Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny i dane pod ochroną

Szeroka ochrona sprzętu przenośnego, nośników danych, danych i oprogramowania
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Korzyści dla Twojej firmy
Ochrona, którą zapewniamy właścicielowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych

Przesuń, by zobaczyć więcej

nośników, danych i oprogramowania 
Sprzęt elektroniczny – zakres bazowy
Dane, oprogramowanie i nośniki danych
opcjonalnie
Koszty działalności
opcjonalnie
Utrata zysku
opcjonalnie
Chcesz mieć to ubezpieczenie?
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przyda się podmiotom z sektora małych, średnich i dużych firm. Można je zawrzeć jako ubezpieczenie samodzielne z sumą ubezpieczenia powyżej 5 mln zł, albo razem z ubezpieczeniem mienia przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych lub usługowych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość, w tym:

  • centrów przetwarzania danych,
  • instytucji finansowych,
  • producentów oprogramowania.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, ekspozycji na ryzyko oraz szkodowości. Ze względu na szeroki zakres zwykle cena ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest nieco wyższa niż cena ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi od 300 zł do 1000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.
Nie – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie obejmuje ochroną skutków działania wirusów komputerowych i ataków hackerów.
Nie – podstawową funkcją ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest zapewnienie ochrony w przypadku szkód materialnych. Możemy pokryć koszt odtworzenia danych z kopii zapasowych lub ich ponownego wprowadzenia, jeśli zostaną utracone w następstwie szkody rzeczowej w sprzęcie elektronicznym lub nośniku danych.
Dyski twarde oraz pamięć USB są traktowane jak każde inne urządzenie elektroniczne i mogą być ubezpieczone w ramach ubezpieczenia mienia.
Sposób zabezpieczenia mienia jest zawsze weryfikowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Generalnie nie wymaga się instalacji specjalnych zabezpieczeń dla sprzętu komputerowego i biurowego. Zalecane jest jednak stosowanie zabezpieczenia przynajmniej w postaci listew przeciwprzepięciowych.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)