Ubezpiecz swój wyjazd ze zniżką olimpijską 
10% taniej z kodem IGRZYSKA2024

Podróż zagraniczna 
Pakiet Max ubezpieczenia Moja Podróż kupisz w Call Center lub i naszego agenta ubezpieczeniowego

Allianz z dumą wspiera Ruch Olimpijski i Ruch Paralimpijski
jako Światowy Partner Ubezpieczeniowy od 2021 do 2028 roku.

Zobacz więcej 

 

Allianz jako Światowy Partner Ubezpieczeniowy ma dla Ciebie zniżkę na ubezpieczenie Moja Podróż z kodem IGRZYSKA2024
Klient może naliczyć zniżkę 10% w kalkulatorze składek, wprowadzając własnoręcznie kod IGRZYSKA2024. Zniżka zostanie naliczona od końcowej składki za wybrany pakiet ubezpieczenia Moja Podróż (podróż zagraniczna). Wysokość składki określamy na podstawie taryfy, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy.
Kod zniżkowy obowiązuje od 17.06 do 8.09.2024 r.

Wybierz taki pakiet ubezpieczenia, aby czuć się bezpiecznie w trakcie podróży zagranicznej. 

Wybierz strefę geograficzną: 

A – Europa; B – świat bez USA i Kanady; C – cały świat; 

Przesuń, by zobaczyć więcej

dostępny w Call Center i u agenta 
Koszty leczenia w podróży zagranicznej

Strefa A:  200 000 zł

Strefa B i C: 300 000 zł

Strefa A: 400 000 zł

Strefa B i C: 500 000 zł

Strefa A: 600 000 zł

Strefa B i C: 1 000 000 zł

Strefa A:  5 000 000 zł

Strefa B i C: 5 000 000 zł

Poszukiwanie i ratownictwo w podróży zagranicznej
100 000 zł
100 000 zł 
100 000 zł 
100 000 zł
Transport w podróży zagranicznej (w tym przewiezienie zwłok do kraju)
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Następstwa nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek na zdrowiu
10 000 zł
25 000 zł 
60 000 zł 
150 000 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków - śmierć
10 000 zł
25 000 zł 
60 000 zł 
150 000 zł
OC w życiu prywatnym
1 000 000 zł
1 000 000 zł
1 000 000 zł 
2 000 000 zł
Bagaż podróżny

Strefa A - bagaż nie jest ubezpieczony 

Strefa B i C:  500 zł

Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
500 zł

Strefa A:  2 000 zł 

Strefa B i C:  2 000 zł

Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
1000 zł

Strefa  A:  10 000 zł

Strefa B i C:  10 000 zł

Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
1000 zł

Strefa A:  10 000 zł

Strefa B i C:  10 000 zł

Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
1000 zł

Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
500 zł
1000 zł
1000 zł
1000 zł
Assistance
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
online 
Skorzystaj z kalkulatora
POLICZ I KUP ONLINE
przez telefon
Zamów kontakt 
w Call Center
u agenta
na spotkaniu lub zdalnie
Zamów kontakt z agentem
Gdy planujesz dodatkowe aktywności, możesz rozszerzyć ochronę w zależności od tego, jaki charakter ma Twój wyjazd.  

Jeśli będziesz korzystać z wypożyczonego samochodu, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego.

Jeśli planujesz aktywności sportowe w czasie podróży, możesz skorzystać z ubezpieczenia Dla aktywnych sportowo.

W ubezpieczeniu Dla aktywnych sportowo ochroną obejmiemy:

 • koszty niewykorzystanych aktywności, w tym karnetów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku – do 1000 zł,
 • koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu sportowego wykorzystywanego przez Ubezpieczonego w podróży – do 1000 zł
 • koszty w przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego, który należy do Ubezpieczonego i jest użytkowany przez niego w podróży – do 20 000 zł
 • Ratownictwo Premium –100 000 zł na poszukiwanie i akcję ratowniczą w przypadku zaginięcia Ubezpieczonego (dodatkowa SU do sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej albo Ratownictwo i transport w podróży po Polsce),
 • Koszty leczenia po powrocie z podróży – udzielenie Ubezpieczonemu świadczeń medycznych po powrocie z podróży, które są związane z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem Ubezpieczonego, w związku z którym udzielaliśmy mu pomocy w trakcie podróży i ich koszty do 15 000 zł.

