OC władz spółki - D&O

Ochrona Twoich interesów i majątku, gdy zarządzasz firmą 
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Korzyści dla Ciebie 
Ochrona dla ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia lub stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych lub zarządczych oraz pracowników wykonujących funkcje nadzorcze lub zarządcze

Przesuń, by zobaczyć więcej

D&O
Pokrywamy kwoty, do zapłaty których jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres A
Pokrywamy kwoty, które pokrywa osoba prawna ale do których zapłaty jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres B
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniem, które dotyczy papierów wartościowych
Zakres C
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej, kiedy jest współpozwana obok osoby ubezpieczonej
Zakres D
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniami o naruszenie praw pracowniczych
Zakres E - opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ochroną obejmujemy ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia lub stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych lub zarządczych oraz pracowników wykonujących funkcje nadzorcze lub zarządcze.

Dodatkowo można zgłosić do ubezpieczenia spółki zależne wobec ubezpieczającego. 

Nie – umowa jest zawierana przez osobę prawną (spółkę prawa handlowego, fundację, spółdzielnię lub stowarzyszenie) i obejmuje otwarty krąg osób ubezpieczonych, które sprawują określone funkcje zarządcze lub nadzorcze. Identyfikacja osoby ubezpieczonej odbywa się w momencie zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania za: 

  • szkodę wyrządzoną przez osobę ubezpieczoną,
  • kary administracyjne, które prawo dopuszcza do ubezpieczenia,
  • zobowiązania publicznoprawne, do zapłaty których osoba prawna jest zobowiązana z mocy prawa oraz
  • różne koszty dodatkowe.

Ubezpieczenie obejmuje pełną odpowiedzialność członków organów spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia z wyłączeniem:

  • winy umyślnej,
  • okoliczności znanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  • szkód osobowych lub rzeczowych,
  • kar lub grzywien skarbowych lub kar lub grzywien, których ubezpieczenie naruszałoby obowiązujący porządek prawny.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem wskazanych w umowie ograniczeń ochrony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Za pośrednictwem agenta lub brokera.

Istnieje też możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z Allianz, z zastrzeżeniem składki minimalnej 10 000 zł. W tym celu należy wypełnić i przesłać do nas wniosek SMART, który jest poniżej na tej stronie.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.