ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie turystyczne
Moja Podróż

Ubezpieczenie turystyczne online lub u agenta
Planujesz podróż krajową lub wakacje za granicą? Wybierz ubezpieczenie turystyczne i zapewnij sobie wsparcie 24/7. Polisa turystyczna w Allianz to szeroki zakres ochrony, wysokie sumy ubezpieczenia oraz możliwość rozszerzenia ochrony o sporty wysokiego ryzyka, klauzulę alkoholową. 
Dodatkowo możesz ubezpieczyć koszty organizacji wycieczki i kupić ubezpieczenie: Rezygnacja z podróży oraz Przerwanie lub opóźnienie podróży. 
Wyjeżdżasz za granicę albo podróżujesz po Polsce i masz ubezpieczenie turystyczne Allianz
Stało się coś, co obejmuje Twoje ubezpieczenie – zgłaszasz to pod numerem +48 224 224 224 czynnym 24/7
Opłata za połączenie zgodna z taryfa danego operatora
Możesz czuć się spokojnie – przyjmiemy Twoje zgłoszenie i udzielimy Ci szybkiej pomocy w trakcie podróży
Gdy zdarzy się coś, co jest objęte ubezpieczeniem, dzwoń po pomoc pod dummy 224 224 224 lub do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance – numer telefonu znajdziesz na swoim certyfikacie ubezpieczenia. Możesz liczyć na pomoc – niezależnie od miejsca, w którym jesteś i pory dnia lub nocy.
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Ubezpieczenie w podróży po Polsce zapewni Ci ochronę w trakcie urlopu na terenie Polski oraz na terytorium państw bezpośrednio graniczących z Polską w pasie o szerokości 30 km od granicy. Ponieważ Praga leży powyżej 30 km od granicy, na tego rodzaju wypad potrzebujesz dodatkowo Ubezpieczenie w podróży zagranicznej, jeśli chcesz mieć ochronę np. w zakresie kosztów leczenia za granicą.
W ramach Ubezpieczenia w podróży obejmujemy ochroną nagłe zachorowanie związane z ciążą, która przebiegała bez powikłań przed rozpoczęciem podróży.

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której uzyskasz podstawową opiekę zdrowotną w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (np. w Szwajcarii).

Karta zapewnia opiekę zdrowotną, która jest oferowana w ramach publicznej służby zdrowia w danym kraju, na takich samych zasadach, jak jego obywatelom. Oznacza to, że zakres świadczeń medycznych w kraju, do którego podróżujesz, może różnić się od świadczeń refundowanych w Polsce przez NFZ i trzeba będzie pokryć część kosztów konsultacji lekarskiej lub hospitalizacji.

Różnice bądź konieczność zapłaty w całości lub części może dotyczyć kosztów leków, czy  też kosztów związanych z transportem medycznym osoby ubezpieczonej.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie Rezygnacja z podróży, w przypadku rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem, z jednej lub kilku przyczyn wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwrócimy Ci koszty usług turystycznych, które objęliśmy ochroną.

W ramach ubezpieczenia Moja Podróż zapewniamy ochronę w okresie ubezpieczenia wskazanym w dokumencie polisowym, nie wcześniej po opłaceniu składki, nie wcześniej niż po upływie 6 godzin od chwili zawarcia danej umowy.

W przypadku, gdy w chwili zawarcia umowy, przebywasz poza Polską, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najwcześniej po upływie 3 dni (okres karencji - za ten okres nie pobieramy składki).

Przed podróżą ubezpiecz swój dom lub mieszkanie, a jeśli prowadzisz firmę - skorzystaj z ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.