Open Business Travel 

Ubezpieczenie podróży służbowej

Poczucie bezpieczeństwa w podróży dla pracownika – niższe koszty dla pracodawcy
Open Business Travel 
Korzyści dla pracownika i firmy:
Jeśli pracownicy Twojej firmy często podróżują służbowo za granicę, możesz ich ubezpieczyć w ramach jednej, rocznej umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony dostosujesz elastycznie do różnych grup pracowników - to oznacza oszczędność czasu i minimum formalności.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
sumy ubezpieczenia do 1,5 mln zł
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
opcjonalnie
Bagaż podróżny
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
Chcesz kupić to ubezpieczenie?
Sprawdzone rozwiązania
man with giant watch
Zawierasz roczną umowę Open Business Travel i ustalasz zakresy ochrony dla różnych grup pracowników.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy są objęci ochroną w razie np. wypadku, zachorowania, utraty bagażu, zniszczenia sprzętu.
man leaning back
Wiesz, że w razie czego ubezpieczenie pokryje nawet koszty zastępstwa w podróży służbowej.
Z tego ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy lub inne podmioty, których pracownicy wyjeżdżają w podróże służbowe za granicę.
Minimum 2 osoby.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w formie polisy otwartej z deklarowaną liczbą osobodni minimalna depozytowa składka ubezpieczeniowa równa jest składce za 100 osobodni.
Tak, składka może być płatna jednorazowo albo w 2,4 lub 12 ratach.
W ciągu 30 dni od daty końca polisy rozliczamy osobodni. Niewykorzystana nadpłata zostanie zwrócona na konto ubezpieczającego.
Zobacz, co zrobić, jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem. 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W repozytorium dokumentów znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń itp.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)