Ubezpieczenie podróży krajowej

Spędzasz urlop w kraju, podróżujesz po Polsce - ubezpiecz swoją podróż
Podróż krajowa
Zapewnij sobie spokój w czasie podróży po Polsce. Wybierz taki pakiet ubezpieczenia, aby czuć się bezpiecznie w trakcie podróży krajowej. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Koszty leczenia w podróży po Polsce - zdarzenia w Polsce
2 000 zł
2 000 zł 
5 000 zł
Zdarzenia na terytorium państwa bezpośrednio graniczącego z Polską, w pasie o szerokości 30 km od granicy Polski
25 000 zł
25 000 zł 
25 000 zł
Poszukiwanie i ratownictwo w podróży krajowej
25 000 zł
25 000 zł 
25 000 zł
Transport
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Następstwa nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek na zdrowiu
10 000 zł
25 000 zł
60 000 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków - śmierć
10 000 zł
25 000 zł 
60 000 zł
OC w życiu prywatnym
1 000 000 zł
1 000 000 zł
1 000 000 zł
Bagaż podróżny
W tym pakiecie bagaż podróżny nie jest ubezpieczony
2 000 zł
10 000 zł
Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
W tym pakiecie bagaż podróżny nie jest ubezpieczony
1 000 zł 
1 000 zł 
Assistance
bez limitu
bez limitu
bez limitu
online 
Skorzystaj z kalkulatora
POLICZ I KUP ONLINE
przez telefon
Zamów kontakt 
w Call Center
u agenta
na spotkaniu lub zdalnie
Zamów kontakt z agentem
Gdy planujesz dodatkowe aktywności, możesz rozszerzyć ochronę w zależności od tego, jaki charakter ma Twój wyjazd.  

Jeśli będziesz korzystać z wypożyczonego samochodu, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego.

Jeśli planujesz aktywności sportowe w czasie podróży, możesz skorzystać z ubezpieczenia Dla aktywnych sportowo.

W ubezpieczeniu Dla aktywnych sportowo ochroną obejmiemy:

 • koszty niewykorzystanych aktywności, w tym karnetów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku – do 1000 zł,
 • koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu sportowego wykorzystywanego przez Ubezpieczonego w podróży – do 1000 zł
 • koszty w przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego, który należy do Ubezpieczonego i jest użytkowany przez niego w podróży – do 20 000 zł
 • Ratownictwo Premium –100 000 zł na poszukiwanie i akcję ratowniczą w przypadku zaginięcia Ubezpieczonego (dodatkowa SU do sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej albo Ratownictwo i transport w podróży po Polsce),
 • Koszty leczenia po powrocie z podróży – udzielenie Ubezpieczonemu świadczeń medycznych po powrocie z podróży, które są związane z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem Ubezpieczonego, w związku z którym udzielaliśmy mu pomocy w trakcie podróży i ich koszty do 15 000 zł.

Jeśli chcesz zabezpieczyć koszty organizacji podróży (usług turystycznych) na wypadek jej przerwania lub opóźnienia, możesz wybrać ubezpieczenie Przerwanie lub opóźnienie podróży ze stałą sumą ubezpieczenia 3000 zł.

Dopasuj ubezpieczenie do rodzaju aktywności uczestników podróży po Polsce. 
Jeśli Ty lub ktoś ze współuczestników podróży planuje ponadstandardowe aktywności, możesz zadbać o odpowiednią ochronę dla siebie lub tej osoby. Za dodatkową składką rozszerzymy zakres ochrony w ubezpieczeniach Koszty leczenia, Ratownictwo i transport, Następstwa nieszczęśliwych wypadków, Ratownictwo premium oraz Koszty leczenia po powrocie z podróży o następujące klauzule: 
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie wskutek działania ubezpieczonej osoby pod wpływem alkoholu.
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania przez ubezpieczoną osobę sportów wysokiego ryzyka i zimowych.
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania wyczynowo sportów przez ubezpieczoną osobę.
Koszty leczenia

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży po Polsce zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub wypadku.
 • wizytę lekarza, wizyty pielęgniarki, do dwóch konsultacji w ramach telemedycyny,
 • dostarczenie leków lub środków opatrunkowych,
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, konsultację psychologa, rehabilitację, usługę pomocy domowej, świadczenie za pobyt w szpitalu -  jeżeli dojdzie do wypadku.
 • wizytę lekarza, do dwóch konsultacji w ramach telemedycyny,
 • koszty leczenia Ubezpieczonego w szpitalu na terenie kraju, w którym doszło do zdarzenia, koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do wysokości limitu 25 000 zł.

