OFE w Allianz 
Twoje korzyści
Twoja składka emerytalna może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. OFE pomoże Ci zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dziedziczenie środków
Składki przekazywane przez ZUS
2,92% wynagrodzenia – część obowiązkowej składki emerytalnej 
Brak dodatkowych kosztów
Dostęp online do rachunku
Dostęp online notowań
Możliwość transferu środków z innego OFE
4 razy w roku

Twoja składka emerytalna może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. Składka ta wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku pracowników podstawą jest wynagrodzenie brutto. Na Twój rachunek w OFE może wpływać 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Stanie się tak, jeśli zdecydujesz się na dzielenie składki.

Twoje środki gromadzone na rachunku w OFE lokujemy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zgodnie z przyjętymi przez OFE zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej.

Środki odprowadzane do ZUS są natomiast ewidencjonowane na Twoim subkoncie, a następnie przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Środki te nie są inwestowane, ale podlegają waloryzacji.

Sposób powiadomienia ZUS o chęci przekazywania części składki do OFE zależy od tego, czy jesteś już członkiem OFE, czy dopiero zamierzasz zawrzeć umowę. Szczegóły sprawdź w odpowiedziach na częste pytania.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej, zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Fundusz”) niniejszym prostuje informację zawartą w Prospekcie informacyjnym Funduszu z dnia 31 marca 2021 r., opublikowanym w dniu 13 kwietnia 2021 r. w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna na stronie https://edgp.gazetaprawna.pl/.

 

W części „Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu” w punkcie „1. Wartość jednostki rozrachunkowej i wysokość stopy zwrotu” została błędnie podana wysokość stopy zwrotu Funduszu za ostatnich 5 lat kalendarzowych tj. za okres 31.12.2015 r. – 31.12.2020 r. W Prospekcie informacyjnym jest: „14,234%”, a powinno być: „14,324%”

Zawarcie umowy 

boy slipping on the puddle of water
Wypełniasz wniosek i wybierasz, jak chcesz otrzymać formularz umowy
man pointing at tablet
Podpisujesz formularze i przesyłasz je do nas
man videochatting with agent on the tablet
Podpisujemy formularze i odsyłamy Ci gotową umowę 
Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE jest zawierana przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Do OFE może przystąpić każda osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym. W tym celu należy zawrzeć umowę z wybranym otwartym funduszem. Umowa powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia. W przeciwnym razie ZUS nie zarejestruje na jej podstawie członkostwa w OFE.

Jeśli umowa nie zostanie zawarta w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia, w celu przystąpienia do OFE konieczne jest złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do wybranego OFE, a następnie zawarcie z nim umowy. Czynności te muszą nastąpić w określonych przepisami prawa terminach:

 • złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE mogło nastąpić w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., a następnie jest możliwe co 4 lata w analogicznym okresie – w oświadczeniu należy wybrać OFE, do którego ma być odprowadzana składka,
 • umowa z wybranym OFE powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od złożenia oświadczenia.

Część składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto), będzie przekazywana do OFE począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy.

W przypadku złożenia oświadczenia i niezawarcia umowy w przewidzianym terminie, cała składka emerytalna wynosząca 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pozostaje w ZUS.Czekamy na tekst

Wybierz tryb zawarcia umowy

 • zmiana dotychczasowego funduszu
 • pierwsze przystąpienie do OFE
 •  

  Przy wypełnianiu wniosku wybierasz dogodny dla siebie sposób otrzymania formularza umowy:

 • samodzielny wydruk - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas przesyłką pocztową,
 •  przesyłka pocztowa - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas w otrzymanej kopercie zwrotnej,
 •  przesyłka kurierska - podpisane egzemplarze umowy przekazujesz kurierowi.

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie formularzy będziemy mogli zawrzeć umowę i niezwłocznie odeślemy egzemplarz przeznaczony dla Ciebie.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Allianz Polska OFE wysyła do wszystkich Członków Funduszu informację o stanie rachunku raz w roku, a także na każde życzenie Członka Funduszu.

Korespondencja jest przesyłana:

 • w formie elektronicznejna utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ofe-serwisie lub
 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatnio podany przez Członka Funduszu adres przeznaczony do korespondencji (adres korespondencyjny, a w przypadku jego braku adres miejsca zamieszkania), *o ile Członek Funduszu złoży taki wniosek

Jak zamówić informację o stanie rachunku?

 • zadzwonić pod numer +48 224 224 224
 • zadać pytanie przez formularz kontaktowy,
 • wysłać pismo na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku w Funduszu lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak samodzielnie sprawdzić stan rachunku?

Aby sprawdzić aktualny stan swojego rachunku możesz:

 • zadzwonić pod numer + 48 224 224 224
 • sprawdzić stan rachunku za pośrednictwem ofe-serwisu.

Zasady funkcjonowania ofe-serwisu określa Regulamin korzystania z serwisu internetowego (pobierz poniżej).

Jako członek Funduszu masz obowiązek powiadomienia Allianz Polska OFE o zmianach danych:

 • identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL, dokument tożsamości),
 • związanych ze zmianą stanu cywilnego lub stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, itp.),
 • adresowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail).

Adres korespondencyjny oraz adres e-mail i telefon możesz zmienić:

 • za pośrednictwem OFE-SERWISU,
 • telefonicznie pod numerem 224 224 224           

Pozostałe dane możesz zmienić tylko w formie pisemnej – w tym celu skorzystaj z formularza AL04.

