TUiR Allianz Polska S.A. 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna – ubezpieczenia majątkowe indywidualne i dla firm 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000028261) oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000009857).

Dane rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

NIP: 525-15-65-015
REGON: 012267870
KRS: 0000028261

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy

457 110 000 zł w pełni pokryty


Akcjonariusze

100% - Allianz Holding eins GmbH

Rada Nadzorcza

 • Daniel Matić, Wiceprzewodniczący  
 • Jacek Lisowski
 • Jakub Marek Karnowski
 • Jovana Nović

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Jacek Lisowski – członek Komitetu Audytu
 • Daniel Matić –  członek Komitetu Audytu

Prokurenci

 • Wojciech Król – prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem
 • Monika Kulińska - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem

Marcin Kulawik - Allianz
Prezes Zarządu

Od 1 września 2023 r. Rada Nadzorcza powierzyła Marcinowi Kulawikowi kierowanie pracami zarządu. 1 grudnia 2023 r. objął stanowisko prezesa zarządu po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Związany z sektorem finansowym od 2005 r. Do Avivy dołączył w 2014 r. Przez ponad 4 lata, w roli Dyrektora Transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do Departamentu Operacji rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

W 2020 r. został członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. Nadzorował Departament Operacji i IT. Odpowiadał m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, obsługę płatności klientów i agentów, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów. W listopadzie 2021 r. został powołany na członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

W związku z połączeniem spółek ubezpieczeniowych Allianz oraz Aviva w Polsce od 1 lipca 2022 r.  Marcin Kulawik pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje w spółkach TUiR Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Życie Polska S.A.

Pierwsze doświadczenia w branży finansowej zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005 -2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w Stanach Zjednoczonych. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.

Robert Hoerberg
Członek Zarządu 

Monika Leżyńska została powołana do zarządu TUiR Allianz Polska S.A. od 1 sierpnia 2022 r. Odpowiada za underwriting i zarządzanie produktami w ubezpieczeniach majątkowych.

Jest związana z branżą ubezpieczeniową od ponad 15 lat. Przed przyjściem do Allianz Polska zarządzała Pionem Rozwiązań dla Klientów Indywidualnych w Uniqa. Ma bogate doświadczenie w kierowaniu zaawansowaną analityką i biznesowym podejściem do data science w obszarach projektowania produktów, taryfikacji, sprzedaży i likwidacji szkód. Pracowała dla AXA Ubezpieczenia, Warta i Link4.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Vojtech Pivny
Członek Zarządu

Vojtěch Pivný od początku swojej kariery związany jest z Grupą Allianz. W 2008 roku dołączył do Allianz w Czechach, jako Menedżer ds. Ryzyka. W latach 2014-2016 pracował w Allianz SE w dziale ryzyka Grupy. W tym czasie odpowiadał m.in. za zamknięcie kapitału holdingu Allianz SE oraz nadzór nad ryzykiem w regionie krajów Beneluksu i w Grecji. W latach 2016-2020 zajmował stanowisko Regionalnego Dyrektora ds. Ryzyka w Allianz Beneluks, odpowiadając m.in. za zarządzanie ryzykiem i kapitałem, aktywami i pasywami oraz za funkcję aktuarialną. Od stycznia 2021 roku pełni funkcję Chief Financial Officera w Allianz w Polsce, odpowiada też za zarządzanie ryzykiem.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Ekonomia Korporacyjna i Zarządzanie. Posiada także tytuł magistra Czeskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Pradze na kierunku Biznes i Administracja.

Andrzej Wasilewski
Członek Zarządu

Andrzej Wasilewski został członkiem zarządu odpowiedzialnym za operacje i IT od 1 lutego 2024 roku. Ma bogate doświadczenie w ubezpieczeniach. W latach 2019-2024 był prezesem VIG Ekspert – podmiotu zajmującego się likwidacją szkód i operacjami dla spółek grupy VIG Polska. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora departamentów likwidacji szkód masowych w Compensie, InterRisk oraz Wiener. Wcześniej przez 8 lat pracował w Avivie, m. in. jako dyrektor underwritingu ubezpieczeń OC. Był również dyrektorem centrum operacyjnego likwidacji szkód w PZU.

