Ubezpieczenie zysku 
Ubezpieczenie zysku brutto zabezpiecza osiągnięcie planowanego wyniku finansowego w razie wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności w następstwie szkody w mieniu. Odszkodowanie rekompensuje utracony zysk brutto, wzrost kosztów działalności oraz koszty poniesione w okresie nieplanowanego przestoju, nawet długotrwałego.

Przesuń, by zobaczyć więcej

w wyniku wystąpienia szkód  w mieniu spowodowanych przez następujące zdarzenia losowe:
Ryzyka nazwane - FLEXA
zakres bazowy 
Inne żywioły
zakres bazowy
Zalanie oraz pękanie mrozowe
zakres bazowy
Uderzenie pojazdu, dym, sadza, fala dźwiękowa
zakres bazowy
Upadek drzew, dźwigów lub budowli
opcjonalnie
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, celowe uszkodzenie
opcjonalnie
Szyby i przedmioty szklane
opcjonalnie
Awaria mechaniczna i elektryczna
opcjonalnie
Katastrofa budowlana
opcjonalnie
Transport
opcjonalnie
Strajki i zamieszki
opcjonalnie
Terroryzm
opcjonalnie
Inne ryzyka nienazwane
opcjonalnie
Chcesz mieć to ubezpieczenie?
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie od utraty zysku opracowaliśmy z myślą o sektorze dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają już ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw w Allianz lub chcą zawrzeć ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw wraz z ubezpieczeniem zysku.

Ubezpieczonym może być:

  • przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe prowadzące pełną lub uproszczoną księgowość,
  • właściciel nieruchomości,
  • instytucja finansowa,
  • dealer samochodowy.

Informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera. Należą do nich m.in.:

  • szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa,
  • dane dotyczące obrotu i wyników finansowych,
  • opis czynników wpływających na długość przestoju lub zakłócenia np. występowanie tzw. „wąskich gardeł”, przewidywany czas odbudowy mienia, itp.,
  • opis zależności pomiędzy dostawcą i odbiorcą, dostępność i czas oczekiwania na dostawę maszyn i urządzeń technologicznych lub surowców i półproduktów,
  • opis zależności pomiędzy działami lub wydzielonymi jednostkami wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wykaz szkód i rezerw szkodowych za okres minimum 3 ostatnich lat.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia (składkę) określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju działalności, występujących zagrożeń zewnętrznych, konstrukcji i zabezpieczenia mienia, szkodowości oraz innych czynników wpływających na poziom ekspozycji na ryzyko wystąpienia szkody.

Nie – ubezpieczenie od utraty zysku jest ściśle związane z ubezpieczeniem mienia przedsiębiorstw oferowanym przez Allianz.

Jednym z głównych warunków, byśmy mogli przyjąć odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia zysku przedsiębiorstw, jest przyjęcie przez nas odpowiedzialności za szkodę w ramach umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw. W związku z tym, aby zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia zysku przedsiębiorstw, należy posiadać również nasze ubezpieczenie mienia. 

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu zysku wyrażona jest zazwyczaj w dniach i wynosi zwykle od 3 do 7 dni.

W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej, odpowiednio do poziomu ryzyka.

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia mienia nie wpływa na odpowiedzialność w zakresie utraconego zysku brutto.
Dokumenty dotyczące produktów archiwalnych znajdziesz w Centrum Dokumentów w zakładce „Duże przedsiębiorstwa” sekcja „Archiwum" a także poniżej: 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)