Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Twoje korzyści 
Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, OC świadczeniodawcy i OC osób wykonujących zawód medyczny w standardzie, do których w wariancie rozszerzonym można dołożyć 10 dodatkowych ryzyk

Przesuń, by zobaczyć więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC działalności
opcjonalnie
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
Ochrona prawna
Zabiegi rewitalizacji skóry
opcjonalnie
Naruszenie praw pacjenta
opcjonalnie
Ubezpieczenie nadwyżkowe
opcjonalnie
Dla świadczeniodawcy
Dla świadczeniodawcy
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy
Ekspozycja zawodowa
opcjonalnie
OC działalności
opcjonalnie
Ochrona prawna
opcjonalnie
Dla osób wykonujących zawód medyczny
Dla osób wykonujących zawód medyczny
OC osób wykonujących zawód medyczny
Ochrona prawna
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Jeżeli lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta zatrudnieni w ubezpieczanym podmiocie posiadają swoje odrębne działalności gospodarcze zarejestrowane jako podmioty wykonujące działalność leczniczą, to muszą posiadać swoje ubezpieczenie obowiązkowe. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, to powinni posiadać polisy odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej osób wykonujących zawód medyczny. 
Zarówno w ubezpieczeniu obowiązkowym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak i w ubezpieczenie  dobrowolnym dla osób wykonujących  zawód medyczny jest włączone przeniesienie chorób zakaźnych bez konieczności stosowania dodatkowych klauzul i składek. 
Jeżeli zabiegi akupunktury i medycyny niekonwencjonalnej wykonuje osoba, która posiada fachowe kwalifikacje nabyte na Akademii  Medycznej, to będą one objęte ochroną.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.