Jeśli chcesz zabezpieczyć koszty organizacji podróży (usług turystycznych) na wypadek jej przerwania lub opóźnienia, możesz wybrać ubezpieczenie Przerwanie lub opóźnienie podróży ze stałą sumą ubezpieczenia 3000 zł.

Dopasuj ubezpieczenie do rodzaju aktywności uczestników podróży zagranicznej. 
Jeśli Ty lub ktoś ze współuczestników podróży za granicę planuje ponadstandardowe aktywności, możesz zadbać o odpowiednią ochronę dla siebie lub tej osoby. Za dodatkową składką rozszerzymy zakres ochrony w ubezpieczeniach Koszty leczenia, Ratownictwo i transport, Następstwa nieszczęśliwych wypadków, Ratownictwo premium oraz Koszty leczenia po powrocie z podróży o następujące klauzule: 
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie wskutek działania ubezpieczonej osoby pod wpływem alkoholu.
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania przez ubezpieczoną osobę sportów wysokiego ryzyka i zimowych.
Obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania wyczynowo sportów przez ubezpieczoną osobę.
Koszty leczenia

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży zagranicznej zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub wypadku.

Co zapewniamy

Pokrycie kosztów leczenia nawet do 5 000 000 zł  - w pakiecie Max a w tym:

 • 1 000 000 zł na pokrycie kosztów leczenia w przypadku zaostrzenia objawów choroby przewlekłej (w pozostałych pakietach do 200 000 zł),
 • 1 000 zł może być do dyspozycji ubezpieczonych na leczenie stomatologiczne (np. w sytuacjach nagłego bólu).

Ratownictwo i transport

W ramach ubezpieczenia Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej zorganizujemy i pokryjemy koszty usług transportowych w razie nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego oraz pokryjemy koszty poszukiwania lub ratownictwa w przypadku jego zaginięcia.

Co zapewniamy
Jeśli będzie potrzebna akcja poszukiwawcza lub ratownicza – możemy pokryć ich koszty aż do 100 000 zł, a jeżeli konieczny będzie transport (w tym transport medyczny),  zorganizujemy i pokryjemy jego koszty - do tej usługi nie stosujemy żadnego limitu.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy skutki wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku albo śmierci.
Ubezpieczenie w podróży zagraniznej - NNW

Co zapewniamy
Jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku – w ramach ubezpieczenia NNW  możemy wypłacić określony procent sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu, a w razie w razie śmierci w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, tj. w pakiecie Max do 150 000 zł.

OC w życiu prywatnym

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i szkody w ich mieniu.
Ubezpieczenie w podróży zagraniznej - OC

Co zapewniamy
Jeśli spowodujesz szkody w mieniu lub życiu czy zdrowiu innej osoby – z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy jej wypłacić do 100% sumy ubezpieczenia, co oznaczać może w pakiecie Max nawet do 2 000 000 zł.

Bagaż podróżny

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy bagaż podróżny w przypadku  uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży bagażu podróżnego oraz poniesione koszty w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.
Ubezpieczenie w podróży zagraniznej - bagaż

Co zapewniamy
Jeśli zaginie Ci bagaż podróżny możemy wypłacić odszkodowanie na pokrycie szkód z tego tytułu - nawet do 10 000 zł w pakiecie Max, a w razie jego opóźnienia możemy pokryć koszty z tego wynikłe - do kwoty 1000 zł w pakietach Plus, Ekstra i Max.

Assistance

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy organizację usług assistance w przypadku nagłego zachorowania, wypadku, aktu terroru lub działań wojennych.
Ubezpieczenie w podróży zagraniznej - assistance

Co zapewniamy

Zyskasz dostęp do praktycznej pomocy assistance, która:

 • jest wysoko oceniana przez naszych klientów w naszym wewnętrznym programie monitorowania satysfakcji Voice of Customer uzyskała 4,9 pkt na 5 możliwych (dane z lutego 2023),
 • zapewnia m.in. możliwość uzyskania telefonicznej informacji w języku polskim na temat Twojego leczenia, gdy np. z powodu bariery językowej nie możesz porozumieć się z personelem medycznym,
 • jest dostępna 24h/7 dni w tygodniu pod numerem infolinii +48 224 224 224
  Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić:
 

