Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku możesz zdecydować czy część Twojej składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru (np. Twoje wynagrodzenie brutto) ma wpływać do OFE, czy do ZUS.
Chcesz się zalogować do nowego serwisu internetowego, a Drugi Allianz Polska OFE był Twoim funduszem? Swój dotychczasowy numer rachunku poprzedź liczbą 700 i ustaw nowe hasło (hasło używane w poprzednim serwisie nie zostało przeniesione). 
12.05.2023 r. Drugi Allianz Polska OFE połączył się z Allianz Polska OFE. Od tego dnia wszyscy członkowie Drugiego Allianz Polska OFE zostali członkami Allianz Polska OFE.
OFE w Allianz 
Twoje korzyści
Twoja składka emerytalna może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. OFE pomoże Ci zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dziedziczenie środków
Składki przekazywane przez ZUS
2,92% wynagrodzenia – część obowiązkowej składki emerytalnej 
Opłata od składki
0,75%
Inne koszty obciążające Fundusz
Koszty pobierane z aktywów Funduszu zgodnie ze Statutem Allianz Polska OFE
Brak dodatkowych kosztów
Dostęp online do rachunku
Dostęp online notowań
Możliwość transferu środków z innego OFE
4 razy w roku
boy slipping on the puddle of water
Wypełniasz wniosek i wybierasz, jak chcesz otrzymać formularz umowy
man pointing at tablet
Podpisujesz formularze i przesyłasz je do nas
man videochatting with agent on the tablet
Podpisujemy formularze i odsyłamy Ci gotową umowę 

Twoja składka emerytalna może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. Składka ta wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku pracowników podstawą jest wynagrodzenie brutto. Na Twój rachunek w OFE może wpływać 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Stanie się tak, jeśli zdecydujesz się na dzielenie składki.

Twoje środki gromadzone na rachunku w OFE lokujemy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zgodnie z przyjętymi przez OFE zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej.

Środki odprowadzane do ZUS są natomiast ewidencjonowane na Twoim subkoncie, a następnie przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Środki te nie są inwestowane, ale podlegają waloryzacji.

Sposób powiadomienia ZUS o chęci przekazywania części składki do OFE zależy od tego, czy jesteś już członkiem OFE, czy dopiero zamierzasz zawrzeć umowę. Szczegóły sprawdź w odpowiedziach na częste pytania.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE jest zawierana przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Do OFE może przystąpić każda osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym. W tym celu należy zawrzeć umowę z wybranym otwartym funduszem. Umowa powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia. W przeciwnym razie ZUS nie zarejestruje na jej podstawie członkostwa w OFE.

Jeśli umowa nie zostanie zawarta w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia, w celu przystąpienia do OFE konieczne jest złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do wybranego OFE, a następnie zawarcie z nim umowy. Czynności te muszą nastąpić w określonych przepisami prawa terminach:

 • złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE mogło nastąpić w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., a następnie jest możliwe co 4 lata w analogicznym okresie – w oświadczeniu należy wybrać OFE, do którego ma być odprowadzana składka,
 • umowa z wybranym OFE powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od złożenia oświadczenia.

Część składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto), będzie przekazywana do OFE począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy.

W przypadku złożenia oświadczenia i niezawarcia umowy w przewidzianym terminie, cała składka emerytalna wynosząca 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pozostaje w ZUS.

Wybierz tryb zawarcia umowy

 • zmiana dotychczasowego funduszu
 • pierwsze przystąpienie do OFE
 •  

  Przy wypełnianiu wniosku wybierasz dogodny dla siebie sposób otrzymania formularza umowy:

 • samodzielny wydruk - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas przesyłką pocztową,
 •  przesyłka pocztowa - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas w otrzymanej kopercie zwrotnej,
 •  przesyłka kurierska - podpisane egzemplarze umowy przekazujesz kurierowi.

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie formularzy będziemy mogli zawrzeć umowę i niezwłocznie odeślemy egzemplarz przeznaczony dla Ciebie.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Aby sprawdzić aktualny stan swojego rachunku możesz:

Allianz Polska OFE wysyła do wszystkich Członków Funduszu informację o stanie rachunku raz w roku, a także na każde życzenie Członka Funduszu.

Korespondencja roczna jest przesyłana:

 • w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ofe-serwisie lub
 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatnio podany przez Członka Funduszu adres przeznaczony do korespondencji (adres korespondencyjny, a w przypadku jego braku adres miejsca zamieszkania), o ile Członek Funduszu złoży taki wniosek

Jak zamówić informację o stanie rachunku na życzenie?

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku w Funduszu lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu (imię, nazwisko, numer PESEL).

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora

Zasady funkcjonowania ofe-serwisu określa Regulamin korzystania z serwisu internetowego (pobierz poniżej).

