Obniż podatek w PIT i odłóż pieniądze na przyszłość

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w formie polisy na życie

Ubezpieczenie na życie
Jak działa IKZE?
boy slipping on the puddle of water
Spotykasz się z agentem i zawierasz z nami umowę
Określasz w niej m.in. w które fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Cię zabrakło.
man pointing at tablet
Oszczędzasz, a wpłaty na IKZE możesz co roku odliczyć od dochodu

Za 2024 r. możesz zyskać:

 • 3 004,42 lub 4 506,62 zł2 (przy opodatkowaniu stawką 32 proc.),
 • 1 126,65 lub 1 689,98 zł2 (przy opodatkowaniu stawką 12 proc.),
 • 2 675,80 zł2 (przy opodatkowaniu 19 proc. podatkiem liniowym)
man videochatting with agent on the tablet
Zgromadzone środki możesz wypłacić z IKZE w dowolnym momencie
Warunki wypłaty będą korzystniejsze po osiągnięciu 65 lat i wpłacaniu środków przez min. 5 dowolnych lat – wtedy wypłacana kwota będzie jedynie pomniejszona o 10% podatku dochodowego.
 
2 Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
Jeśli chcesz zapewnić sobie dodatkową poduszkę finansową, nasze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki systematycznemu odkładaniu nawet niewielkich kwot możesz zapewnić sobie dodatkowe pieniądze na emeryturze.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Czas trwania
Dowolny
Warunki przystąpienia
Wiek − co najmniej 16 lat
Warianty
 • Standardowy i Premiowy
 • możliwość zmiany wariantu z Premiowego na Standardowy
Składki na IKZE w 2024 r.
 • maksymalna składka wynosi 9 780 zł w Wariancie Standardowym oraz 9 988,09 zł w Wariancie Premiowym
 • przedsiębiorcy, a dokładniej osoby prowadzące pozarolniczą działalność, mogą korzystać z podwyższonych limitów składek. Dla tej grupy maksymalna składka wynosi 14 670 zł w Wariancie Standardowym i 14 982,13 zł w Wariancie Premiowym

Sprawdź limity składek w 2024 r.

Maksymalna wysokość zainwestowanych wpłat (składek na IKZE po odjęciu opłat)
 • maksymalny roczny limit wpłat: 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok: w 2024 r. to 9 388,80 zł, a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, to 14 083,20 zł
 • wpłaty ponad roczny limit będą zainwestowane w kolejnym roku kalendarzowym
Minimalna wysokość zainwestowanych wpłat w Wariancie Premiowym
2000 zł – w każdym 3-letnim okresie trwania IKZE
Zmiany funduszy
 • możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat)
 • w danym roku trwania IKZE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce, sześć razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna
Świadczenie w razie śmierci
 • w Wariancie Standardowym: 101 proc. zgromadzonych środków, nie mniej niż zgromadzone środki plus 100 zł
 • w Wariancie Premiowym: 120 proc. zgromadzonych środków, w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku dodatkowo 3000 zł
Opłata likwidacyjna
 • pobierana przy zwrocie lub przy transferze zgromadzonych środków przed upływem 12 miesięcy trwania IKZE
 • wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu
Alokacja składek
 • w Wariancie Standardowym: 96 proc. wpłacanych składek
 • w Wariancie Premiowym: 94 proc. wpłacanych składek
Opłata za ochronę ubezpieczeniową (dotyczy wyłącznie transferu z innego IKZE)
1 proc. wpłaty - dotyczy Wariantu Premiowego
Dostęp online
2 Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
 
Nie jest to potrzebne. To, jak długo i ile oszczędzasz na IKZE, zależy wyłącznie od Ciebie. Minimalna miesięczna składka to 55 zł. Twoje wpłaty nie muszą być stałe, ale im dłużej i więcej będziesz wpłacać, tym bardziej efektywne będzie Twoje oszczędzanie.
IKZE przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nie tylko w dłuższym czasie uzbierać dodatkowe oszczędności na emeryturę, ale i korzystać z ulgi podatkowej w PIT. To produkt dla każdej osoby, która rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej 19%.
 • Spotykasz się z Agentem (również online) 

