Ubezpieczenie NNW – szybkie zgłoszenie, prosta obsługa

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie NNW, które nie jest kontynuacją ubezpieczenia dawnej Avivy.
dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych Strefa NNW
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem NNW. Najszybciej załatwisz swoją sprawę online.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Posiadasz ubezpieczenie i dotarł do Ciebie monit z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.
Jak załatwić tę sprawę:

Ubezpieczenie indywidualne

Posiadasz indywidualne ubezpieczenie NNW i zdarzyło Ci się opłacić składkę w nieprawidłowej wysokości. Właśnie dotarło do Ciebie pismo z Allianz z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

W celu wyjaśnienia niezgodności zadzwoń pod nr 224 224 224.

Ubezpieczenie grupowe (za wyjątkiem grup nieformalnych) 
W sytuacji, gdy składka należna w danym okresie nie została opłacona do 10. dnia pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

Ubezpieczenia grupowe zawodowe
Jeżeli składka należna w danym okresie nie została opłacona w ciągu 10 dni od początku pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy. Wznowienie następuje z dniem zawieszenia odpowiedzialności po zapłaceniu przez ubezpieczającego kwoty za okres od dnia zawieszenia odpowiedzialności do dnia dokonania wpłaty oraz składki za kolejny okres w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada za zdarzenia powstałe w czasie zawieszenia odpowiedzialności, o ile ubezpieczający opłaci ratę zaległą oraz ratę kolejną.
Składkę uważa się za nieopłaconą, jeżeli wysokość składki lub jej raty przekazanej na rachunek TUiR Allianz Polska S.A. jest niższa niż określona w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia indywidualne, rodzinne, grupy nieformalne oraz ubezpieczenia grupowe krótkoterminowe
Umowę uważa się za wypowiedzianą przez TUiR Allianz Polska S.A., jeżeli rata składki nie została opłacona w dodatkowym terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wysłanym po terminie płatności składki, z takim skutkiem, że umowa wygasa z ostatnim dniem, za który została opłacona ostatnia rata składki.

 • Chcesz zrezygnować z ubezpieczenia w trakcie jego trwania.

Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym Allianz otrzymał informację o wypowiedzeniu. 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z ostatnim dniem miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składek za okres wypowiedzenia. Równocześnie przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony lub składki wpłaconej po rozwiązaniu umowy.

 

 • Chcesz odstąpić od umowy ubezpieczenia.

Możesz to zrobić przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeżeli umowa została zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeśli jako ubezpieczający jesteś przedsiębiorcą – w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

 • pismo o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa a także numer rachunku, na który powinna być przekazana nadpłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
W trakcie trwania polisy, tj. czyli po zawarciu umowy, do grupowego ubezpieczenia NNW przystąpiły nowe osoby lub wystąpili dotychczasowi ubezpieczeni.
Jak załatwić tę sprawę?

W przypadku polis imiennych

- przygotowujesz i przesyłasz, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej, w którym zmieniła się liczba ubezpieczonych, następujące dokumenty:

 • wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia, w kolejnym miesiącu trwania ochrony ubezpieczeniowej (Raport stanu osobowego),
 • wykaz osób występujących z ubezpieczenia, w stosunku do których w kolejnym miesiącu wygasa odpowiedzialność Allianz (Raport stanu osobowego).

W przypadku polis bezimiennych

- podajesz na koniec każdego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej dokładną liczbę osób, którym Allianz udzielał w tym okresie ochrony ubezpieczeniowej, z podziałem na charakter wykonywanej pracy.

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia Strefa NNW.
Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia NNW innego niż Strefa NNW
dotyczy ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko, Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono
i innych ubezpieczeń NNW zawartych w dawnej Avivie
lub zawartych w dawnej Avivie i kontynuowanych w Allianz 
Wiele spraw szybko załatwisz online w serwisie, który teraz nazywa się Mój Allianz (dawniej MojaAviva)

W serwisie Mój Allianz znajdziesz wszystkie informacje o swoich produktach, w tym:

 • Dokument polisy i ogólne warunki ubezpieczenia
 • Zakres i sumę ubezpieczenia
 • Dane Ubezpieczonych i Uposażonych
 • Wysokość składki i możliwość płatności online
 • Termin płatności, informację o statusie składki i historię wpłat

Zmiana adresu korespondencyjnego lub e-maila

Adres korespondencyjny lub e-mail możesz zmienić:

 • po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz w zakładce „Mój profil”,
 • telefonicznie dzwoniąc pod +48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-19:00) / opłata zgodna z taryfą operatora
 • lub wyślij formularz kontaktu 

Zmiana numeru telefonu lub adresu zamieszkania

Numer telefonu lub adres zamieszkania możesz zmienić:

 • tefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-19:00) / opłata zgodna z taryfa operatora 
 • lub online - wysyłając formularz kontaktu

Aby zmienić dane osobowe:

 • zaloguj się do serwisu Mój Allianz, wejdź w szczegóły polisy, a następnie zleć zmiany w zakładce „Zlecenia”. 
 • lub wypełnij i wyślij formularz kontaktu 

Zmianę możesz także zgłosić:

 • Pocztą tradycyjną

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia zmiany. Następnie wyślij go na adres:

TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Inflancka 4B 

00-189 Warszawa 

Pobierz formularz zgłoszenia zmiany:

Jeśli Twoje ubezpieczenie wygasło, możesz zakupić je ponownie po zalogowaniu w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva)
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)