Grupowe ubezpieczenie NNW

Strefa NNW zawodowe - grupowe ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków

Wsparcie finansowe po wypadku w pracy i poza nią
Strefa NNW zawodowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Warianty dopasowane do potrzeb i specyfiki pracy w Twojej firmie 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
Rehabilitacja
Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zawał serca
Udar mózgu
OC w życiu prywatnym
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia i korzystać z ochrony oraz pomocy Assistance
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom benefity w postaci ochrony życia i zdrowia oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
Ubezpieczenie proponowane przez dawną Avivę możesz teraz kupić w Allianz
Do przedsiębiorców lub innych podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych), które chcą objąć swoich pracowników lub członków ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Minimalna grupa ubezpieczonych liczy 5 osób.
Tak, ubezpieczenie Strefa NNW zawodowe pozwala ubezpieczyć nie tylko pracownika, ale też jego współmałżonka i dzieci.
Tak, ubezpieczenie kierowane jest też do tzw. grup nieformalnych.
Składka może być opłacana jednorazowo albo w 2, 4 lub w 12 ratach. W przypadku grup nieformalnych oraz omów zawieranych na okres krotszy niż rok składka jest zawsze płatna jednorazowo.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Tu znajdziesz i pobierzesz potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie oraz ogólne warunki ubezpieczeń Strefa NNW

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)