Komentarze inwestycyjne
TFI Allianz Polska S.A.

Poznaj opinie naszych ekspertów o sytuacji na rynkach w Polsce, w Europie i na świecie 
Sytuacja na rynkach 
Co miesiąc nowe komentarze TFI Allianz Polska 

Komentarz inwestycyjny - 12.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w grudniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 11.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w listopadzie 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 10.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w październiku 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 09.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne we wrześniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 08.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w sierpniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 07.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lipcu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 06.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w czerwcu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 05.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w maju 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 04.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w kwietniu 2021
Czytaj więcej

18 wszystkich publikacji

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Fundusze Allianz FIO, Allianz SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO i Bezpieczna Jesień SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO, Allianz SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO i Bezpieczna Jesień SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Allianz FIO, Allianz SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO i Bezpieczna Jesień SFIO zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.