Samochód – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Nasi konsultanci

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem

Prześlij nam:

 • wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

Podaj nam:

 • swoje dane adresowe,
 • numer PESEL/REGON,
 • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Kupujesz pojazd ubezpieczony w Allianz

W takiej sytuacji poprzedni posiadacz powinien Ci przekazać polisę OC. Z chwilą nabycia pojazdu przejmujesz wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Możesz kontynuować ubezpieczenie OC do końca okresu ochrony lub zrezygnować z ubezpieczenia.

Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, to obowiązek jej opłacenia od dnia zakupu pojazdu przechodzi na Ciebie.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że wypowiesz ją wcześniej.

Jeśli nabyty pojazd posiadał również ubezpieczenie AC, uległo ono rozwiązaniu z dniem przeniesienia własności pojazdu. AC w Allianz możesz kupić przez telefon, internet lub u agenta.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1 oraz  32 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Jeśli kontynuujesz ubezpieczenie prześlij:

 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,
 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,zgłoszenie ze swoimi danymi, jako nowego właściciela pojazdu oraz informacją, że chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC zaktualizowany o twoje dane (jeśli nie, nie powiadamiaj o tym w treści zgłoszenia),
 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,podpisany przez Ciebie wniosek o dokonanie rekalkulacji składki, jeśli chcesz abyśmy dokonali rekalkulacji składki w oparciu o Twoje zniżki.

Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia prześlij:

 • wniosek o wypowiedzenie ubezpieczenia podpisany przez Ciebie, jako nabywcę pojazdu.

Sprzedajesz pojazd ubezpieczony w Allianz

Pamiętaj o przekazaniu polisy OC nowemu właścicielowi, ponieważ prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC pojazdu przechodzą wraz z pojazdem na nabywcę.

W tej sytuacji powiadom nas na piśmie o przeniesieniu własności pojazdu i o danych nowego posiadacza w ciągu 14 dni od sprzedaży. Do czasu przekazania danych nowego posiadacza, wszelkie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia będą kierowane do Ciebie.

Jeśli nabywca pojazdu zrezygnuje z kontynuacji polisy OC poprzez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, będzie Ci przysługiwać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

 

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • oświadczenie o sprzedaży pojazdu.
 • oświadczenie o sprzedaży pojazdu.Oświadczenie o sprzedaży pojazdu.Czytelna kopia umowy sprzedaży pojazdu, darowizny pojazdu, faktury sprzedaży pojazdu lub podpisane przez Ciebie oświadczenie o sprzedaży pojazdu oraz danych nowego posiadacza.

  Dokument powinien zawierać:
 • datę sprzedaży pojazdu,
 • dane pojazdu,
 • Twoje dane adresowe,
 • pełne dane adresowe nabywcy,
 • numer PESEL/REGON.
 • kopię umowy komisowej oraz kopia faktury sprzedaży pojazdu przez komis, jeśli pośredniczył w sprzedaży pojazdu.
 • wniosek o zwrot składki z informacją w jakiej formie ma on zostać zrealizowany, jeśli nabywca pojazdu rezygnuje z polisy OC lub jeśli posiadałeś ubezpieczenie AC/NNW.
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę

Wyślij nam wniosek o wystawienie duplikatu.

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Dokonałeś demontażu lub wyrejestrowania pojazdu

 • Jak najszybciej powiadom nas o demontażu/wyrejestrowaniu pojazdu gdyż do czasu zarejestrowania w naszym systemie Twojego zgłoszenia, będziemy kierować do Ciebie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą demontażu/wyrejestrowania.
 • Za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej naliczony zostanie zwrot części składki.

Własnoręcznie podpisz wniosek i podaj informację, w jakiej formie ma on zostać zrealizowany.

Jak załatwić tę sprawę

 • Prześlij nam:
 • kopię zaświadczenia o demontażu pojazdu wydanego przez stację demontażu pojazdu.
 • kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu wydanej przez odpowiedni organ administracyjny.
 • wniosek o zwrot części składki.
 • Spóźniłeś się z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC i doszło do jej automatycznego wznowienia, ale ubezpieczyłeś pojazd w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną.

Składka z tytułu polisy wznowionej automatycznie zostanie naliczona do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC wznowionej automatycznie.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Kończy się okres umowy OC i chcesz ją wypowiedzieć.
Powiadom nas o tym najpóźniej 1 dzień przed zakończeniem polisy. Jeśli złożysz wypowiedzenie po tym terminie, umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona na kolejny rok.

