Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

IKE – dwa rozwiązania emerytalne do wyboru

Indywidualne Konto Emerytalne 

Możesz wybrać, jak oszczędzać na emeryturę w ramach IKE
Trzy rozwiązania emerytalne do wyboru 
Twoje korzyści

Przesuń, by zobaczyć więcej

Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
300 zl 
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
50 zł
Limit wpłat w 2022 r.
17 766 zł
17 766 zł
Opłata za otwarcie
Opłata za zarządzanie
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat 
0,6%-2,0% w zależności od subfunduszu
Opłata od wpłat
1,5% - nie dotyczy transferu z innego IKE lub PPE
brak opłaty za nabycie i zamianę
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200 zł w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
3% wartości odkupywanych jednostek, w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
Ochrona ubezpieczeniowa
Inwestowanie środków
celem jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie 
11 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO
Wcześniejszy zwrot
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
Dziedziczenie środków
Dostęp online
www.dfeallianz.pl
www.allianz24.pl
Transfer środków z innego IKE lub PPE
Konto swobodnego dostępu
Proste oszczędzanie 
Wybierz sposób oszczędzania na emeryturę
Wpłacaj składki zgodnie z limitami
xx
Wypłacimy Ci pieniędze, gdy osiągniesz odpowiedni wiek 
Twoja emerytura w Allianz 

Zawarcie umowy – to proste!

  • Wypełniasz wniosek i wybierasz sposób otrzymania formularza umowy
  • Podpisujesz formularze i przesyłasz je do nas
  • Podpisujemy formularze i odsyłamy Ci gotową umowę

Pamiętaj: umowa o prowadzenie IKE zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.

Otwórz rejestr online w serwisie Allianz Inwestor.

  • Wybierz IKE i zaznacz, czy chcesz transferować środki z innego IKE lub PPE.
  • Wypełnij ankietę i sprawdź, czy fundusze są odpowiednią inwestycją dla Ciebie.
  • Podaj swoje dane osobowe i wyślij.

Jeśli masz już IKE w DFE lub TFI, wystarczy, że powiadomisz nas o tym podczas otwierania konta. Transfer z innego IKE lub PPE powinien być wykonany w ciągu 14 dni od momentu, gdy inna instytucja finansowa dostanie od nas potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE w TFI.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.
Niniejszy materiał ma charakter wylącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru produktu TFI Allianz Polska S.A. i nie stanowis oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego 118 631 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.