Jest radcą prawnym, arbitrem Sądu Polubownego przy KNF. Od lat aktywnie uczestniczy w pracach samorządu branżowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Adam Moczydłowski
Członek Zarządu

Adam Moczydłowski został powołany na członka zarządu TUiR Allianz Polska S.A. w marcu 2024 r. Odpowiada za zarządzanie majątkową siecią agencyjną wyłączną, za współpracę z multiagencjami i sieciami dealerskimi oraz za sprzedaż w kanale direct.

Adam Moczydłowski ma kilkanaście lat doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym. Pracował w Liberty Ubezpieczenia i Axa, a także w Uniqa, gdzie jako dyrektor zarządzający odpowiadał za współpracę z zewnętrznymi sieciami dystrybucji ubezpieczeń majątkowych i na życie, czyli głównie z partnerami z rynku agencyjnego, dealerskiego i leasingu. Wcześniej doświadczania w sprzedaży zdobywał na rynkach consumer finance i FMCG w wiodących organizacjach takich jak General Electric, Procter & Gamble i Agros Nova.

Ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.

TUiR Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12.2021 r.
Suma bilansowa
3 749,64 mln zł
Kapitały własne
1 221,62  mln zł
Składki przypisane brutto
1 834,71 mln zł
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
1 030,5 mln zł
Wynik finansowy brutto
240,17 mln zł
Wynik finansowy netto
193,91  mln zł
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR
205,33%
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR
456,28%
dla Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

na 31.12.2021 r.
Suma bilansowa
1 229,09 mln zł
Kapitały własne
222,10  mln zł
Składki przypisane brutto
596,26 mln zł
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
232,79 mln zł
Wynik finansowy brutto
8,05 mln zł
Wynik finansowy netto
5,61  mln zł
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR
161,87%
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR
359,70%

 

Informacja o podjętych uchwałach przez organy TUiR Allianz Polska S.A. w sprawie wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego

Mając na względzie opublikowane na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), niniejszym informujemy o uchwałach podjętych odpowiednio w zakresie swojej kompetencji przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Walne Zgromadzenie dążyć będzie do stosowania Zasad, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 oraz ust. 2 Zasad, mając na względzie:

 • przysługujące Spółce, jak i samemu Walnemu Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.
 • Rada Nadzorcza, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Rada Nadzorcza dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:
 •  
 • przysługujące Spółce, jak i samej Radzie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści

Zarząd, w zakresie swojej kompetencji, uznaje Zasady za istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej Spółki. Zarząd dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

 • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
 • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
 • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.
 •  
 • Ponadto Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie oświadczają w podjętych przez siebie uchwałach, iż nie są uprawnione do zajmowania stanowiska w kwestii stosowania Zasad w odniesieniu do prerogatyw innych organów Spółki.

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.

Archiwalne
SFCR. Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Aviva TUO

Dodatkowe informacje

Informacje o postępowaniach pozasądowych

Na podstawie art. 288 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA informuje, iż postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym było:

 • w roku 2016 ok.10
 • w roku 2017 ok. 30
 • w roku 2018 ok. 25
 • w roku 2019 ok. 54
 • w roku 2020 ok. 44
 • w roku 2021 ok 78
 • w roku 2022 - 99 (razem z dawną Aviva)
 • w roku 2023 - 33

Informujemy o dokonanym połączeniu spółek: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000028261) oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000009857).

Połączenie zakładów ubezpieczeń nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna (przejmowany zakład ubezpieczeń) przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna (przejmujący zakład ubezpieczeń ), t.j. przez przeniesienie całego majątku przejmowanego zakładu ubezpieczeń, na przejmujący zakład ubezpieczeń, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym przejmującego zakładu ubezpieczeń wyemitowane w związku z połączeniem i przyznane jedynemu akcjonariuszowi Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna.

W dniu 1 lipca 2022 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia zakładów ubezpieczeń do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Administratorem danych osobowych z dniem połączenia stał się przejmujący zakład ubezpieczeń.

Z dniem połączenia przejmujący zakład ubezpieczeń wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego zakładu ubezpieczeń, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia zawartych przez przejmowany zakład ubezpieczeń.

Pełne aktualne dane zakładu ubezpieczeń to: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości), NIP 525-15-65-015

spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna  poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości
Zarząd spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028261, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna  z dnia 31.01.2022r. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronei internetowej.
Zarząd spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028261, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że 6 kwietnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna aneks do planu połączenia spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2022 r. o treści jak w załączniku.
Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1.