Proste ubezpieczenie budynków rolniczych

W razie pożaru, powodzi, huraganu i innych nieprzewidzianych zdarzeń
Budynki w Twoim gospodarstwie
Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, jesteś zobowiązany ubezpieczyć również budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Jeśli zajdą warunki określone w umowie ubezpieczenia, to wypłacimy Ci odszkodowanie za szkody spowodowane przez: 
Ogień
Huragan
Powódź
Podtopienie
Deszcz nawalny
Grad
Opady śniegu
Piorun
Eksplozja
Obsunięcie się ziemi
Tąpnięcie
Lawina
Upadek statku powietrznego
Zawierasz umowę ubezpieczenia, opłacasz składkę i zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa.
Chronimy Twój majątek w razie pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń wskazanych w polisie.
Gdy wydarzy się coś, co zostało objęte ubezpieczeniem, możesz liczyć na odszkodowanie.

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest budynek, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2. Budynek ten ma posiadać fundamenty i dach, być trwale związany z gruntem i być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie budynki znajdujące się w gospodarstwie rolnym, które spełniają powyższe kryterium. Ponadto, ubezpieczeniem mogą zostać objęte obiekty budowlane, które nie spełniają definicji budynku typu szopa, wiata.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powstaje:

  • w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,
  • z dniem pokrycia budynku dachem. 

Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu:

  • budynki o powierzchni poniżej 20 m2,
  • budynki, które nie zostały jeszcze pokryte dachem,
  • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia,
  • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów,
  • namioty i tunele foliowe.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.