Strefa NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW szkolne

Pomoc medyczna i wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka 
Strefa NNW szkolne
Masz 3 pakiety z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia dla dzieci i dorosłych lub elastyczne ubezpieczenie szyte na Twoją miarę

Przesuń, by zobaczyć więcej

NNW
NNW
NNW
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
Uszczerbek na zdrowiu wyniku ataku epilepsji
Powtórna opinia medyczna
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
Świadczenia assistance po wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją
Rehabilitacja
Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie

Każdy pakiet jest dostępny w dwóch wersjach: 

wersja A  gdzie ochroną ubezpieczeniową obejmujemy śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku,

wersja B – gdzie poza śmiercią rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku obejmujemy ochroną również śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Zobacz, jak zajmiemy się roszczeniem, jak obsłużymy Twoje ubezpieczenie
Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 100 000 zł.
Tak – dziecko jest objęte ochroną, nawet jeśli dziecko uprawia ten sport wyczynowo.
Wszystkie umowy indywidualnego ubezpieczenia Strefa NNW zawierane są a 1 rok.
Tak – jeśli tylko hospitalizacja trwała minimum 5 dni, a dziecko posiada ochronę w pakiecie Max. W takim wypadku wypłacimy jednorazowe świadczenie z tytułu nagłego zachorowania w wysokości wskazanej w polisie.
Ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne można zawrzeć już od 5 osób.
Tak. Ubezpieczającym w ubezpieczeniu Strefa NNW szkolne może być przedstawiciel rady rodziców. 
W przypadku ubezpieczenia Strefa NNW szkolne składka płatna jest jednorazowo.
Myślisz o bezpieczeństwie swoich bliskich - ubezpiecz Wasz dom lub mieszkanie od szkód w powstałych w wyniku różnych zdarzeń. Pomyśl o kompleksowym zabezpieczeniu bliskich  na wypadek, gdyby Cię zabrakło i skorzystaj z dodatkowej możliwość zabezpieczenia się w razie choroby czy wypadku.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)