IKZE – trzy rozwiązania emerytalne do wyboru

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Możesz wybrać, jak oszczędzać na emeryturę w ramach IKZE
Twoje korzyści
Zobacz, które IKZE najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom

Przesuń, by zobaczyć więcej

w TFI
w formie polisy na życie
w DFE
Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł
55 zł
(składka miesięczna)
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
55 zł
(składka miesięczna) 
50 zł
Limit wpłat w 2023 r.
IKZE: 8322 zł 
IKZE os. prowadzącej pozarolniczą działalność: 12 483 zł
IKZE: 8322 zł 
IKZE os. prowadzącej pozarolniczą działalność: 12483 zł
IKZE: 8322 zł 
IKZE os. prowadzącej pozarolniczą działalność: 12483 zł
Ochrona ubezpieczeniowa
Inwestowanie środków
środki inwestowane w całości subfundusze inwestycyjne Allianz FIO 
9 UFK (ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych)
celem jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie 
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online
www.allianz24.pl
moj.allianz.pl
www.dfeallianz.pl
Transfer środków z innego IKZE
Opłata za otwarcie

0% przy nabyciu przez Allianz24

110 zł przy nabyciu przez fizyczny kanał dystrybucji

Opłata za zarządzanie
0,6%-2,0% w zależności od subfunduszu
1%-3,25% - opłata za zarządzanie i administrację zależy od UFK
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat
Opłata od wpłat
Niealokowana część składki, czyli:
4% - Wariant Standardowy
6% - Wariant Premiowy 
1,5% - nie dotyczy transferu z innego IKZE
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200  zł w ciągu 12 miesięcy
od zawarcia umowy
500 zł w pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia
dummy Zobacz więcej
200  zł w ciągu 12 miesięcy
od zawarcia umowy
Twoja emerytura w Allianz 
 • Wypełnij wniosek i wybierz, jak chcesz otrzymać formularz umowy.
 • Podpisz formularze i prześlij je do PTE Allianz Polska S.A.
 • Podpiszemy formularze i odeślemy Ci gotową umowę.

Umowa o prowadzenie IKZE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.

Otwórz rejestr online w serwisie Allianz Inwestor.

 • Wybierz IKZE i zaznacz, czy chcesz transferować środki z innego IKZE.
 • Wypełnij ankietę i sprawdź, czy fundusze są odpowiednią inwestycją dla Ciebie.
 • Podaj swoje dane osobowe i wyślij.

Jeśli masz już IKZE w DFE lub TFI, wystarczy, że powiadomisz nas o tym podczas otwierania konta. Transfer z innego IKZE powinien być wykonany w ciągu 14 dni od momentu, gdy inna instytucja finansowa dostanie od nas potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKZE w TFI.

Jak założyć IKZE w formie polisy na życie?

 • Spotykasz się z Agentem (również online) 
  Agent ubezpieczeniowy wyjaśni Ci, jak działa IKZE w formie polisy na życie. Zapyta Cię też m.in. jaki poziom ryzyka inwestycyjnego akceptujesz oraz jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków. Dzięki tej rozmowie i analizie potrzeb będziemy mogli zarekomendować Ci odpowiednie ubezpieczenie i fundusze.
 • Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy, w którym m.in. podajesz swoje dane, wybierasz fundusze i wskazujesz wysokość składki. Wniosek potwierdzasz kodem SMS, który otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu.
 • Odbierasz polisę, która potwierdza zawarcie umowy
  Swoim IKZE możesz teraz zarządzać online – wystarczy, że zalogujesz się do serwisu dla klientów, Mój Allianz.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKZE  zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.