Wypełnij go i prześlij na adres:


Allianz Polska OFE,
skrytka pocztowa 4,
02-696 Warszawa 113

Formularz możesz pobrać  (pobierz tu formularz AL 04) lub zamówić:

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224
 • poprzez elektroniczny formularz kontaktu
 • lub wysyłając list na adres Allianz Polska OFE.

Jeśli zamawiasz druk pamiętaj, by podać swoje aktualne imię, nazwisko oraz adres, na który powinniśmy wysłać list.

Wszystkie dane możesz zmienić także:

 • w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane identyfikacyjne, aktualne dane i Twój podpis.
   

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto).

W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:

 • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
 • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar),
 • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:

 • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
 • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).
Sprawdź, jakie zmiany są planowane w OFE. 

Sprawdzenie aktualnego zapisu osób uprawnionych na rachunku Członka Funduszu

Jeśli chcesz sprawdzić aktualny zapis na rachunku dotyczący osób uprawnionych do środków na wypadek śmierci Członka Funduszu (czy są wskazane osoby uprawnione i czy ich dane osobowe i adresowe są prawidłowe), możesz:

 • zalogować się do ofe-serwisu
 • zadzwonić pod numer telefonu: +48 224 224 224
 • skontaktować się przez formularz elektroniczny
 • wysłać pismo na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

Kontaktując się z nami, podaj:

 • numer rachunku
 • lub swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL). 

Informacja o wskazanych osobach uprawnionych zostanie wysłana na adres zapisany na rachunku.
 
Aby wskazać, odwołać lub zmienieć osoby uprawnione, a także zmienić lub uzupełnić dane osób, które zostały już wskazane,  wypełnij  formularz AL02

Uzupełniony i podpisany formularz prześlij tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

Formularz AL 02 możesz pobrać lub zamówić:

 • telefonicznie pod numerem +48 224 224 224
 • poprzez elektroniczny formularz kontaktu
 • lub wysyłając list na adres Allianz Polska OFE.

Jeśli zamawiasz druk, pamiętaj, by podać swoje aktualne imię, nazwisko oraz adres, na który powinniśmy wysłać list.

Wszystkie dane możesz zmienić także:

 • w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane identyfikacyjne, aktualne dane i Twój podpis.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „skargą”). Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz” lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz”, lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu skargi. Jeśli odpowiedź na skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

Sposób potwierdzenia wpływu skargi

O otrzymaniu skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

Termin udzielenia odpowiedzi na skargę

Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania skargi. Informacja do Klienta
z przewidywanym terminem rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi

Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie
w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w skardze.

Rozpatrzenie skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

W razie śmierci członka funduszu należy przekazać nam:

 • akt zgonu – wystarczy kopia,
 • dane osoby zmarłej (imię, nazwisko oraz numer rachunku w funduszu lub numer PESEL),
 • dane osoby kontaktującej się (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ewentualnie numer telefonu),
 • dowód zmiany w stosunkach majątkowych małżeńskich, jeśli doszło do takiej zmiany przed śmiercią członka funduszu, a  nie zostaliśmy o tym poinformowani.

Zgłoszenie można złożyć, korzystając z formularza zgłoszenia zgonu członka Allianz Polska OFE.

Dokumenty prosimy przesłać pocztą na nasz adres:
Allianz Polska OFE,
skrytka pocztowa 4, 
02-696 Warszawa 113.

Często zadawane pytania o okno transferowe 

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. nie złożył w ZUS oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE (część składki emerytalnej wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto), miał taką możliwość w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.

Oświadczenie złożone w powyższym okresie jest skuteczne od składki opłaconej za lipiec 2016 r. Wcześniejsze składki, które nie zostały przekazane do OFE wskutek niezłożenia w ZUS oświadczenia w 2014 roku, pozostaną na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w powyższym okresie kolejne składki nadal będą ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. Kolejna możliwość złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE będzie w 2020 r. w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca i następnie co cztery lata, również w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożył w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE  i nie chce zmienić swojej decyzji, nie musi ponownie składać oświadczenia.

Wypełnione oświadczenie (część I, II i III) należy dostarczyć do ZUS listownie lub osobiście. Oświadczenie można złożyć także:

 • w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego
 • z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z chwilą osiągnięcia przez członka otwartego funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w funduszu, są stopniowo przekazywane do ZUS. W takiej sytuacji, nawet jeśli zostanie złożone w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, ZUS nie będzie przekazywał do funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki będą zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

W 2014 r. złożyłem w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE i nadal podtrzymuję tę decyzję. Czy muszę jeszcze raz składać oświadczenie do ZUS?

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożył w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE (część składki emerytalnej wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto), i nie chce zmienić swojej decyzji, nie musi ponownie składać oświadczenia.

Członek OFE lub osoba, której składki są ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, ma możliwość zmiany swojej decyzji w zakresie przekazywania składki (część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto) do OFE lub zewidencjonowania jej na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Zmiana decyzji jest możliwa począwszy od 2016 r., a następnie co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym okresie należy złożyć stosowne oświadczenie w ZUS.

Dodatkowo osoby niebędące członkami OFE, których składki są ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, jeżeli podejmą decyzję o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE powinny, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od złożenia oświadczenia, zawrzeć umowę z wybranym OFE.

Członek OFE wypełniając oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE powinien wskazać fundusz, do którego ma być odprowadzana składka. Jeśli przy tej okazji członek OFE chce zmienić swój dotychczasowy fundusz, powinien wskazać OFE, do którego chce przystąpić, a następnie zawrzeć z tym funduszem umowę. Jeśli oświadczenie złożone w ZUS będzie skuteczne, a umowa z nowym funduszem nie zostanie zawarta, składki będą przekazywane do dotychczasowego funduszu.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.