Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Gwarancje ubezpieczeniowe
Twoje korzyści 
Jeśli w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej regularnie korzystasz z gwarancji ubezpieczeniowych (np. kilka razy w miesiącu), to polecamy Ci zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gwarancja przetargowa (wadialna)
Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Gwarancja zwrotu zaliczki
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Nasze gwarancje ubezpieczeniowe opracowaliśmy z myślą o podmiotach gospodarczych, które:

 • działają na rynku nie krócej niż 3 lata,
 • startują w przetargach wymagających złożenia wadium,
 • są zobowiązane złożyć zabezpieczenie w związku z realizowanymi kontraktami.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest pozytywna ocena ryzyka. Robimy to na podstawie złożonych przez klienta formularzy oraz wymaganych dokumentów.

 • Wypełniasz wniosek o udzielenie gwarancji kontraktowej oraz druk „Informacja o podmiocie gospodarczym”.
 • Przesyłasz do nas wypełnione formularze wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku jako załączniki.
 • Analizujemy otrzymane informacje i dokumenty, po czym na podstawie oceny ryzyka podejmujemy decyzję o warunkach udzielenia gwarancji.
 • Po akceptacji oferty zawieramy z Tobą umowę, na podstawie której udzielamy gwarancji.
 • Ustanawiasz zabezpieczenia określone w umowie o udzielenie gwarancji oraz opłacasz składkę z tytułu udzielenia gwarancji.
 • Wystawiamy dokument gwarancji.
Ustanawiamy zabezpieczenie w związku z tym, że możemy wystąpić z roszczeniem regresowym do klienta, który wnioskuje o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej. Taka możliwość wynika z ogólnych warunków umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych do każdej umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej ustanawiane jest zabezpieczenie. Rodzaj zabezpieczenia zależy od sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta oraz oceny ryzyka danej transakcji. Większość umów zabezpieczona jest wyłącznie wekslem własnym in blanco wystawionym przez klienta.

Innymi przyjmowanymi przez nas rodzajami zabezpieczeń są m.in.: poręczenie przez inny podmiot gospodarczy, blokada środków na rachunku bankowym, kaucja pieniężna, regwarancja bankowa.

Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego jest umową generalną zawieraną pomiędzy klientem a nami. Umowa określa podstawowe warunki współpracy, w tym m.in.:

 • wysokość limitu odnawialnego, w granicach którego mogą być udzielane gwarancje (łączna kwota czynnych gwarancji udzielonych Klientowi nie może przekroczyć wysokości limitu),
 • warunki cenowe,
 • rodzaje dostępnych gwarancji,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji,
 • formę i rodzaj zabezpieczeń składanych przez Klienta tytułem ewentualnych roszczeń regresowych Allianz w przypadku wypłaty z tytułu gwarancji.

Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyda się przede wszystkim klientom, którzy w toku prowadzonej działalności gospodarczej regularnie korzystają z gwarancji ubezpieczeniowych  (np. kilka razy w miesiącu).

Zalety współpracy na podstawie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego to:

 • określone z góry warunki współpracy,
 • uproszczona procedura udzielenia gwarancji (gwarancja udzielana na podstawie skróconego wniosku i dokumentów dotyczących zabezpieczanego kontraktu),
 • przyspieszone wystawienie gwarancji,
 • wygoda – zabezpieczenia składane są jednorazowo w chwili rozpoczęcia współpracy.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.