Ubezpieczenie maszyn 

Ubezpieczenie w razie
awarii maszyn

Szeroki zakres ochrony maszyn w razie awarii – niezależnie od przyczyny
Ubezpieczenie maszyn od awarii 
Korzyści dla Twojej firmy
Ubezpieczenie, które zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia

Przesuń, by zobaczyć więcej

od awarii
Awarie mechaniczne
zakres standardowy
Szkody elektryczne
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Wadliwe działanie urządzeń sterujących lub zabezpieczających
zakres standardowy
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Transport maszyn
opcjonalnie
Montaż maszyn
opcjonalnie
Utrata zysku
opcjonalnie
Chcesz mieć to ubezpieczenie?
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie maszyn od awarii opracowaliśmy dla sektora dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw zawarte w Allianz lub chcą zawrzeć samodzielne ubezpieczenie maszyn z sumą ubezpieczenia powyżej 1 mln zł. Warunek ten nie dotyczy elektrowni wiatrowych i wodnych, które przyjmujemy do ubezpieczenia niezależnie od sumy.

Ubezpieczenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które posiadają park maszynowy i prowadzą pełną lub uproszczoną księgowość.

Niezbędne informacje są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia potrzebne nam są m.in.:

  • wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia wraz z wiekiem i sumą ubezpieczenia ustaloną wg wartości odtworzeniowej,
  • opis sposobu zarządzania parkiem maszynowym, w tym: stan techniczny maszyn, przyjęta koncepcja utrzymania ruchu oraz sposoby konserwacji maszyn,
  • historia szkodowa za minimum ostatnie 3 lata.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju maszyn, ich wieku i stanu technicznego, sposobu konserwacji oraz innych czynników, które wpływają na ryzyko – uwzględniamy też szkodowość.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi 10% wartości szkody – nie mniej niż 3000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.

Obecnie większość maszyn zawiera elementy elektroniczne, które kontrolują urządzenie lub go nadzorują. Dlatego często występuje trudność w określeniu, jakiego rodzaju ubezpieczenie należy zastosować. Ogólnie przyjmuje się, że ubezpieczenie maszyn należy stosować do maszyn i urządzeń, w których przeważają elementy mechaniczne.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na warunkach ubezpieczenia maszyn jest możliwe i nie będzie skutkowało brakiem ochrony. Jednak z ubezpieczeniowego punktu widzenia przedmioty zawierające głównie elektronikę powinny być objęte ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego.

Nie. Takie zdarzenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)