Ubezpieczenie proste w obsłudze

Ubezpieczenia rolnicze – proste zgłoszenie, szybka obsługa

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

To proste!

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Chcesz zrezygnować z dalszego ubezpieczenia rolnego w Allianz. W takiej sytuacji musisz poinformować nas o tym. Umowa ubezpieczenia rolnego może być przez Ciebie wypowiedziana najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem ubezpieczenia.

Przykład: jeśli okres ubezpieczenia trwa od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r., to umowę możesz wypowiedzieć najpóźniej w dniu 29.11.2016 r. Jednak musisz uwzględnić to, jaką drogą złożysz wypowiedzenie.

Jeżeli zrobisz to:

 • za pośrednictwem poczty, to będzie się liczyć data stempla pocztowego (data nadania dokumentu do Allianz),
 • w formie elektronicznej, to datą wypowiedzenia będzie data wpłynięcia dokumentu do Allianz,
 • składając dokument u Agenta, to będzie się liczyć data przyjęcia dokumentu w placówce/u przedstawiciela,
 • telefonicznie dzwoniąc na naszą infolinię, to wypowiedzenie będzie z datą przeprowadzenia rozmowy.
Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę pisemnie, pamiętaj, by pismo zawierało odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Właśnie sprzedałeś lub dokonałeś aktu darowizny swojego gospodarstwa rolnego. W takiej sytuacji prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na nowego posiadacza.  

Jako dotychczasowy posiadacz gospodarstwa masz obowiązek pisemnego powiadomienia  zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zmiany właściciela, o tej zmianie z podaniem danych osobowych osoby obejmującej gospodarstwo rolne.

WAŻNE: Po zmianie właściciela gospodarstwa rolnego polisa nie rozwiązuje się. Nabywca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. W tej sytuacji zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne (zbywcy) w celu uzyskania zwrotu składki  powinno zostać wysłane pismo o zwrot niewykorzystanej części składki podpisane przez dotychczasowego właściciela  gospodarstwa rolnego (zbywcę).

Do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego konieczne są:

 • pismo o sprzedaży/darowiźnie gospodarstwa rolnego zawierające odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) ze wskazanym numerem polisy, której dotyczy sprawa,
 • kopia aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż/darowiznę gospodarstwa rolnego z widocznymi danymi: przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia), data zmiany własności, dane zbywcy/sprzedającego/darującego.

Jeśli przesłanie kopii aktu notarialnego jest z jakichś powodów niemożliwe, dopuszczalne jest, aby w Twoim piśmie skierowanym do nas zostały przez Ciebie wskazane następujące dane:

 • dokładny adres zbytego gospodarstwa rolnego,
 • dane zbywcy/sprzedającego/darującego.
 • Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Jeśli nabywca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

 • wymienione wyżej dokumenty, które konieczne są do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego,
 • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis nabywcy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.
 • Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

 • Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

 • Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna.
 • W tej sytuacji potrzebujemy Twojego zgłoszenia, by przeksięgować składkę.

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego. Możesz to zrobić podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości, tzn. budynków rolniczych.

Prześlij nam dokumenty:

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Cesja zostanie potwierdzona na oryginale polisy (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie polisy). W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

Prowadzisz gospodarstwo z inną osobą lub w formie spółki cywilnej.

Obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolników dotyczy rolników, czyli osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. Jeżeli budynki w gospodarstwie rolnym są w posiadaniu kilku osób (np. rodzeństwo dziedziczy gospodarstwo rolne po rodzicach) wystarczy, aby jeden ze współwłaścicieli zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Podobnie jest w przypadku spółek cywilnych, gdzie posiadaczem gospodarstwa rolnego nie jest spółka tylko jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej również wystarczy, aby jeden z wspólników zawarł obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Jednak obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy każdego ze współwłaścicieli lub wspólników z osobna.

W celu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników:

 • skontaktuj się ze swoim agentem
 • lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz

UWAGA: Nie ma możliwości ubezpieczenia kilku gospodarstw w ramach jednej umowy. Każdy rolnik ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego samodzielnie.

Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia.

W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim agentem w celu dokonania doubezpieczenia. Pamiętaj, że doubezpieczenie - o ile będzie możliwe -  będzie się wiązało z opłatą dodatkowej składki.

Dokumenty, które będą potrzebne:

 • Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie drogą korespondencyjną.

 • W polisie jest błąd dotyczący pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku albo właśnie zmieniło się pokrycie dachu/materiału ścian w ubezpieczonych przez Ciebie budynkach. W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając pismo.
 • UWAGA: Uwzględnienie zmiany może wiązać się z opłatą dodatkowej składki lub z jej obniżeniem w zależności od tego, czy nastąpiła zmiana klasy palności konstrukcji budynku.

Prześlij nam dokumenty:

Pismo o zmianie pokrycia dachu lub materiału ścian ubezpieczonego budynku potwierdzone odręcznym podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) oraz zawierające numer polisy, której dotyczy sprawa. 

UWAGA: Jeśli klasa palności zmieniła się z palnego na niepalny istnieje możliwość, że zapłacona przez Ciebie składka ulegnie obniżeniu. W takiej sytuacji zadbaj, by w piśmie znalazł się numer konta, na który będziemy mogli zwrócić niewykorzystaną część składki.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie drogą korespondencyjną. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego pisma.

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (Ubezpieczający/Ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji prawa i obowiązki z polisy budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na spadkobiercę. Obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.

UWAGA: Polisa nie rozwiązuje się po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Spadkobierca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. Powyższe kwestie reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Aby przepisać polisę po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na spadkobiercę konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać właścicielem polisy, tj. Ubezpieczającym.

 Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym,
 • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis spadkobiercy/spadkobierców oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki podpisany przez spadkobiercę/spadkobierców.

UWAGA: Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego Ubezpieczającego drogą korespondencyjną. Ważne jest więc wskazanie w treści pisma adresu korespondencyjnego.

Szybko i prosto! 
Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.