Aktywne Multistrategie

Produkt dostępny u wybranych agentów
Aktywne Multistrategie to program inwestycyjny, w ramach którego wybierasz jeden, dwa lub trzy subfundusze inwestycyjne. Różnią się one od siebie wysokością potencjalnej stopy zwrotu oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także polityką inwestycyjną i opłatami.

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Allianz Defensywna 
Multistrategia
Allianz Zbalansowana 
Multistrategia
Allianz Dynamiczna
Multistrategia
Rekomendowany okres inwestowania min. 3 lata min. 4 lata min. 4 lata
Poziom ryzyka (skala SRI*) 2 / 7 3 / 7 3 / 7
Subfundusz zagraniczny, w który inwestuje subfundusz polski Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy SRI 15
Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy
SRI 50
Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy SRI 75
Modelowa alokacja w zagranicznych subfunduszach 15% akcje
85% obligacje
50% akcje 
50% obligacje
75% akcje 
25% obligacje
*SRI (Summary Risk Indicator) – wskaźnik opisujący ryzyko funduszu, który bierze pod uwagę zmienność wyceny i ryzyko kredytowe
Szeroki wachlarz inwestycyjny – różne klasy aktywów
Zarządzający funduszami ze średnim 10-letnim doświadczeniem
Inwestowanie na różnych rynkach na całym świecie
W procesie zarzą­dzania funduszami stosujemy metody ograniczające ryzyko walutowe
Wykorzystanie okazji inwesty­cyjnych poprzez stały monitoring rynku
Inwestycje spo­łecznie odpowie­dzialne – strategie źródłowe spełniają kryteria SRI**
 
**SRI - Sustainable and Responsible Investing

Przesuń, by zobaczyć więcej

Min. wysokość wpłat 25 000 zł – pierwsza, 1 000 zł – kolejne
– wpłata może zostać dokonana do jednej wybranej Aktywnej Multistrategii
lub zostać rozdzielona na 2 lub 3 Aktywne Multistrategie (przy czym do jednego subfunduszu należy wpłacić nie mniej niż 10% całej wpłaty)
Opłata za nabycie 2,8% od wartości każdej wpłaty
– jednakowa dla każdego subfunduszu w ramach Aktywnych Multistrategii
Opłata za zarządzanie 1,5% rocznie – Allianz Defensywna Multistrategia
1,9% rocznie – Allianz Zbalansowana Multistrategia
2,0% rocznie – Allianz Dynamiczna Multistrategia
Zmiana subfunduszy Nieograniczona możliwość zamian subfunduszy w ramach programu
– bez opłat – bez podatku od dochodów kapitałowych
Wypłata W dowolnym momencie całość lub część środków
– bez opłat
– minimalna łączna kwota niezbędna do kontynuowania programu to 25 000 zł
Inwestując w Aktywne Multistrategie należy pamiętać, że wyniki subfunduszy, wchodzących w skład programu nie są gwarantowane, a więc inwestycja jest obciążona ryzykiem. Oznacza to, że można otrzymać kwotę niższą od zainwestowanej. Wartość subfunduszy podlega zmianom rynkowym, w związku z tym wartość Twoich inwestycji może rosnąć lub spadać.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego subfunduszu
oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje. 
Jeśli jesteś zainteresowany Programem Inwestycyjnym Aktywne Multistrategie, skontaktuj się z ekspertem w wybranym regionie.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).