Odpowiedzialność cywilna rolnika

Ochrona w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim i w ich mieniu
Twoja odpowiedzialność cywilna
Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, musisz zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika – to ubezpieczenie obowiązkowe.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Odpowiedzialność cywilna rolników oraz każdej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

wypłata do 5 210 000 euro za szkody na osobie­

wypłata do 1 050 000 euro za szkody w mieniu

Doszło do jakiejś szkody – ucierpiała osoba trzecia lub jej mienie.
Poszkodowany zgłasza nam szkodę z Twojego ubezpieczenia OC rolnika. 
allianz
Nie poniesiesz kosztów zadośćuczynienia z własnej kieszeni – możesz na nas liczyć.
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników ciąży na rolniku czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.  Gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym. To również obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. 

Z ubezpieczenia OC rolników można dochodzić, m.in.:

  • zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę (jednorazowe świadczenie pieniężne), które ma stanowić sposób kompensaty cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
  • zwrotu poszkodowanemu kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do uzasadnionych potrzeb poszkodowanego,
  • renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.