Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

OC władz spółki - D&O

Ochrona Twoich interesów i majątku, gdy zarządzasz firmą 
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Korzyści dla Ciebie 
Ochrona dla ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia lub stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych lub zarządczych oraz pracowników wykonujących funkcje nadzorcze lub zarządcze

Przesuń, by zobaczyć więcej

D&O
Pokrywamy kwoty, do zapłaty których jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres A
Pokrywamy kwoty, które pokrywa osoba prawna ale do których zapłaty jest zobowiązana osoba ubezpieczona
Zakres B
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniem, które dotyczy papierów wartościowych
Zakres C
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej, kiedy jest współpozwana obok osoby ubezpieczonej
Zakres D
Ochrona ubezpieczonej osoby prawnej w związku z roszczeniami o naruszenie praw pracowniczych
Zakres E - opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ochroną obejmujemy ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia lub stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych lub zarządczych oraz pracowników wykonujących funkcje nadzorcze lub zarządcze.

Dodatkowo można zgłosić do ubezpieczenia spółki zależne wobec ubezpieczającego. 

Nie – umowa jest zawierana przez osobę prawną (spółkę prawa handlowego, fundację, spółdzielnię lub stowarzyszenie) i obejmuje otwarty krąg osób ubezpieczonych, które sprawują określone funkcje zarządcze lub nadzorcze. Identyfikacja osoby ubezpieczonej odbywa się w momencie zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania za: 

  • szkodę wyrządzoną przez osobę ubezpieczoną,
  • kary administracyjne, które prawo dopuszcza do ubezpieczenia,
  • zobowiązania publicznoprawne, do zapłaty których osoba prawna jest zobowiązana z mocy prawa oraz
  • różne koszty dodatkowe.

Ubezpieczenie obejmuje pełną odpowiedzialność członków organów spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia z wyłączeniem:

  • winy umyślnej,
  • okoliczności znanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  • szkód osobowych lub rzeczowych,
  • kar lub grzywien skarbowych lub kar lub grzywien, których ubezpieczenie naruszałoby obowiązujący porządek prawny.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem wskazanych w umowie ograniczeń ochrony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Za pośrednictwem agenta lub brokera.

Istnieje też możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z Allianz, z zastrzeżeniem składki minimalnej 10 000 zł. W tym celu należy wypełnić i przesłać do nas wniosek SMART, który jest poniżej na tej stronie.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.