Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych  

Ochrona maszyn na budowie,
w transporcie i w ruchu

Zabezpieczenie w razie uszkodzenia lub kradzieży maszyn budowlanych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
Ubezpieczenie, które zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi sprzętu, zaplecza oraz maszyn budowlanych w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora  

Przesuń, by zobaczyć więcej

budowlanych
Wypadek maszyny
zakres standardowy
Kradzież z włamaniem, rabunek
zakres standardowy
Zalanie lub zatopienie
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Pożar maszyny
zakres standardowy
Wandalizm lub dewastacja
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Awarie mechaniczne i szkody elektryczne
zakres ograniczony do elementów zewnętrznych, niedotkniętych bezpośrednio awarią
Transport maszyn
opcjonalnie, na terenie Polski
Przemieszczanie się poza terenem budowy
opcjonalnie
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres wyłączony
Chcesz mieć to ubezpieczenie?
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych opracowaliśmy z myślą o podmiotach gospodarczych z sektora małych, średnich i dużych firm, które chcą zawrzeć ubezpieczenie maszyn z sumą ubezpieczenia powyżej 1 mln zł.

Ubezpieczenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw budowlanych, a także firm usługowych i produkcyjnych, które posiadają lub wynajmują park maszynowy lub pojedyncze maszyny budowlane lub transportowe.

Niezbędne informacje są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Do zawarcie umowy ubezpieczenia potrzebne są nam m.in.:

  • wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia wraz z wiekiem i sumą ubezpieczenia ustaloną wg wartości odtworzeniowej,
  • opis stanu technicznego maszyn oraz sposobu ich konserwacji,
  • miejsce użytkowania,
  • historia szkodowa za minimum ostatnie 3 lata.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju maszyn, ich wieku i stanu technicznego, sposobu konserwacji oraz innych czynników, które wpływają na ryzyko – uwzględniamy też szkodowość.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi 10% wartości szkody – nie mniej niż 3000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.
Maszyny są objęte ubezpieczeniem w miejscu ubezpieczenia zdefiniowanym w umowie ubezpieczenia, zwykle obejmującym teren Polski. Ubezpieczenie może nie przewidywać ochrony dla maszyn użytkowanych pod ziemią lub w trakcie pracy na wodzie lub nabrzeżu morskim – o ile nie zostało uzgodnione inaczej w umowie.

Rodzaj wymaganych zabezpieczeń każdorazowo indywidualnie uzgadniamy i definiujemy w umowie.

Standardowo wymagamy zabezpieczenia miejsca postoju maszyny w postaci ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz jego całodobowego dozoru albo przechowywania maszyn w zamkniętym pomieszczeniu.

Maszyny, które znajdują się na terenie nieogrodzonym, lecz oświetlonym i całodobowo dozorowanym, muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający dostanie się do ich wnętrza.

Kluczyki muszą być zabezpieczone poza maszyną, a istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe powinny być aktywne.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)