Ubezpieczenie technologii cyfrowych i ochrony danych - Cyber Protect

Ochrona w razie wadliwego działania systemów informatycznych lub utraty danych 
Ubezpieczenie Cyber Protect
Korzyści dla Twojej firmy
Ubezpieczenie dla podmiotów, które gromadzą, przechowywują lub przetwarzają dane osobowe oraz dla wszystkich przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest oparta na systemach komputerowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
Ubezpieczenie Business Interuption – BI
Koszty obrony
świadczenie dodatkowe
Koszty komunikacji kryzysowej
świadczenie dodatkowe
Koszty przywrócenia danych
świadczenie dodatkowe
Koszty informatyki śledczej
świadczenie dodatkowe
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Dla wszystkich podmiotów gromadzących, przechowywujących lub przetwarzających dane osobowe oraz dla wszystkich przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest oparta na systemach komputerowych. 
Ochroną jest objęty ubezpieczający, jego spółki zależne oraz pracownicy.

Ochroną objęte są wszelkiego rodzaju dane znajdujące się w zasobach firmy oraz cały system komputerowy, którym posługuje się firma.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich w związku z gromadzeniem, posiadaniem i przetwarzaniem danych oraz prowadzeniem działalności z wykorzystaniem systemów IT.

  • Wypłata odszkodowania oraz kosztów obrony w przypadku wniesienia roszczenia związanego z naruszeniem prywatności i danych firmy oraz ujawnieniem danych firmy.
  • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci.
  • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu nałożonych kar.
  • Ochrona w przypadku zarzutu nieumyślnego naruszenia standardów bezpieczeństwa e-płatności.
  • Wypłata świadczenia z tytułu kosztów poniesionych na PR celem zapobieżenia lub ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu.
Tak – dopóki polski system prawny będzie pozwalał na ich ubezpieczenie.
Za pośrednictwem agenta lub brokera. Istnieje też możliwość zawarcia umowy bezpośredniej, z zastrzeżeniem składki minimalnej 10 000 zł. W tym celu należy wypełnić i przesłać do nas wniosek SMART, który jest do pobrania w naszym Centrum Dokumentów.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.