Obsługa Twojego ubezpieczenia

Chcesz podać swoje aktualne dane lub zmienić coś w swoim ubezpieczeniu – wystarczy, że nam to zgłosisz. 

Wybierz ubezpieczenie, którego dotyczy Twoja sprawa.

Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 4 dni roboczych. Termin odpowiedzi zależy od rodzaju sprawy, jaką do nas zgłaszasz i tego, czy mamy komplet informacji potrzebnych do obsługi. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji.

Przekaż nam sprawę online, korzystając z formularza. To przyspieszy realizację Twojej sprawy. 
na adres: 

TU Allianz Życie Polska S.A. lub TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • Sprawę możesz załatwić osobiście w jednej z naszych placówek. Możesz też skontaktować się ze swoim agentem, który pomoże Ci załatwić sprawę związaną z Twoją polisą. 
To zależy od tego, w jaki sposób się z nami skontaktujesz oraz od tego, jaką złożysz nam dyspozycję. Jeśli skontaktujesz się online i udostępnisz nam swój e-mail, odpowiedzi w Twojej sprawie będziesz otrzymywać pocztą elektroniczną. To najwygodniejsza i najszybsza forma. Na Twoje życzenie możemy też przesłać korespondencję standardową pocztą.

Serwis Mój Allianz to bezpieczna przestrzeń, którą zarządza Allianz. Znajdziesz w niej wszystkie swoje dokumenty oraz inne pliki, jakie wysłał do Ciebie nasz agent, konsultant lub zespół likwidacji szkód. Przestrzeń jest zabezpieczona, więc Twoje dokumenty zawsze będą bezpieczne i dostępne w każdej chwili. 

W serwisie udostępniamy:

 • dokumenty wykorzystywane w procesie oferowania i zawierania umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: kalkulacja, oferta, polisa, ogólne warunki ubezpieczeń;
 • dokumenty wykorzystywane przez Allianz w procesie wykonywania i obsługi umów ubezpieczenia, w tym w szczególności: duplikat polisy, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, cesja, aneks do polisy, odpowiedź na skargę, monit;
 • dokumenty wykorzystywane w procesie przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności: pismo obsługowe, decyzja, pismo informujące o przedłużeniu terminu rozpatrywania szkody.

Do serwisu zalogujesz się poprzez kliknięcie w link dostępowy, który wysyłamy Ci mailem na wskazany przez Ciebie adres. Robimy to za każdym razem, gdy w serwisie Mój Allianz pojawia się dokument dla Ciebie.  By się zalogować potrzebny Ci będzie specjalny kod, który każdorazowo prześlemy Ci w formie SMS.

 1. Reklamację na nasze usługi, skargę lub zażalenie można złożyć w każdej naszej jednostce obsługującej klientów lub w siedzibie (ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa). Można to zrobić:  
  a) na piśmie – dostarczyć osobiście w naszej jednostce obsługującej klientów lub w naszej siedzibie albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe,
  b) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224), albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej naszej jednostce obsługującej klientów lub w naszej siedzibie,
  c) elektronicznie – przy użyciu formularza kontaktu dostępnego na naszej stronie internetowej lub e-mailem: skargi@allianz.pl
  d) u pośrednika ubezpieczeniowego Allianz, w tym u multiagenta.Postępowaniem wywołanym wniesieniem reklamacji, skargi lub zażalenia zajmie się nasz zarząd lub osoba, którą upoważnimy
 2. Rozpatrzymy reklamację, skargę lub zażalenie i odpowiemy na nią bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni, możemy wydłużyć ten czas do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. W takiej sytuacji poinformujemy osobę, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie jakie są powody wydłużenia terminu i okoliczności, które ustalamy, aby rozpatrzyć sprawę oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi. 
 4. Odpowiemy na reklamację, skargę lub zażalenie na piśmie. E-mailem odpowiadamy na reklamację, skargę lub zażalenie wyłącznie na prośbę osoby, która ją złożyła.
 5. Informacje o postępowaniu reklamacyjnym, skargowym lub zażaleniowym udostępniamy na naszej stronie internetowej www.allianz.pl oraz w naszych jednostkach obsługujących klientów.