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej możesz wykupić przed rozpoczęciem podróży. Okres ochrony rozpoczyna się nie wcześniej niż po opłaceniu składki. W przypadku, gdy w chwili zawarcia umowy przebywasz poza Polską, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najwcześniej po upływie 3 dni od zawarcia umowy i opłacenia składki (okres karencji - za ten okres nie pobieramy składki), nie wcześniej niż po upływie 6 godzin od chwili zawarcia danej umowy.
W ramach Ubezpieczenia w podróży zagranicznej, w przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonego w postaci zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, pokryjemy koszty świadczeń medycznych z tym związanych do wysokości 200 000 złotych w pakietach Komfort, Plus i Ekstra, a w pakiecie Max do wysokości 1 000 000 złotych.
Tak, zakres ochrony obejmuje nagłe zachorowanie powstałe wskutek choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności COVID-19).
Zakres naszej odpowiedzialności nie obejmuje zdarzeń, będących skutkiem aktów terroru, rozruchów lub zamieszek społecznych, jednak w przypadku gdy w kraju, w którym przebywa osoba ubezpieczona w podróży, doszło do aktu terroru lub działań wojennych (zaistniałych po raz pierwszy po dniu rozpoczęcia podróży), udzielimy informacji o aktualnych działaniach i komunikatach wydawanych przez uprawnione organy administracji państwowej (np. Prezydent, Premier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), możliwości i sposobach ewakuacji Ubezpieczonego (opuszczenia zagrożonego obszaru), pomożemy w dostarczeniu wiadomości wskazanej przez Ubezpieczonego osobie przebywającej na terenie Polski, poprzez nawiązanie z nią kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Jeżeli wybierzesz ubezpieczenie Rezygnacja z podróży, w przypadku rezygnacji z podróży z jednej lub kilku przyczyn wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwrócimy Ci koszty usług turystycznych, które objęliśmy ochroną.
Zakresem ochrony obejmujemy uprawianie sportów rekreacyjnych, np. surfing, nurkowanie z automatem oddechowym na głębokość do 30 m p.p.m. lub kajakarstwo. W przypadku, gdy podczas podróży będziesz uprawiać np. narciarstwo, jazdę konną czy paralotniarstwo, rozszerz ochronę o Klauzulę sportów wysokiego ryzyka i zimowych. Pełny wykaz sportów rekreacyjnych oraz sportów wysokiego ryzyka lub zimowych znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Moja Podróż zapewnia ochronę zarówno podczas urlopu, jak i wyjazdów służbowych. Zwróć jednak szczególną uwagę na ograniczenia w tym zakresie, wynikające z ubezpieczeń: OC w życiu prywatnym oraz Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego.

Jeśli chcesz poznać wysokość składki, skorzystaj z naszego kalkulatora lub zapytaj agenta.

Aby obliczyć składkę, musimy poznać cel Twojej podróży, czas jej trwania podróży i liczbę towarzyszących Ci osób. Zapytamy również o stan zdrowia osób, które mają być objęte ubezpieczeniem oraz planowane aktywności. Na podstawie tych informacji zaproponujemy Ci kilka pakietów ubezpieczenia na wakacje za granicą. Poznasz cenę i zakres każdego pakietu i wybierzesz ten, który najbardziej pasuje do Twojego wyjazdu. 

Ubezpieczenie Mój Dom to zabezpieczenie finansowe w razie szkód w mieszkaniu lub domu spowodowanymi niespodziewanymi zdarzeniami jak silny deszcz lub pożar, zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem, dewastacja czy szkodami spowodowanymi przepięciem - w zależności od wybranego pakietu a także usługi assistance i wsparcie po szkodzie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Zniżka z kodem IGRZYSKA2024
Klient może naliczyć zniżkę 10% w kalkulatorze składek, wprowadzając własnoręcznie kod IGRZYSKA2024. Zniżka zostanie naliczona od końcowej składki za wybrany pakiet ubezpieczenia Moja Podróż (podróż zagraniczna). Wysokość składki określamy na podstawie taryfy, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy.
Kod zniżkowy obowiązuje od 17.06 do 8.09.2024 r.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.