Podstawa prawna wynika z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Możesz to zrobić online!

Prześlij nam:

 •  wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 •  numer rejestracyjny pojazdu,
 •  numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC, którą otrzymałeś od zbywcy przy zakupie pojazdu, w trakcie jej trwania.

 • Brak wypowiedzenia polisy OC po zakupie oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania. Jeśli prześlesz do nas podpisane przez Ciebie wypowiedzenie umowy po zakupie pojazdu, polisa zostanie rozwiązana z dniem złożenia dokumentu.
 • Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Dokonałeś cesji praw z zawartej umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji powiadom nas o tym jak najszybciej. Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • zawiadomienie o cesji praw z polisy.

Pamiętaj, aby na dokumencie był Twój podpis.

Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy. 

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Twój pojazd stał się w części własnością innej osoby lub dotychczasowa współwłasność ustała. W takiej sytuacji prześlij do nas kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie udziału we własności.

 • Po dopisaniu lub wykreśleniu współwłaściciela składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie. Zmiana we własności pojazdu może zostać wzięta pod uwagę przy ewentualnym wznowieniu umowy na kolejny okres.
 • Dodanie lub wykreślenie współwłaściciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC nie jest podstawą do rozwiązania polisy po nabyciu pojazdu w trybie wskazanym w art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:
 • czytelną kopię umowy darowizny/sprzedaży części własności pojazdu zawierającą:
 •  datę przeniesienia części własności, 
 • dane pojazdu, 
 • Twoje dane adresowe, 
 • pełne dane adresowe współwłaściciela oraz numer PESEL/REGON.
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uwzględniającego współwłasność
 • oświadczenie o przeniesieniu udziału we własności pojazdu
Poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

UWAGA:  Jeśli chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia zaktualizowany o nowy numer, powiadom o tym w treści zgłoszenia.

 • Posiadasz zawarte ubezpieczenie AC i zgubił Ci się kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.
 • Powiadom nas o tym jak najszybciej. Poinformuj nas również o dokonaniu wymiany wkładek zamków lub przeprogramowaniu sterownika oraz o ewentualnym pozyskaniu nowego kluczyka czy sterownika.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 •  podpisane przez Ciebie oświadczenie o utracie kluczyka/sterownika
 •  kopię faktury poświadczającej wymianę wkładek/przeprogramowanie sterownika
 •  podpisane przez Ciebie oświadczenie o pozyskaniu nowego kluczyka/sterownika.

Dokonałeś czasowego wycofania z ruchu pojazdu ubezpieczonego w Allianz.

 •  Proporcjonalnie do okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC zostanie zmniejszona o 95%.
 • Jeżeli posiadasz zawarte ubezpieczenie AC, składka z tytułu polisy AC nie ulegnie zmianie. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu obejmuje wyłącznie polisę OC.
 • Podstawa prawna to art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • kopię decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydana przez odpowiedni organ administracyjny
 •  wniosek o zwrot składki, jeśli posiadasz opłaconą polisę OC.

Zadzwoń:  224 224 224 

Pomoc assistance dostępna jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Razem z naszym partnerem zorganizujemy dla Ciebie pojazd zastępczy w ramach posiadanego ubezpieczenia Car Assistance.


Ubezpieczenie OC sprawcy

Zadzwoń: 224 224 224 

Przygotuj numer swojej szkody, a następnie dokonuj wyborów na infolinii kierując się na informację o szkodach zarejestrowanych.

RUW – rynkowy ubytek wartości pojazdu

Jeżeli uważasz, że w związku z uszkodzeniem Twojego pojazdu zgłoszonym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogła nastąpić utrata jego wartości handlowej, zgłoś roszczenie:

 • pisemnie: przesyłając roszczenie bezpośrednio do akt szkody (e-mail: szkody@allianz.pl lub poprzez formularz online [link do contact us]

Szkoda całkowita

Jeżeli ustalone przez nas koszty naprawy przekroczą poniższą wartość, to rozliczymy Twoją szkodę jako całkowitą:

 • 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody  z Autocasco
 • 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody z OC sprawcy

PAMIĘTAJ: szkoda całkowita zależy od wysokości kosztów naprawy a nie od możliwości jej przeprowadzenia. Orzeczenie szkody całkowitej nie zawsze oznacza więc, że pojazd nadaje się do „kasacji”.

Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.