Jeśli Twoim Funduszem był Drugi Allianz Polska OFE (były Aviva OFE)

Jako członek Funduszu masz obowiązek powiadomienia Allianz Polska OFE o zmianach danych:

 • identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL, dokument tożsamości),
 • związanych ze zmianą stanu cywilnego lub stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, itp.),
 • adresowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail).

Adres korespondencyjny oraz adres e-mail i telefon możesz zmienić:

 • za pośrednictwem OFE-SERWISU,
 • telefonicznie pod numerem* +48 224 224 224           

Pozostałe dane możesz zmienić tylko w formie pisemnej – w tym celu skorzystaj z formularza AL04.

Wypełnij go i prześlij na adres:


Allianz Polska OFE,
skrytka pocztowa 4,
02-696 Warszawa 113

Formularz możesz pobrać  (pobierz tu formularz AL 04) lub zamówić:

 • telefonicznie pod numerem*  + 48 224 224 224
 • poprzez elektroniczny formularz kontaktu
 • lub wysyłając list na adres Allianz Polska OFE.

Jeśli zamawiasz druk pamiętaj, by podać swoje aktualne imię, nazwisko oraz adres, na który powinniśmy wysłać list.

Wszystkie dane możesz zmienić także:

 • w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane identyfikacyjne, aktualne dane i Twój podpis.
* Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto).

W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:

 • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
 • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar),
 • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:

 • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
 • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).

Sprawdzenie aktualnego zapisu osób uprawnionych na rachunku Członka Funduszu

Jeśli chcesz sprawdzić aktualny zapis na rachunku dotyczący osób uprawnionych do środków na wypadek śmierci Członka Funduszu (czy są wskazane osoby uprawnione i czy ich dane osobowe i adresowe są prawidłowe), możesz:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

Kontaktując się z nami, podaj:

 • numer rachunku
 • lub swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL). 

Informacja o wskazanych osobach uprawnionych zostanie wysłana na adres zapisany na rachunku.
 
Aby wskazać, odwołać lub zmienieć osoby uprawnione, a także zmienić lub uzupełnić dane osób, które zostały już wskazane,  wypełnij  formularz AL02

Uzupełniony i podpisany formularz prześlij tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

Formularz AL 02 możesz pobrać lub zamówić:

 • telefonicznie pod numerem*  +48 224 224 224
 • poprzez elektroniczny formularz kontaktu
 • lub wysyłając list na adres Allianz Polska OFE.

Jeśli zamawiasz druk, pamiętaj, by podać swoje aktualne imię, nazwisko oraz adres, na który powinniśmy wysłać list.

Wszystkie dane możesz zmienić także:

 • w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać: numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane identyfikacyjne, aktualne dane i Twój podpis.
* Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „skargą”). Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

Skarga może być złożona:

 • na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz” lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie „Punkty Sprzedaży Allianz” lub w siedzibie Allianz,
 • w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu skargi. Jeśli odpowiedź na skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

Sposób potwierdzenia wpływu skargi

O otrzymaniu skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

Termin udzielenia odpowiedzi na skargę

Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania skargi. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi

Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona na piśmie. Odpowiedź na Skargę może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w skardze.

Rozpatrzenie skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

* Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Jeśli:

 • chcesz zmienić poprzednio podjętą decyzję
 • zostało Ci więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego

to możesz w ramach okna transferowego wskazać, czy część Twojej składki emerytalnej ma trafiać do OFE, czy do ZUS.

Oświadczenie składasz do ZUS pisemnie lub jako dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Oświadczenie można też złożyć w portalu usług elektronicznych ZUS na stronie www.zus.pl
Wzór oświadczenia określają przepisy prawa[1].

Pamiętaj o kompletnym wypełnieniu oświadczenia oraz o jego podpisaniu. Bez podpisu oświadczenie nie będzie skuteczne.

Oświadczenie należy złożyć do ZUS - nie przesyłaj wypełnionego oświadczenia do OFE.

[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE będzie skuteczne, zmiana będzie dotyczyć składek począwszy od składki opłaconej za lipiec 2024 r. Dotychczasowe składki pozostaną w ZUS.

Tak, możesz to zrobić w ramach tzw. okienka transferowego. Najbliższe trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku.

Kolejna możliwość zmiany decyzji będzie za 4 lata, w tym samym okresie.

Wystarczy, że w oświadczeniu o przekazywaniu składki do OFE, wskażesz OFE do którego chcesz przystąpić. Pamiętaj, że to oświadczenie należy przekazać do ZUS.

 • Jeśli nie jesteś członkiem żadnego OFE, na zawarcie umowy masz 4 miesiące od dnia złożenia oświadczenia. Jeśli nie zawrzesz umowy w tym czasie, składka będzie nadal przekazywana do ZUS. Będziesz mógł to zmienić dopiero za 4 lata.
 • Jeśli jesteś już członkiem OFE, nie masz określonego czasu na zawarcie umowy. Jeśli jednak nie zawrzesz umowy z wybranym OFE Twoja składka będzie przekazywana do OFE, w którym posiadasz członkostwo.

