Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Gwarancje ubezpieczeniowe
Twoje korzyści 

Jakie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych proponuje Allianz 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gwarancja przetargowa (wadialna)
Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Gwarancja zwrotu zaliczki
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o gwarancje ubezpieczeniowe 

Nasze gwarancje ubezpieczeniowe opracowaliśmy z myślą o podmiotach gospodarczych, które:

 • działają na rynku nie krócej niż 3 lata,
 • startują w przetargach wymagających złożenia wadium,
 • są zobowiązane złożyć zabezpieczenie w związku z realizowanymi kontraktami.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest pozytywna ocena ryzyka. Robimy to na podstawie złożonych przez klienta formularzy oraz wymaganych dokumentów.

 • Wypełniasz wniosek o udzielenie gwarancji kontraktowej oraz druk „Informacja o podmiocie gospodarczym”.
 • Przesyłasz do nas wypełnione formularze wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku jako załączniki.
 • Analizujemy otrzymane informacje i dokumenty, po czym na podstawie oceny ryzyka podejmujemy decyzję o warunkach udzielenia gwarancji.
 • Po akceptacji oferty zawieramy z Tobą umowę, na podstawie której udzielamy gwarancji.
 • Ustanawiasz zabezpieczenia określone w umowie o udzielenie gwarancji oraz opłacasz składkę z tytułu udzielenia gwarancji.
 • Wystawiamy dokument gwarancji.
Ustanawiamy zabezpieczenie w związku z tym, że możemy wystąpić z roszczeniem regresowym do klienta, który wnioskuje o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej. Taka możliwość wynika z ogólnych warunków umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych do każdej umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej ustanawiane jest zabezpieczenie. Rodzaj zabezpieczenia zależy od sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta oraz oceny ryzyka danej transakcji. Większość umów zabezpieczona jest wyłącznie wekslem własnym in blanco wystawionym przez klienta.

Innymi przyjmowanymi przez nas rodzajami zabezpieczeń są m.in.: poręczenie przez inny podmiot gospodarczy, blokada środków na rachunku bankowym, kaucja pieniężna, regwarancja bankowa.

Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego jest umową generalną zawieraną pomiędzy klientem a nami. Umowa określa podstawowe warunki współpracy, w tym m.in.:

 • wysokość limitu odnawialnego, w granicach którego mogą być udzielane gwarancje (łączna kwota czynnych gwarancji udzielonych Klientowi nie może przekroczyć wysokości limitu),
 • warunki cenowe,
 • rodzaje dostępnych gwarancji,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji,
 • formę i rodzaj zabezpieczeń składanych przez Klienta tytułem ewentualnych roszczeń regresowych Allianz w przypadku wypłaty z tytułu gwarancji.

Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyda się przede wszystkim klientom, którzy w toku prowadzonej działalności gospodarczej regularnie korzystają z gwarancji ubezpieczeniowych  (np. kilka razy w miesiącu).

Zalety współpracy na podstawie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego to:

 • określone z góry warunki współpracy,
 • uproszczona procedura udzielenia gwarancji (gwarancja udzielana na podstawie skróconego wniosku i dokumentów dotyczących zabezpieczanego kontraktu),
 • przyspieszone wystawienie gwarancji,
 • wygoda – zabezpieczenia składane są jednorazowo w chwili rozpoczęcia współpracy.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.