Twoje Bezpieczeństwo+ to ubezpieczenie na życie i zdrowie, które zapewnia wsparcie finansowe i praktyczną pomoc w razie problemów ze zdrowiem.
Po pierwsze, możesz otrzymać wypłatę pieniędzy i praktyczną pomoc w razie poważnego zachorowania

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Poważne zachorowania
Jednorazowa wypłata
Pomoc medyczna w razie poważnego zachorowania
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i specjalistycznych
Po drugie, możesz zapewnić sobie wypłatę pieniędzy w razie leczenia w szpitalu oraz po wypadku 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Pobyt w szpitalu
Wypłata do 300 zł za dzień pobytu
Wypadek i koszty leczenia poniesione w następstwie wypadku

Wypłata w razie skutków wypadków, takich jak m.in. złamania, skręcenia, oparzenia

Pokrycie kosztów leczenia poniesionych w Polsce – do 2000 zł

Po trzecie, możesz otrzymać wypłatę pieniędzy i praktyczną pomoc, gdy urodzi Ci się dziecko.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Urodzenie dziecka
Do 800 zł za urodzenie dziecka
Assistance dla mamy
Dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka, w tym organizacja i opłacenie zajęć z trenerem fitness oraz konsultacje
pielęgniarsko-położnicze
Po czwarte, możesz liczyć na wparcie finansowe, gdy zabraknie bliskich Ci osób.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Śmierć bliskich
Jednorazowa wypłata 
Po piąte, zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Gdyby Ciebie zabrakło
Jednorazowe świadczenie
W razie osierocenia dziecka
Jednorazowe świadczenie
Gdyby zabrakło Ciebie lub bliskich w następstwie wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Po szóste, możesz uzyskać praktyczną pomoc w różnych sytuacjach życiowych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Zakres wsparcia i wysokość wypłat zależy od wybranego wariantu.
Assistance i telemedycyna
Pomoc w razie choroby lub wypadku, w tym m.in. organizacja i opłacenie rehabilitacji oraz transport medyczny
Interesuje Cię to ubezpieczenie na życie?
Dla aktywnych
 
Wypłata pieniędzy w razie różnych skutków wypadków, w tym uszczerbków na zdrowiu i urazów. Pokrycie do 3000 zł kosztów leczenia po wypadku, poniesionych w Polsce.
Twoje Dzieci
 
Wsparcie w razie poważnego zachorowania i różnych skutków wypadków u dzieci – leczenia, uszczerbku na zdrowiu, leczenia w szpitalu oraz po pogryzieniu dziecka przez psa. 
Małżonek/Partner
 
Wsparcie finansowe w razie różnych skutków wypadku u małżonka lub partnera, m.in. trwałego uszczerbku na zdrowiu i kosztów leczenia poniesionych w Polsce.
Informacje o tym, w jakich sytuacjach wypłacimy świadczenie lub zapewnimy pomoc, zamieszczamy w o.w.u.
Ubezpieczenia na życie i zdrowie oferowane na rynku mają pewne ograniczenia. 
Dlatego w pewnych sytuacjach nie jest możliwa wypłata albo inne świadczenie z polisy. 

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo+ w wariancie indywidualnej kontynuacji, poinformuj nas o tym. Możesz na przykład:

  • skontaktować się z dotychczasowym opiekunem polisy (agentem, brokerem),
  • zadzwonić na infolinię pod numer 224 224 224,
  • odwiedzić placówkę Allianz.

Umowę ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo+ w wariancie indywidualnej kontynuacji możesz zawrzeć, jeśli:

  • zakończyła Ci się ochrona w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, np.:
  • odchodzisz z pracy,
  • zmieniasz pracę lub przechodzisz na samozatrudnienie;
  • skończyła Ci się możliwość ochrony (ze względu na osiągnięcie wieku przewidzianego w dotychczasowej umowie) w ramach innych niż indywidualna kontynuacja wariantów ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie, Twoje Bezpieczeństwo+, ubezpieczenia Pakiet Bezpieczne Życie czy Z Rodziną Bezpieczniej;
  • przez minimum 1 miesiąc obejmowała Cię ochrona w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina;
  • złożysz wniosek o zawarcie umowy w wariancie indywidualnej kontynuacji w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ochrony w ramach dotychczasowej umowy ubezpieczenia;
  • Twoim miejscem stałego zamieszkania jest Polska.

Nie. Zakres w nowej umowie może się różnić od dotychczasowego zakresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, w zależności od wieku, możesz łatwo dopasować do swoich potrzeb dzięki temu, że masz do wyboru warianty indywidualnej kontynuacji. Jeśli nie ukończyłeś 70 lat, możesz też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy dokupić dodatkowe pakiety.

Umowę zawierasz na rok i może być wielokrotnie przedłużana na kolejne lata, o ile Ty albo my nie złożymy oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. Informacje o tym, jak długo możesz korzystać z ochrony, znajdziesz w o.w.u.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek o zawarcie umowy.

Za niektóre zdarzenia objęte ubezpieczeniem przez pewien czas nie ponosimy odpowiedzialności. Nie dotyczy to następstw wypadków. Jest to tzw. karencja. Okres karencji liczymy od dnia rozpoczęcia ochrony. 

Więcej informacji o stosowanych przez nas karencjach znajdziesz w dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz w o.w.u. Zapoznaj się z nimi, zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie.

Przy zawieraniu umowy Twoje Bezpieczeństwo+ w wariancie indywidualnej kontynuacji nie ma limitu wieku. Ubezpieczonego objętego ochroną w tym wariancie nie dotyczą też postanowienia dotyczące wygaśnięcia ochrony po ukończeniu wieku wskazanego w o.w.u.
Oznacza to, że z takiej ochrony można korzystać do końca życia. Stanie się tak, jeżeli żadna ze stron umowy nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy na kolejny roczny okres. Możemy to zrobić najpóźniej na miesiąc przed rocznicą polisy. Ty masz taką możliwość najpóźniej na 14 dni przed rocznicą. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ważne informacje
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.

Twoje Bezpieczeństwo+ jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz”). Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia ‒ w tym w zakresie składek, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ‒ znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo+ (ABŻ02), zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 43/2024, zamieszczonych na www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.