadku − również wtedy, gdy dotyczy Twoich bliskich, w tym dzieci.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Pobyt w szpitalu
Wypłata do 900 zł za dzień pobytu
Koszty leków po pobycie w szpitalu
Wypłata nawet do 450 zł za leki 
Operacja lub powikłania związane z operacją
Wypłata do 3500 zł za zabieg operacyjny i do 12 000 zł w razie powikłań 
Zabiegi chirurgii jednego dnia
Wypłata do 3000 zł za zabieg chirurgii jednego dnia
Leczenie specjalistyczne
Wypłata do 3000 zł za leczenie specjalistyczne
Wypadek i koszty leczenia poniesione w następstwie wypadku

Wypłata w razie skutków wypadków, takich jak m.in. złamania, skręcenia, oparzenia

Pokrycie kosztów leczenia poniesionych w Polsce – do 3500 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wypłata do 400 zł za uraz po wypadku
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Po trzecie, możesz otrzymać wypłatę pieniędzy i praktyczną pomoc,
gdy urodzi Ci się dziecko.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Urodzenie dziecka
Do 1200 zł za urodzenie dziecka
Assistance dla mamy
Dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka, w tym organizacja i opłacenie zajęć z trenerem fitness oraz konsultacje
pielęgniarsko-położnicze
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Po czwarte, możesz liczyć na wparcie finansowe, gdy zabraknie bliskich Ci osób.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Śmierć bliskich
Jednorazowa wypłata 
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Po piąte, zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Gdyby Ciebie zabrakło
Jednorazowa wypłata
Gdybyś osierocił dzieci
Jednorazowa wypłata lub renta dla każdego dziecka –
nawet 900 zł miesięcznie przez 5 lat
Gdyby zabrakło Ciebie lub bliskich w następstwie wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Po szóste, możesz uzyskać praktyczną pomoc w różnych sytuacjach życiowych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Assistance i telemedycyna
Pomoc w razie choroby lub wypadku, w tym m.in. organizacja i opłacenie rehabilitacji oraz transport medyczny
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Komunikacyjny
 
Pomoc finansowa w razie różnych skutków wypadków komunikacyjnych,
w tym pokrycie kosztów leczenia w Polsce do 5000 zł oraz 500 zł za dzień
leczenia w szpitalu, od 1. dnia pobytu
Kardiologiczny
 
Wypłata za leczenie w szpitalu po ostrym zawale lub udarze mózgu (100 zł/dzień), za leczenie specjalistyczne (np. ablację) do 5000 zł oraz teleopieka kardiologiczna
Dla aktywnych
 
Wypłata pieniędzy w razie różnych skutków wypadków, w tym uszczerbków na zdrowiu i urazów. Pokrycie do 2000 zł kosztów leczenia po wypadku, poniesionych w Polsce
Twoje Dzieci
 
Wsparcie w razie poważnego zachorowania i różnych skutków wypadków u dzieci – leczenia, uszczerbku na zdrowiu, leczenia w szpitalu oraz po pogryzieniu dziecka przez psa
Onkologiczny
 
Wsparcie w diagnostyce w razie podejrzenia nowotworu, w tym konsultacje i badania specjalistyczne, a po diagnozie wizyty u psychoonkologa, również dla bliskich
Rodzice/Senior 
 
Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania oraz pomoc assistance w razie wypadku lub choroby rodziców
Informacje o tym, w jakich sytuacjach wypłacimy świadczenie lub zapewnimy pomoc, zamieszczamy w o.w.u.
Ubezpieczenia na życie i zdrowie oferowane na rynku mają pewne ograniczenia. 
Dlatego w pewnych sytuacjach nie jest możliwa wypłata albo inne świadczenie z polisy. 
Umowę możesz zawrzeć, jeśli masz co najmniej 15 lat i nie ukończyłeś 75 lat.
 1. Spotykasz się z agentem – możesz to zrobić zdalnie
  Agent zbada Twoje potrzeby w zakresie ubezpieczeń. Zada Ci też 5 pytań dotyczących Twojego zdrowia. Dzięki tej rozmowie i analizie potrzeb upewnimy się, że Twoje Bezpieczeństwo+ jest odpowiednim dla Ciebie ubezpieczeniem. 
  Zamów rozmowę, aby umówić się na spotkanie z agentem.
 2. Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, w którym m.in. podajesz swoje dane i wybierasz wariant ubezpieczenia.
 3. Otrzymujesz polisę
  Po otrzymaniu Twojej pierwszej wpłaty przekażemy polisę i obejmiemy Cię ochroną ubezpieczeniową.
Umowę zawierasz na rok. Może być wielokrotnie przedłużana na kolejne lata, o ile Ty albo my nie złożymy oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Informacje o tym, jak długo możesz korzystać z ochrony, znajdziesz w o.w.u.
Za niektóre zdarzenia objęte ubezpieczeniem przez pewien czas nie ponosimy odpowiedzialności. Nie dotyczy to następstw wypadków.
Jest to tzw. karencja. Okres karencji liczymy od dnia rozpoczęcia ochrony. Więcej informacji znajdziesz w o.w.u. oraz u agenta.

W zależności od postanowień o.w.u., dotyczących danego świadczenia, jest to:

 • maksymalna kwota, która może być wypłacona w związku ze zdarzeniem określonym w umowie albo
 • podstawa do ustalenia wysokości wypłaty w związku ze zdarzeniem określonym w umowie.

Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana przez nas wspólnie przy zawieraniu lub zmianie umowy. Potwierdzamy ją w polisie lub aneksie do polisy.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. „Twoje Bezpieczeństwo+” jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną. Pełny opis ubezpieczenia, w tym w zakresie składek, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności przypadków braku odpowiedzialności Allianz za schorzenia zaistniałe przed rozpoczęciem udzielania ochrony bądź ich skutki, które wystąpiły już w trakcie udzielania ochrony, oraz okresów karencji) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie „Twoje Bezpieczeństwo+” wraz z załącznikami („o.w.u.”), zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 8/2023 z 15 marca 2023 r., zamieszczonych powyżej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561, NIP: 526-020-99-75, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.