Ratownictwo i transport

W ramach ubezpieczenia Ratownictwo i transport w podróży po Polsce zorganizujemy i pokryjemy koszty usług transportowych w razie nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego oraz pokryjemy koszty poszukiwania lub ratownictwa w przypadku jego zaginięcia.
Jeśli będzie potrzebna akcja poszukiwawcza lub ratownicza – możemy pokryć ich koszty aż do 25 000 zł, a jeżeli konieczny będzie transport (w tym transport medyczny),  zorganizujemy i pokryjemy jego koszty - do tej usługi nie stosujemy żadnego limitu.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy skutki wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku albo śmierci.
Jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku – w ramach ubezpieczenia NNW  możemy wypłacić określony procent sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu, a w razie w razie śmierci w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, tj. w pakiecie Max do 60 000 zł.

OC w życiu prywatnym

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.
Jeśli spowodujesz szkody w mieniu lub życiu czy zdrowiu innej osoby – z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy jej wypłacić do 100% sumy ubezpieczenia, co oznaczać może w pakiecie Max nawet do 1 000 000 zł.

Bagaż podróżny

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy bagaż podróżny w przypadku  uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży bagażu podróżnego oraz poniesione koszty w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.
Jeśli zaginie Ci bagaż podróżny możemy wypłacić odszkodowanie na pokrycie szkód z tego tytułu - nawet do 10 000 zł w pakiecie Max, a w razie jego opóźnienia możemy pokryć koszty z tego wynikłe - do kwoty 1000 zł w pakietach Plus i Max

Assistance

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy organizację usług assistance w przypadku nagłego zachorowania, wypadku, aktu terroru lub działań wojennych.

Zyskasz dostęp do praktycznej pomocy assistance, która:

 • jest wysoko oceniana przez naszych klientów w naszym wewnętrznym programie monitorowania satysfakcji Voice of Customer uzyskała 4,9 pkt na 5 możliwych (dane z lutego 2023),
 • zapewnia m.in. możliwość uzyskania telefonicznej informacji w języku polskim na temat Twojego leczenia, gdy np. z powodu bariery językowej nie możesz porozumieć się z personelem medycznym,
 • jest dostępna 24h/7 dni w tygodniu pod numerem infolinii +48 224 224 224
  Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenie Moja Podróż zapewnia ochronę zarówno podczas urlopu, jak i wyjazdów służbowych. Zwróć jednak szczególną uwagę na ograniczenia w tym zakresie, wynikające z ubezpieczeń: OC w życiu prywatnym oraz Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego.
Ubezpieczenie w podróży po Polsce zapewni ochronę w trakcie urlopu na terenie Polski oraz na terytorium państw bezpośrednio graniczących z Polską w pasie o szerokości 30 km od granicy. Jeżeli zamierzasz jeździć na nartach – rozszerz ją o Klauzulę sportów wysokiego ryzyka i zimowych.
Możesz wybrać Ubezpieczenie w podróży po Polsce. Nie musisz rozszerzać umowy ubezpieczenia o dodatkowe klauzule – windsurfing uznajemy jako sport rekreacyjny, który jest w zakresie ochrony z danego pakietu i nie wymaga opłacenia dodatkowej składki.
Tak, w ramach jednej umowy ubezpieczenia możemy ubezpieczyć rodzinę, znajomych i przyjaciół, którzy wybierają się wspólnie w podróż. Tym osobom możemy zaoferować ten sam zakres ochrony w ramach danego pakietu Komfort, Plus, Ekstra lub Max.
Tak, w ramach ubezpieczenia Koszty leczenia w podróży po Polsce  obejmujemy np. koszty leczenia powstałe w związku z zaostrzeniem objawów chorób przewlekłych (do wysokości sumy ubezpieczenia).

Jeżeli wybierzesz Ubezpieczenie w podróży po Polsce, zapewnimy pokrycie kosztów ratownictwa i hospitalizacji osoby ubezpieczonej, jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego – nagłego zachorowania lub wypadku, doszło na terytorium państw bezpośrednio graniczących z Polską w pasie o szerokości 30 km od granicy.

Odległość szpitala, w którym zapewniana jest opieka medyczna, może być większa niż 30 km od granicy Polski.

Przyczyny rezygnacji, które obejmujemy zakresem ubezpieczenia wskazujemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są to np. nagłe zachorowanie lub wypadek osoby ubezpieczonej albo współuczestnika podróży lub śmierć członka rodziny.

Rezygnacja z powodu złych warunków atmosferycznych nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie Mój Dom to zabezpieczenie finansowe w razie szkód w mieszkaniu lub domu spowodowanymi niespodziewanymi zdarzeniami jak silny deszcz lub pożar, zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem, dewastacja czy szkodami spowodowanymi przepięciem - w zależności od wybranego pakietu a także usługi assistance i wsparcie po szkodzie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.