Opłaty w TFI Allianz Polska S.A.

Sprawdź najważniejsze informacje o opłatach

Warto wiedzieć

Wpłaty do funduszy: Allianz FIO, Allianz Duo FIO i Allianz SFIO

  • Minimalna pierwsza wpłata: 1 000 zł
  • Minimalna kolejna wpłata: 100 zł

UWAGA: W Allianz Dochodowy Income and Growth pierwsza wpłata wynosi 50 000 zł, a kolejne 100 zł.

Minimalne kwoty wpłat w wyspecjalizowanych programach (IPI, Pierwszy krok, API, PPI, PSO, IKE, IKZE) są wskazane w Regulaminach tych programów.

Opłaty wyrównawcze 

Transakcje zamiany lub konwersji podlegają Opłacie za Nabycie będącej różnicą wysokości stawki Opłaty za Nabycie w subfunduszu docelowym,
na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana zamiana lub konwersja i wysokości stawki Opłaty za Nabycie w dotychczasowym subfunduszu źródłowym.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz FIO

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy, zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. 
Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 i T mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 i T dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C, D i E mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach planów, programów inwestycyjnych i emerytalnych. 

Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego przez: niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa, a także niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w powyższy sposób jest zawarcie przez Towarzystwo i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zaoferowane przez Fundusz i zbywane Uczestnikom Funduszu, którzy zawrą z Funduszem odpowiednią umowę oraz:

- wpłacą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, kwotę nie niższą niż 2 000 000 złotych lub

- wpłacą na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika jest nie mniejsza niż kwota 2 000 000 złotych.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz Duo FIO

Dla inwestujących w fundusze i uczestników programów inwestycyjnych.
Dla uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Dla klientów, którzy zdecydują się na wpłaty od 500 mln zł.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz SFIO

Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy, zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów zewnętrznych.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy, zbywane są bezpośrednio przez Fundusz.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez Allianz SFIO Stabilnego Dochodu

Dla inwestujących w fundusze i uczestników programów inwestycyjnych.

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez subfundusz
Allianz SFIO Globalnych Strategii

Dla inwestujących w fundusze i uczestników programów inwestycyjnych.
Dla klientów, którzy zdecydują się na wpłaty od 500 mln zł.

Podatek od zysków kapitalowych 

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) od zysków kapitałowych jest pobierany podatek 19%. W funduszach inwestycyjnych podatek ten jest pobierany przy odkupieniu lub konwersji jednostek uczestnictwa. 
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224