Program VIP

Program VIP
Program VIP umożliwia inwestowanie w fundusze inwestycyjne na specjalnych warunkach.

Jeśli średnia wartość Twoich środków zgromadzonych w 11 funduszach Allianz dostępnych w ramach Programu VIP przekroczy 1 000 000 zł, otrzymasz świadczenie dodatkowe.

Świadczenie: 

 • jest wypłacane w okresach miesięcznych w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa funduszu,
 • w praktyce oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ otrzymując dodatkowe jednostki uczestnictwa ponosisz niższe, niż inni uczestnicy, koszty zarządzania funduszem.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Subfundusze Allianz Duo FIO Średnia wartość aktywów netto

Wartość świadczenia  (% opłaty za zarządzanie w skali roku)

  Allianz Obligacji Globalny

powyżej 1 000 000 zł

(łącznie we wszystkich subfunduszach)

 20%
dummy Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych 20% 
dummy Allianz Obligacji Dynamiczny 20% 
dummy Allianz Dochodowy 20% 
dummy Allianz Stabilnego Inwestowania 20% 
dummy Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji 20% 
dummy Allianz Zrównoważony 20% 
dummy Allianz Polskich Akcji 35% 
dummy Allianz Globalnych Akcji 20% 
dummy Allianz Małych Spółek 35% 
dummy Allianz Nowoczesnych Technologii 35% 
Uczestnicy Programu VIP są zwolnieni z opłat manipulacyjnych, co oznacza, że wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Opłata manipulacyjna Brak
Opłata za zarządzanie Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy i przedstawiona w dummy tabeli opłat. Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.
Co powinieneś wiedzieć?
 
 • Masz możliwość inwestowania w 11 subfunduszy inwestycyjnych Allianz Duo FIO.
 • Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie będzie obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych.
 • Jeśli wartość zgromadzonych środków, w wyniku wypłat spadnie poniżej 500 000 zł, tracisz przywileje związane
  z uczestnictwem w programie.
Na co zwrócić uwagę?
 
 • Jeśli wartość zgromadzonych środków, w wyniku wypłat spadnie poniżej 500 000 zł, tracisz przywileje związane
  z uczestnictwem w programie.
 • Jeśli chcesz, aby zarzadzaniem kapitałem zajęła się inna osoba, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Pełnomocnik będzie mógł współdecydować o Twoich środkach z wyjątkiem ich wypłaty na inne, niż zdefiniowane wcześniej, konto bankowe. 
 • Środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych. Masz jednak możliwość wskazania osoby uposażonej, która w przypadku gdyby Ciebie zabrakło, otrzyma środki z pominięciem procedury spadkowej (nie dotyczy kont małżeńskich).
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
na wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne oferowane w ramach programu
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
o przystąpieniu do programu, zapoznając się wcześniej z Regulaminem Programu VIP
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku
na adres: dummy fundusze.tfi@allianz.pl lub pocztą na adres TFI Allianz Polska SA
 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku. 
 • Za pośrednictwem portalu MojaAviva oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, 
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje), 
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji, 
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.  
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.
alt
Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi Programu VIP
alt
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, bani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Allianz Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Subfundusz „Allianz Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).