Szeroki zakres ochrony i ułatwienie podczas starania się o kredyt

Partner w Biznesie Plus

Możesz ubezpieczyć swoją firmę w ramach jednego z dwóch dostępnych pakietów ubezpieczenia Partner w Biznesie Plus.

Dwa pakiety do wyboru

Pakiet Pełny Standard pozwala na ubezpieczenie Twojego majątku od ryzyk nazwanych, takich jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcie, silny wiatr, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub innych przedmiotów, zalanie, zapadanie się ziemi.
Pakiet Komfort chroni mienie w ramach jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone w OWU.

Ponad to zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o:

  • Kradzież z włamaniem i rozbój,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  •  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

Napisz wiadomość e-mail: dummy bok@allianz.pl

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.