Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, przerwania lub opóźnienia podróży 

Ubezpiecz koszty organizacji podróży zagranicznej lub po Polsce 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rezygnacja z podróży
do 30 000 zł na osobę
Przerwanie podróży
od 3 000 do 30 000 zł 
Opóźnienie podróży
od 3 000 do 30 000 zł
Skorzystaj z kalkulatora
POLICZ I KUP ONLINE
Zamów kontakt 
w Call Center
na spotkaniu lub zdalnie
Zamów kontakt z agentem
Planujesz podróż? Niezależnie od tego, czy planujesz spędzić czas za granicą, czy w Polsce, zależy Ci na komforcie od momentu, gdy ponosisz pierwsze koszty organizacji podróży. Bywają sytuacje, w których musisz zrezygnować z wyjazdu lub przerwać podróż. Wyjazd może się też opóźnić z przyczyn niezależnych od Ciebie. Na takie scenariusze warto mieć ubezpieczenie. Możesz wybrać jednocześnie dwa lub jedno z nich.
Rezygnacja z podróży

Rezygnacja z podróży zapewni Ci ochronę do czasu rozpoczęcia podróży

Z ubezpieczeniem Rezygnacja z podróży w razie konieczności odwołania wyjazdu możemy Ci zwrócić nawet 100% poniesionych przez Ciebie kosztów usług turystycznych zaplanowanych w podróży – do wysokości sumy ubezpieczenia, tj. nawet do 30 000 zł na ubezpieczoną osobę:

 • wydatki na podróż (w tym zaliczki) – opłacenie kosztów usługi turystycznej, np. wycieczki z biurem podróży, rezerwacji noclegu, rejsu statkiem wycieczkowym, wynajmu auta, czarteru jachtu, biletu samolotowego, kolejowego, promowego, autokarowego, wycieczki z lokalnym przewodnikiem, kursu nurkowania podczas podróży.
 • opłaty za anulowanie lub zmiany rezerwacji – opłaty manipulacyjne, które będzie trzeba ponieść w związku ze zmianą terminu podróży, np. zmianą rezerwacji biletu lotniczego (po zmianie terminu podróży możesz kupić nowe ubezpieczenie, które obejmie nowy okres ochrony).

Możemy to zrobić niezależnie od tego, czy Twoja podróż to:

 • wyjazd organizowany za pośrednictwem biura podróży lub samodzielnie,
 • wyjazd prywatny lub służbowy,
 • wyjazd na terenie Polski lub za granicę. 

Przerwanie lub opóźnienie podróży

zapewni Ci ochronę od momentu rozpoczęcia podróży w sytuacji, gdy musisz ją przerwać, czyli wrócić wcześniej niż to było w Twoich planach lub dojdzie do opóźnienia, co sprawi, że np. będzie trzeba zostać w danym miejscu dłużej.

Możesz korzystać z Ubezpieczenia przerwanie lub opóźnienie podróży zarówno w przypadku podróży zagranicznej, jak i podróży po Polsce. W ramach tego ubezpieczenia możemy zwrócić Ci koszty do wysokości sumy ubezpieczenia.

Możesz zrezygnować z podróży przed jej rozpoczęciem z jednej lub kilku przyczyn wskazanych  w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Możemy pomóc m.in. w przypadku:

 • nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, uniemożliwiają rozpoczęcie podróży któremukolwiek z nich,
 • kwarantanny Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, która obowiązuje w dniu rozpoczęcia podróży,
 • nagłego zachorowania lub wypadku członka rodziny Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które powoduje hospitalizację członka rodziny Ubezpieczonego lub odpowiednio współuczestnika podróży lub, zgodnie z dokumentacją medyczną, stanowi stan zagrożenia życia któregokolwiek z nich i nie rokuje wyzdrowienia do chwili rozpoczęcia podróży.

Ubezpieczenie Moja Podróż zapewnia klientowi ochronę w przypadku aż 13 powodów przerwania podróży. Możemy pomóc m.in. w przypadku:

 • nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, uniemożliwiają kontynuowanie podróży któremukolwiek z nich,
 • braku zgody przewoźnika na wejście Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży do środka transportu, ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, w tym Covid-19.

Ubezpieczenie Rezygnacja z podróży można zawrzeć w dowolnym momencie jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało co najmniej 60 dni, albo w ciągu:

 • 7 dni daty rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało od 59 do 31 dni, lub
 • w dniu rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało 30 dni lub mniej.
Tak, ubezpieczenie Rezygnacja z podróży chroni Cię do dnia rozpoczęcia podróży a ubezpieczenie Przerwanie lub opóźnienie podróży zapewnia ochronę od dnia jej rozpoczęcia. 
Umowę ubezpieczenia Przerwanie lub opóźnienie podróży można zawrzeć w dowolnym momencie przed dniem rozpoczęcia podróży.
Tak, można i warto kupić oba ubezpieczenia.  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży chroni Cię do dnia rozpoczęcia podróży, a Ubezpieczenie w podróży od dnia, w którym ją rozpoczniesz.

W przypadku rezygnacji z podróży, jej przerwania lub opóźnienia masz obowiązek:

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili decyzji o rezygnacji, przerwaniu lub opóźnieniu podróży powiadomić o tym wszystkie podmioty, które miały świadczyć usługi turystyczne w ramach planowanej podróży,
 • niezwłocznie powiadomić nas o zdarzeniu ubezpieczeniowym, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Ubezpieczenie Mój Dom to zabezpieczenie finansowe w razie szkód w mieszkaniu lub domu spowodowanymi niespodziewanymi zdarzeniami jak silny deszcz lub pożar, zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem, dewastacja czy szkodami spowodowanymi przepięciem - w zależności od wybranego pakietu a także usługi assistance i wsparcie po szkodzie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.