  Zgodnie z przepisami prawa, przed zawarciem umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym mamy obowiązek uzyskać w formie ankiety informacje dotyczące Twoich potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń na życie i inwestycji oraz Twojej sytuacji finansowej. Przekazanie tych informacji jest dobrowolne. Pozwoli nam ono ocenić, które z ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi odpowiada Twoim potrzebom. Następnie Agent szczegółowo wyjaśni, jak działa i jakie możliwości daje IKZE w formie polisy na życie. 
  Zamów rozmowę, aby umówić się na spotkanie z agentem.
  Sprawdź, o co konkretnie pytamy podczas takiej rozmowy - informacje znajdziesz w dokumencie zamieszczonym poniżej.
 • Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy, w którym m.in. podajesz swoje dane, wybierasz fundusze i wskazujesz wysokość składki. Wniosek potwierdzasz kodem SMS, który otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu.
 • Odbierasz polisę, która potwierdza zawarcie umowy
  Swoim IKZE możesz teraz zarządzać online – wystarczy, że zalogujesz się do serwisu dla klientów, Mój Allianz.
Wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu za rok, w którym je wniosłeś. Pamiętaj, aby w deklaracji podatkowej podać faktycznie zainwestowaną kwotę − jej wysokość znajdziesz w liście informacyjnym, który otrzymasz od nas na początku roku.
Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Jeżeli wpłacisz na IKZE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach i wypłacisz swoje oszczędności po ukończeniu 65 lat, będą one pomniejszone o podatek dochodowy w wysokości 10%.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku określa nowe roczne limity wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – obwieszczenia publikowane są w Monitorze Polskim. 

W 2024 r. limit wpłat na IKZE wynosi 9 388,80 zł (14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

W tym samym czasie możesz mieć tylko jedno IKZE.

Twoje pieniądze nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy wskazałeś osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania Twoich oszczędności. Wypłacona kwota będzie:

 • całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz
 • pomniejszona o 10% podatku dochodowego.

Po zgromadzone środki możesz sięgnąć w dowolnej chwili.

Zwrot albo transfer (przeniesienie na nowe IKZE) całości zgromadzonych środków:

 • w przypadku gdy nie są spełnione warunki do wypłaty środków,
 • od zwracanych środków powinieneś opłacić podatek dochodowy, natomiast przenoszone środki są z niego zwolnione,
 • przed upływem 12 miesięcy trwania IKZE potrącana jest opłata likwidacyjna 500 zł (jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu).  

Po ukończeniu 65 lat oraz dokonaniu wpłat w 5 dowolnych latach możliwa wypłata zgromadzonych środków:

 1. jednorazowa,
 2. ratalna:
 • przez okres 10 lat – jeśli wpłaty były wnoszone co najmniej przez 10 lat,
 • przez okres równy liczbie lat wnoszenia opłat – jeśli wpłaty były wnoszone krócej niż 10 lat,

Przy wypłatach ratalnych potrącana jest opłata operacyjna - 15 zł.
Wypłacane środki będą pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 10 proc.

Zwracane, przenoszone lub wypłacane środki nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.

Wystarczy, że:

 • zgłosisz to agentowi przy zawieraniu umowy,
 • przekażesz instytucji, w której do tej pory miałeś IKZE, certyfikat z numerem rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Wystarczy, że prześlesz na bok@allianz.pl   lub listownie na nasz adres:

 • pismo z własnoręcznym podpisem,
 • potwierdzenie zawarcia IKZE w innej instytucji – czyli np. skan umowy – które powinno zawierać: Twoje dane osobowe, nazwę instytucji, z którą zawarłeś umowę oraz numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz”). Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ‒ znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia IKZE (IKZE/J/9/2024), zamieszczonych na www.allianz.pl


Częścią umowy ubezpieczenia na życie są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK ‒ w zależności od profilu inwestycyjnego klienta ‒ występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i potencjalnymi zyskami. Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartość jednostek UFK może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Allianz nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. Wartość wykupu lub świadczenia związane z wartością jednostek zgromadzonych w UFK mogą być niższe niż kwota wpłaconych składek. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Allianz (z wyjątkiem gwarantowanej stopy zwrotu w ramach Funduszu Gwarancji Zysku). Więcej informacji w Regulaminie UFK, dostępnym na stronie www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.