Indywidualne Konto Emerytalne w DFE

Oszczędzanie na IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym 

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę i korzyści podatkowe 
Twoja emerytura
Twoje korzyści
IKE pomoże Ci zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę. Twoje wpłaty będą inwestowane w DFE. Celem funduszu jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
Limit wpłat w 2024 r.
23 472 zł
Opłata za zarządzanie
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat 
Opłata od wpłat
1,5% - nie dotyczy transferu z innego IKE lub PPE
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200 zł w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
Inwestowanie środków
celem jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie 
Wcześniejszy zwrot
po potrąceniu podatku 19% od zysków kapitałowych
Dziedziczenie środków
Dostęp online
www.dfeallianz.pl
Transfer środków z innego IKE lub PPE
IKE w DFE 
boy slipping on the puddle of water
Swoboda i elastyczność oszczędzania

Terminy i kwoty wpłat zależą tylko od Ciebie – podobnie jak okres, w jakim chcesz oszczędzać na IKE w DFE. Pamiętaj jedynie, że:

 • minimalna wpłata wynosi 50 zł,
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKE należy wpłacić na konto łącznie 200 zł,
 • w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy od zawarcia umowy należy zasilać konto kwotą 600 zł – aż do chwili, gdy kwota wpłat osiągnie 20 000 zł,
 • suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat – w 2024 r. limit ten wynosi 23 472 zł.
man pointing at tablet
Niskie koszty prowadzenia konta
 • Opłata od składki wynosi 1,5%.
 • Opłata za zarządzanie pobierana z aktywów Allianz Polska DFE w skali roku wynosi:
 • 2,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest niższa niż 20 000 zł,
 • 1,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 20 000 zł, ale jednocześnie jest niższa niż 50 000 zł,
 • 1,0% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 000 zł.
 • Do sumy wpłat zaliczają się wpłaty bezpośrednie i środki przetransferowane z innego IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową.
  Opłaty za zarządzanie możesz obniżyć szybciej, jeśli otworzysz również IKZE w Allianz Polska DFE.
man videochatting with agent on the tablet
Bezpieczeństwo i rentowność lokat
Celem inwestycyjnym Allianz Polska DFE jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie. Wzrost ten osiągamy poprzez wzrost wartości lokat w dozwolone przepisami klasy aktywów. Deklarację zasad polityki inwestycyjnej Allianz Polska DFE znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Allianz Polska DFE.

Zawarcie umowy – to proste!

 • Wypełniasz wniosek i wybierasz sposób otrzymania formularza umowy
 • Podpisujesz formularze i przesyłasz je do nas
 • Podpisujemy formularze i odsyłamy Ci gotową umowę

Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.

Rachunek bankowy dla wpłat na IKE to:
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny
PL 03 1880 0009 0000 0013 0080 1000

W tytule wpłaty wpisz: IKE / numer IKE / PESEL lub data urodzenia oszczędzającego / imię i nazwisko oszczędzającego
(przykład: IKE / 5100000000 / 77122400000 / ANNA KOWALSKA).

Minimalna wysokość każdej wpłaty na IKE to 50 zł. Jeśli dojdzie do wypłaty transferowej na IKE  w DFE Allianz Polska z IKE w innej instytucji finansowej, jako oszczędzający możesz wpłacać na IKE dopiero po wpływie środków (które są przedmiotem wypłaty transferowej na IKE), chyba że ustawa o IKE i IKZE stanowi inaczej.

Raz w roku dostaniesz od nas, jako oszczędzający, informację o stanie konta. Możemy też przesłać Ci ją na Twoje życzenie.

Informację przesyłamy:

 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez Ciebie adres korespondencyjny (a w razie jego braku adres zamieszkania) lub
 • po uprzednim uzgodnieniu z Tobą – w formie elektronicznej na indywidualne konto internetowe w  dfe-serwisie.

Informację o stanie konta możesz zamówić, jeśli podasz nam numer konta w Funduszu lub swoje dane osobowe (imię, nazwisko i PESEL). Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • telefonicznie pod numerem 224  224  224 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
 • przez formularz kontaktowy,
 • wysyłając list na adres
  Allianz Polska OFE
  skrytka pocztowa 4
  02-696 Warszawa 113

Możesz też samodzielnie sprawdzić stan swojego konta w Funduszu. Zrobisz to:

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
 • za pośrednictwem dfe-serwisu.            

