Opłaty w TFI Allianz Polska S.A.

Sprawdź najważniejsze informacje o opłatach

Warto wiedzieć

Minimalne wpłaty do funduszy

Pierwsza i kolejne minimalne kwoty wpłaty do:

  • subfunduszy wyodrębnionych w ramach Allianz FIO - 200 zł pierwsza, kolejne 50 zł;
  • subfunduszy wyodrębnionych w ramach Allianz SFIO - 500 zł pierwsza, kolejne 100 zł (za wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym pierwsza wpłata wynosi 50 000 zł, a kolejne 100 zł.


Minimalne kwoty wpłat w wyspecjalizowanych programach (PSI, PSO, IKE, IKZE) są wskazane w Regulaminach tych programów.

Kumulacja wpłat 

Przy obliczaniu stawki opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa sumowana jest wartość wpłaty oraz wartość jednostek uczestnictwa posiadanych w ramach Uczestnictwa w Allianz FIO i Allianz SFIO zarządzanych przez TFI Allianz Polska SA (kumulacja wpłat).

 

Opłaty wyrównawcze 
Nabycie jednostek w ramach zamiany lub konwersji podlega opłacie za nabycie, jeżeli subfundusz docelowy ma przypisaną wyższą klasę niż subfundusz źródłowy. Opłata za nabycie jednostek subfunduszu docelowego jest jednak pomniejszana o wysokość opłat wcześniej uiszczonych przy nabyciu jednostek podlegających zamianie lub konwersji.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz FIO

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz SFIO

Podatek od zysków kapitalowych 

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) od zysków kapitałowych jest pobierany podatek 19%. W funduszach inwestycyjnych podatek ten jest pobierany przy odkupieniu lub konwersji jednostek uczestnictwa. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.