Komentarze inwestycyjne
TFI Allianz Polska S.A.

Poznaj opinie naszych ekspertów o sytuacji na rynkach w Polsce, w Europie i na świecie 
Sytuacja na rynkach 
Co miesiąc nowe komentarze TFI Allianz Polska 

Komentarz inwestycyjny - 02.2023

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lutym 2023. Komentarz rynkowy zarządzających.
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 01.2023

Rynki akcyjne i rynki dłużne w styczniu 2023. Komentarz rynkowy zarządzających.
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 12.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w grudniu 2022. Komentarz rynkowy zarządzających.
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 11.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w listopadzie 2022. Komentarz rynkowy zarządzających.
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 10.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w październiku 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 09.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne we wrześniu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 08.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w sierpniu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 07.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lipcu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 06.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w czerwcu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 05.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w maju 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 04.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w kwietniu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 03.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w marcu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 02.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lutym 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 01.2022

Rynki akcyjne i rynki dłużne w styczniu 2022
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 12.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w grudniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 11.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w listopadzie 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 10.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w październiku 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 09.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne we wrześniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 08.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w sierpniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 07.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lipcu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 06.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w czerwcu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 05.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w maju 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 04.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w kwietniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 03.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w marcu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 02.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lutym 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 01.2021

Rynki akcyjne i rynki dłużne w styczniu 2021
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 12.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne w grudniu 2020
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 11.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne w listopadzie 2020
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 09.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne we wrześniu 2020
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 10.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne w październiku 2020
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 07.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne w lipcu 2020
Czytaj więcej

Komentarz inwestycyjny - 08.2020

Rynki akcyjne i rynki dłużne w sierpniu 2020
Czytaj więcej

32 wszystkich publikacji

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje.  Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. . Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).