Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ubezpieczenie technologii cyfrowych i ochrony danych - Cyber Protect

Ochrona w razie wadliwego działania systemów informatycznych lub utraty danych 
Ubezpieczenie Cyber Protect
Korzyści dla Twojej firmy

Co obejmuje ubezpieczenie  Cyber Protect 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
Ubezpieczenie Business Interuption – BI
Koszty obrony
świadczenie dodatkowe
Koszty komunikacji kryzysowej
świadczenie dodatkowe
Koszty przywrócenia danych
świadczenie dodatkowe
Koszty informatyki śledczej
świadczenie dodatkowe
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie Cyber Protect 

Dla wszystkich podmiotów gromadzących, przechowywujących lub przetwarzających dane osobowe oraz dla wszystkich przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest oparta na systemach komputerowych. 
Ochroną jest objęty ubezpieczający, jego spółki zależne oraz pracownicy.

Ochroną objęte są wszelkiego rodzaju dane znajdujące się w zasobach firmy oraz cały system komputerowy, którym posługuje się firma.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich w związku z gromadzeniem, posiadaniem i przetwarzaniem danych oraz prowadzeniem działalności z wykorzystaniem systemów IT.

  • Wypłata odszkodowania oraz kosztów obrony w przypadku wniesienia roszczenia związanego z naruszeniem prywatności i danych firmy oraz ujawnieniem danych firmy.
  • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci.
  • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu nałożonych kar.
  • Ochrona w przypadku zarzutu nieumyślnego naruszenia standardów bezpieczeństwa e-płatności.
  • Wypłata świadczenia z tytułu kosztów poniesionych na PR celem zapobieżenia lub ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu.
Tak – dopóki polski system prawny będzie pozwalał na ich ubezpieczenie.
Za pośrednictwem agenta lub brokera. Istnieje też możliwość zawarcia umowy bezpośredniej, z zastrzeżeniem składki minimalnej 10 000 zł. W tym celu należy wypełnić i przesłać do nas wniosek SMART, który jest do pobrania w naszym Centrum Dokumentów.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.