Abyśmy mogli szybko rozpatrzyć reklamację, potrzebujemy danych identyfikujących klienta:

 • Imię, nazwisko/nazwa firmy
 • Numer polisy
 • Numer PESEL lub NIP
 • Numer rejestracyjny samochodu
 • Numer szkody lub roszczenia

Odpowiedź na reklamację możemy wysłać na wskazany przez klienta adres e-mail, jeśli klient wyrazi taką wolę.

Jeśli klient nie zgadza się z decyzją, może przesłać odwołanie na :

 • Ubezpieczenia majątkowe: szkody@allianz.pl – jeśli dotyczy ubezpieczeń majątkowych
 • Ubezpieczenia na życie: przez formularz dostępny na stronie
 

Rzecznik Klienta wspiera Klientów w szczególnie trudnych do rozstrzygnięcia sytuacjach. Patrzy z punktu widzenia Klienta na kwestie sporne, których nie udało się pomyślnie rozwiązać w drodze reklamacji. W uzasadnionych przypadkach może wnioskować o wypłaty kulancyjne. Rzecznik Klienta stara się lepiej zrozumieć oczekiwania Klientów i rozwiązywać problemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.

Do Rzecznika Klienta należy zwracać się po wyczerpaniu standardowej ścieżki reklamacyjnej. 

 1. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
 2. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla nas do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy (w tym postępowaniu mamy obowiązek uczestniczyć) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (nasz udział w tym postępowaniu wymaga naszej zgody). Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl/polubowne. Adres strony internetowej Sądu Polubownego przy KNF to: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
 3. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych z nami za pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną, można skorzystać z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie online. Wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza reklamacji dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Skargę można zgłosić

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
 • mailowo, na adres: tfi@allianz.pl
 • za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor, zakładka Kontakt
 • listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (ProService Finteco Sp. z o.o.) lub uprawnionego dystrybutora:

ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”;

TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 • osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 
Wszystkie informacje dotyczące składania skarg znajdziesz tutaj:
 1.  
 1. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
 2. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla nas do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy (w tym postępowaniu mamy obowiązek uczestniczyć) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (nasz udział w tym postępowaniu wymaga naszej zgody). Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl/polubowne. Adres strony internetowej Sądu Polubownego przy KNF to: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
 3. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych z nami za pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną, można skorzystać z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie online. Wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza reklamacji dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie mamy możliwości pośredniczenia w zapisach czy realizacji tych szczepień. W Narodowym Programie Szczepień mogą brać udział wyłącznie placówki medyczne. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia – będzie można organizować mobilne punkty szczepień dla konkretnych grup zawodowych, wystąpimy z taką inicjatywą, by móc pośredniczyć w organizacji szczepień dla naszych ubezpieczonych.

Na razie zebraliśmy najważniejsze informacje o tym, jak się zaszczepić.

Zakres swojego ubezpieczenia sprawdzisz online, logując się na swoje konto w serwisie Mój Allianz (dawna MojaAviva). W szczegółach polisy znajdziesz też wszystkie niezbędne dokumenty o ubezpieczeniu.

Przejdź do serwisu

Jeśli wniosek składałeś online, zaloguj się na swoje konto w serwisie Mój Allianz (dawna MojaAviva). Informacje o statusie zgłoszenia znajdziesz w sekcji Moje szkody i roszczenia.

W innych przypadkach skontaktuj się ze swoim agentem lub z nami:

 

inne sposoby zgłoszenia reklamacji:

Chcemy, by nasze ubezpieczenia i usługi były jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i wyróżniały się wysoką jakością. Sprawdzamy, jak nas oceniasz. Wysyłamy Ci krótką ankietę. 

Twoja opinia Twoja opinia wesprze SOS Wioski Dziecięce

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)