Kod ZIMA2023

10%

zniżki

Ubezpieczenie turystyczne 
 do 10% zniżki z hasłem ZIMA2023

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą
Twoje podróże
  • do 10% zniżki z hasłem ZIMA2023
Możliwość zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Przesuń, by zobaczyć więcej

Koszty leczenia i assistance
wysokie sumy ubezpieczenia – do 1,5 mln zł i możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin w cenie 
Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne
bez udziału własnego
Transport medyczny
bez limitu
Poszukiwanie i ratownictwo
do 75 000 zł przy wykupieniu Assistance sport
Opóźnienie w podróży
Pobyt w szpitalu
do 200 zł za dzień – maks. 10 dni z kartą EKUZ
Nieszczęśliwe wypadki
opcjonalnie
Bagaż podróżny
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
Rezygnacja z wyjazdu lub skrócenie imprezy
opcjonalnie
Dodatkowe usługi assistance
opcjonalnie
Wyjeżdżasz za granicę albo podróżujesz po Polsce i masz ubezpieczenie turystyczne Allianz
Stało się coś, co obejmuje Twoje ubezpieczenie – zgłaszasz to pod numerem dummy 224 224 224 czynnym 24/7
Możesz czuć się spokojnie – przyjmiemy Twoje zgłoszenie i udzielimy Ci szybkiej pomocy w trakcie podróży
Gdy zdarzy się coś, co jest objęte ubezpieczeniem, dzwoń po pomoc pod dummy 224 224 224 lub do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance – numer telefonu znajdziesz na swoim certyfikacie ubezpieczenia. Możesz liczyć na pomoc – niezależnie od miejsca, w którym jesteś i pory dnia lub nocy.
Podstawą ubezpieczenia w podróży jest ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Do niego warto dołączyć ubezpieczenie nnw, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dodatkowo ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie pozwoli w określonych przypadkach na zwrot poniesionych kosztów, jeżeli nie będzie można wyjechać lub będzie trzeba skrócić swoją podróż.
Tak – pamiętaj, żeby rozszerzyć ochronę o ryzyko zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych.  
Tak – polisę turystyczną możesz zawrzeć na okres jednego roku lub krótszy z możliwością jedno- lub wielokrotnego powrotu do kraju.
Tak – w przypadku zdarzeń losowych, takich jak złe warunki atmosferyczne, przedłużamy ochronę ubezpieczeniową nawet o 48 godzin w stosunku do daty wskazanej w polisie.
Tak – ubezpieczenie turystyczne działa również w pracy. Jeśli wykonujesz pracę fizyczną, rozszerz ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance oraz NNW o ryzyko wykonywania pracy fizycznej.
Pokrywamy pełne koszty leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.
Tak, w podstawowym zakresie ubezpieczenia ochroną objęte jest uprawianie sportów rekreacyjnych, np. jazda na rowerze, kajakarstwo, trekking. Pełny katalog sportów objętych ubezpieczeniem znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • bagaż podróżny,
  • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną obejmujemy rzeczy, które wchodzą w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 6 godzin zapewnimy do 1000 zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Przed podróżą ubezpiecz swój dom lub mieszkanie, a jeśli prowadzisz firmę - skorzystaj z ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)