Ochrona prawno-podatkowa
Korzyści dla Twojej firmy
W zakresie podstawowym zapewniamy sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej lub skarbowej, jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego – również sporów wynikających z postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Podatnik
Postępowania egzekucyjne – Klauzula nr 3
Spory podatkowe w zakresie podatków prywatnych – Klauzula nr 1
opcjonalnie
Spory podatkowe wobec członków zarządu – Klauzula nr 2
opcjonalnie
Postępowania kontrolne i wymiarowe – ZUS – Klauzula nr 4
opcjonalnie łącznie z Klauzulą nr 5 
Postępowanie egzekucyjne – ZUS – Klauzula nr 5
opcjonalnie, łącznie z Klauzulą nr 4
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Naszym wyłącznym partnerem w tym ubezpieczeniu od 2005 r. jest Instytut Studiów Podatkowych. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem - wypadek ubezpieczeniowy, kontrola lub spór - należy zgłosić to bezpośrednio do Instytutu Studiów Podatkowych (numer telefonu podany jest na polisie, do polisy dołączana jest także procedura zgłaszania szkody).

Wszelkie czynności w zakresie potwierdzenia ochrony Instytutu Studiów Podatkowych ustala bezpośrednio z Allianz.

Jeśli ISP podejmie czynności i będzie zobowiązany wystawić fakturę, wówczas spór można uznać za wykorzystany. Może być jednak tak, że u klienta zostanie wszczęta kontrola i fakt ten zostanie zgłoszony do ISP, kontrola jednak zakończy się bez konieczności interwencji czy konsultacji z ISP. ISP nie wystawi wtedy żadnej faktury a limit sporów podatkowych nie zostanie wykorzystany. Taka konstrukcja wynika z samej definicji sporu podatkowego w ogólnych warunkach ubezpieczenia, gdzie jest wskazane, że zdarzeniem z polisy jest powstały koszt. 
Tak – można zawrzeć ubezpieczenie. Jednak toczące się już spory nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Także zawiadomienie o wszczęciu kontroli jest już znaną okolicznością w momencie zawierania ubezpieczenia. Zatem taka kontrola nie może być chroniona. Dodatkowo w nowych polisach jest okres karencji, który nie daje możliwości objęcia ochroną kontroli/sporów, które rozpoczną się w okresie 6 tygodni od zapłacenia składki.
  • ZUS - tak jeżeli zostanie rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa.
  • PIP - takie kontrole nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
  • Urząd Celno Skarbowy – tak, ale tylko w zakresie podatków (także akcyzowego). Cło, które nie będąc podatkiem, jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
Tak. Uważamy, że jest to jeden z największych atutów tego ubezpieczenia. W przypadku Allianz Podatnik istotne jest, by kontrola w firmie lub spór rozpoczęły się w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, którego roku on dotyczy. Chronimy wszystkie obowiązki podatkowe firmy podlegające kontroli podatkowej/skarbowej, które nie uległy przedawnieniu. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.