Ubezpieczenie cargo

Przesuń, by zobaczyć więcej

 transport krajowy
Zdarzenia losowe
Zakres standardowy
Wypadek środka transportu
Zakres standardowy
Rabunek
Opcjonalnie
Kradzież z włamaniem
Opcjonalnie
Inne zdarzenia losowe
Opcjonalnie
Załadunek i rozładunek
Opcjonalnie
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ochrona ubezpieczeniowa jest szersza od zakresu, w jakim odpowiada przewoźnik w ramach swojej odpowiedzialności cywilnej.
To zależy od konstrukcji umowy, ale zazwyczaj przy polisach obrotowych, nie ma obowiązku zgłaszania poszczególnych transportów do ubezpieczenia.
TAK – obejmuje ochroną w trakcie  składowanie  bezpośrednio związanego z transportem, np. w związku z koniecznością oczekiwania na kolejny środek transportu.
TAK - ochrona cargo jest również dostępna, gdy przewóz jest dokonywany własnym środkiem transportu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.