Aktywny Plan Inwestycyjny

Ty wybierasz strategię, my aktywnie inwestujemy Twoje oszczędności
Aktywny Plan Inwestycyjny
Jeśli chcesz zainwestować swoje oszczędności, ale nie masz wystarczającej wiedzy o rynku finansowym i chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w zakresie zarządzania funduszami mamy dla Ciebie odpowiednią propozycję – Aktywny Plan Inwestycyjny!

Przesuń, by zobaczyć więcej

Strategia Umiarkowana Strategia Wyważona Strategia Wzrostowa
75% Allianz Globalny Obligacji 50% Allianz Globalny Obligacji 30% Allianz Globalny Obligacji
12,5% Allianz Nowoczesnych Technologii 25% Allianz Nowoczesnych Technologii
35% Allianz Nowoczesnych Technologii
12,5% Allianz Globalnych Akcji 25% Allianz Globalnych Akcji
35% Allianz Globalnych Akcji

Z dniem 28 lipca 2017 r. subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących zmienił nazwę na Allianz Globalnych Akcji oraz weszły w życie zmiany Statutu w zakresie jego polityki inwestycyjnej.

Z dniem 23 lipca 2018 r. subfundusz Allianz Polskich Akcji został zastąpiony subfunduszem Allianz Europejskich Akcji.

Z dniem 25 lutego 2019 r. subfundusz Allianz Oszczędnościowy zmienił nazwę na Allianz Globalnych Strategii oraz Strategia Oszczędnościowa zmieniła nazwę na Strategię Umiarkowaną.

Z dniem 17 października 2022 r. subfundusz Allianz Globalnych Strategii został zastąpiony subfunduszem Allianz Globalny Obligacji.

Z dniem 17 października 2022 r. subfundusz Allianz Europejskich Akcji został zastąpiony subfunduszem Allianz Nowoczesnych Technologii.

Szczegółowe informacje o funduszu Allianz Globalny Obligacji znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje o funduszu Allianz Nowoczesnych Technologii znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje o funduszu Allianz Globalnych Akcji znajdziesz tutaj.

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł

Minimalna kolejna wpłata 

1 000 zł

Rachunek wpłat

89 1880 0009 0000 0013 0041 3004

Opłata administracyjna

2%, jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość

zgromadzonych środków osiągnie lub przekroczy

50 000 zł – 0% 

Opłata za rezygnację 

2% w pierszwszym roku, kolejne lata: 0%

  • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
  • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
  • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku. 
  • Za pośrednictwem portalu MójAllianz oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
  • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
  • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, 
  • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje), 
  • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji, 
  • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.  
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Aktywnego Planu Inwestycyjnego
Przystępując do Planu możesz wybrać tylko jedną strategię. Jednakże, można kupić dwa lub więcej Planów i w każdym z nich wybrać różne strategie, jeśli każdy z Planów ma służyć osiągnięciu innego celu bądź innemu okresowi inwestycji.
Wybrana podczas przystąpienia do Planu strategia obowiazuje przez cały okres inwestycji i nie może być zmieniona. Udział funduszy w danej strategii również nie może być zmieniony. Aktywny Plan Inwestycyjny to gotowe rozwiązanie przygotowane przez specjalistów TFI Allianz Polska SA, którzy wybrali fundusze wchodzące w skład strategii, jak i ustalili ich udział procentowy. 
Możesz inwestować swoje oszczędności, tak długo, jak chcesz. Masz stały dostęp do swoich inwestycji, więc możesz je wycofać po osiągnięciu calu jaki założyłeś, bądź w dowolnym wybranym momencie. Jednak biorąc pod uwagę fundusze wchodzące w skład każdej strategii zalecamy co najmniej 4-5 letni okres inwestycji. Pamiętaj! Rozwiązanie umowy w pierwszych 12 miesiącach od dnia przystąpienia do Planu skutkować będzie pobraniem opłaty w wysokości 2% od wpłat dokonanych w ramach Planu. 
Naszym celem jest ograniczenie formalności do minimum, nie wymagamy żadnych papierowych dokumentów, cały proces rejestracji przebiega on-line (przystąpienie do Planu wraz z automatyczną rejestracją do usługi internetowej, za pomocą której będzie można śledzić stan swoich inwestycji i składać zlecenia). 
Możesz dokonać częściowej wypłaty, przy czym minimalna kwota jaka powinna zostać w ramach Planu, aby mógł być kontynuowany to 20 000 zł. Jeśli zdecydujesz się na wypłatę w pierwszym roku trwania Planu, potrącona zostanie w wysokości 2% (od wpłat dokonanych w ramach Planu).

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, bani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

 Subfundusz Allianz Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).