Open Business Travel 

Ubezpieczenie podróży służbowych

Poczucie bezpieczeństwa w podróży dla pracownika – niższe koszty dla pracodawcy
Open Business Travel 
Korzyści dla pracownika i firmy:
Jeśli pracownicy Twojej firmy często podróżują służbowo za granicę, możesz ich ubezpieczyć w ramach jednej, rocznej umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony dostosujesz elastycznie do różnych grup pracowników - to oznacza oszczędność czasu i minimum formalności.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
sumy ubezpieczenia do 1,5 mln zł
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
opcjonalnie
Bagaż podróżny
opcjonalnie
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
Chcesz mieć to ubezpieczenie?
Sprawdzone rozwiązania
man with giant watch
Zawierasz roczną umowę Open Business Travel i ustalasz zakresy ochrony dla różnych grup pracowników.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy są objęci ochroną w razie np. wypadku, zachorowania, utraty bagażu, zniszczenia sprzętu.
man leaning back
Wiesz, że w razie czego ubezpieczenie pokryje nawet koszty zastępstwa w podróży służbowej.
Z tego ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy lub inne podmioty, których pracownicy wyjeżdżają w podróże służbowe za granicę.
Minimum 2 osoby.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w formie polisy otwartej z deklarowaną liczbą osobodni minimalna depozytowa składka ubezpieczeniowa równa jest składce za 100 osobodni.
Tak, składka może być płatna jednorazowo albo w 2,4 lub 12 ratach.
W ciągu 30 dni od daty końca polisy rozliczamy osobodni. Niewykorzystana nadpłata zostanie zwrócona na konto ubezpieczającego.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.