Dfe-serwis jest dostępny dla oszczędzających po wyrażeniu zgody na przesyłanie w formie elektronicznej przez Fundusz informacji, o których mowa w przepisach prawa o dobrowolnych funduszach emerytalnych oraz Statucie Funduszu. Do informacji tych należą: informacja o stanie konta (roczna i na żądanie), informacja o zmianie regulaminu prowadzenia konta, informacja o akcjach promocyjnych. Zasady funkcjonowania dfe-serwisu określa Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Jako oszczędzający na IKE lub IKZE w Funduszu masz obowiązek powiadomienia Allianz Polska DFE o zmianach danych:

 • identyfikacyjnych (imiona, nazwisko, numer PESEL - w przypadku obywatelstwa polskiego - lub dokument tożsamości - w przypadku obywatelstwa innego niż polskie),
 • adresowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail).

Adres korespondencyjny oraz adres e-mail i telefon możesz zmienić:

 • za pośrednictwem DFE-SERWISU,
 • telefonicznie pod numerem 224 224 224  (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)         

Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania możesz zmienić wyłącznie w formie pisemnej – w tym celu skorzystaj z formularza DFE-ZD
Wypełnij go i prześlij na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

Formularz możesz pobrać lub zamówić:

 • kontaktując się online 
 • telefonicznie pod numerem 224  224  224 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
 • listownie na adres Allianz Polska OFE.

Jeśli zamawiasz druk, pamiętaj, by podać swoje aktualne imię, nazwisko oraz adres, na który powinniśmy wysłać list.

Wszystkie dane możesz zmienić także w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: numer konta w Funduszu (IKE lub IKZE) lub dotychczasowe dane, aktualne dane i Twój podpis.

 

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Tak. W przypadku Twojej śmierci jako oszczędzającego wypłacimy środki na wniosek osób uprawnionych. Osoby uprawnione to osoby wskazane przez Ciebie lub Twoi spadkobiercy. Środki możemy przekazać w formie wypłaty gotówkowej lub transferu środków na konto IKE lub IKZE osoby uprawnionej (w zależności od tego, czy przekazujemy z konta IKE czy IKZE).

Wypłaty w formie gotówkowej z IKE oraz transfer środków na IKE lub IKZE nie są opodatkowane. Jeśli osoba uprawniona poprosi o wypłatę gotówkową z IKZE, będzie ona opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Środki z IKE wypłacimy na Twój wniosek, gdy ukończysz 60 lat lub nabędziesz uprawnienia emerytalne i ukończysz 55. rok życia oraz spełnisz jeden z warunków:

 • wpłaty na IKE były wnoszone co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo 
 • ponad połowa wartości wpłat była wniesiona nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

W przypadku osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r. wypłacimy środki na Twój wniosek po spełnieniu jednego z warunków:

 • wpłat na IKE były wnoszone co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych, albo 
 • ponad połowa wartości wpłat była wniesiona nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

W przypadku osób urodzonych między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. wypłacimy środki na Twój wniosek, gdy ukończysz 60 lat lub nabędziesz uprawnienia emerytalne oraz spełnisz jeden z warunków:

 • wpłat na IKE były wnoszone co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych, albo 
 • ponad połowa wartości wpłat była wniesiona nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

Wypłata z IKE nie będzie opodatkowana. Po wypłaceniu środków nie będziesz mieć już możliwości ponownego założenia IKE.

Tak, możesz zlecić zwrot środków zgromadzonych na IKE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Możesz wypłacić część lub całość środków. Przy czym zwrot częściowy środków z IKE może być jedynie do wysokości środków wpłaconych na IKE  - nie może dotyczyć środków przeniesionych na IKE z programu emerytalnego.

Przy częściowym lub całkowitym zwrocie środków z IKE konieczne będzie zapłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych. Dochód podlegający opodatkowaniu to:

 • w przypadku całkowitego zwrotu – różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE,
 • w przypadku częściowego zwrotu – kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

W przypadku zwrotu całkowitego, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa, która prowadziła IKE przed dokonaniem zwrotu, jest zobowiązana do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego po 31 maja 2004 r. Środki przekazane do ZUS będą zewidencjonowane na koncie oszczędzającego w ZUS, albo – w przypadku świadczenia przyznawanego oszczędzającemu na starych zasadach – ta kwota będzie uwzględniona w podstawie wymiaru emerytury.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „skargą”). Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

Skarga może być złożona:

 • na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz” lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz” lub w siedzibie Allianz,
 • w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu skargi. Jeśli odpowiedź na skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

Sposób potwierdzenia wpływu skargi

O otrzymaniu skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

Termin udzielenia odpowiedzi na skargę

Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania skargi. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi

Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona na piśmie. Odpowiedź na Skargę może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w skardze.

Rozpatrzenie skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

* Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.