ZUS poinformuje nas, że chcesz przystąpić do Allianz Polska OFE. Prześlemy Ci wówczas na adres do korespondencji wskazany w oświadczeniu informację, w jaki sposób możesz zostać członkiem naszego Funduszu.

W celu sprawnej obsługi zgłoszenia śmierci członka Funduszu prześlij nam:

 1. Formularz zgłoszenia zgonu członka Allianz Polska
 2. Akt zgonu

 

Jeśli masz pewność, że jest Ci należna wypłata środków, bo jesteś:

 • małżonkiem (byłym małżonkiem) członka Funduszu
 • wyznaczoną przez członka Funduszu osobą uprawnioną
 • lub spadkobiercą członka Funduszu

prześlij nam od razu pozostałe dokumenty, które wskazujemy poniżej.

Przekaż nam także dokumenty, o załączenie których prosimy we wzorach wniosków, jeśli w Twoim przypadku zachodzi taka konieczność.

Uwaga: Jeśli jesteś spadkobiercą członka Funduszu, ale członek Funduszu wskazał skutecznie za życia osoby uprawnione, nie będzie Ci należna wypłata środków.

Połowę środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu za czas trwania ustawowej wspólności majątkowej wypłacimy transferem na rachunek małżonka członka Funduszu do OFE, w którym posiada aktualnie członkostwo. Jeśli małżonek nie jest członkiem żadnego OFE, w celu dokonania wypłaty otworzymy rachunek w trybie specjalnym w naszym Funduszu.

Nie ma możliwości wypłacenia tych środków w inny sposób, niż transfer na rachunek w OFE.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Funduszu w tej sytuacji?
 1. Akt małżeństwa
 2. Oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych (2.4)
 3. Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5)

Środki niepodlegające wypłacie na rzecz małżonka członka Funduszu wypłacimy osobie uprawnionej wskazanej przez członka Funduszu w należnym jej udziale.

Wypłata zostanie zrealizowana zgodnie z wnioskiem osoby uprawnionej na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Jeśli członek Funduszu wskazał skutecznie za życia osoby uprawnione, to środki nie podlegają wypłacie na rzecz spadkobierców członka Funduszu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Funduszu w tej sytuacji?

1. Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej – wybierz właściwy druk:

 • Wniosek o wypłatę środków dla małżonka jako osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.1) - jeśli jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu
 • Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.2) – jeśli nie jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu

2. Kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej

Środki niepodlegające wypłacie na rzecz małżonka członka Funduszu wypłacimy spadkobiercom członka Funduszu wskazanym w akcie notarialnym poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w udziałach określonych w dziale spadku. 

Dział spadku jest konieczny, jeśli po członku Funduszu dziedziczą co najmniej 2 osoby.

Wypłata zostanie zrealizowana zgodnie z wnioskiem spadkobiercy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Funduszu w tej sytuacji?

1.  Akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

2.  Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej – wybierz właściwy druk:

 • Wniosek o wypłatę środków dla małżonka jako osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.1) - jeśli jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu
 • Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.2) – jeśli nie jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu

3.  Kopia dokumentu tożsamości spadkobiercy

4.  Dokument potwierdzający dokonanie działu spadku – jeśli jest więcej niż 1 spadkobierca.

W zależności od sposobu dokonania działu spadku przekaż nam:

 • jeśli dział spadku został dokonany sądownie – prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku
 • jeśli dział spadku został dokonany notarialnie – akt notarialny działu spadku
 • jeśli spadkobiercy zawarli umowę cywilnoprawną – przekaż nam tę umowę.
 • jeśli dział spadku nie został dokonany, a spadkobiercy chcą dokonać działu spadku zgodnie z udziałami określonymi w akcie poświadczenia dziedziczenia lub w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku można skorzystać ze wzoru: Wspólne oświadczenie spadkobierców – dział spadku (2.7a)

Dokumenty z sądu powinny zawierać klauzulę z datą prawomocności. 

Środki za okres trwania ustawowej wspólności majątkowej wypłacimy małżonkowi (byłemu małżonkowi) jeśli członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim i ustawowa wspólność majątkowa została wyłączona bądź ustała w wyniku rozwodu. Środki zostaną wypłacone zgodnie z dokonanym podziałem majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu.

Środki, które przypadną w wyniku podziału majątku wspólnego małżonkowi (byłemu małżonkowi) wypłacimy transferem na Jego rachunek w OFE, w którym posiada aktualnie członkostwo. Jeśli małżonek (były małżonek) nie jest członkiem żadnego OFE, w celu dokonania wypłaty otworzymy rachunek w trybie specjalnym w naszym Funduszu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Funduszu w tej sytuacji?

Jeśli wspólność ustawowa ustała przed śmiercią członka Funduszu w trakcie trwania związku małżeńskiego prosimy przekazać:

1.  dokument potwierdzający ustanie ustawowej wspólności majątkowej (np. umowa majątkowa małżeńska, akt małżeństwa z adnotacją o separacji, postanowienie sądu)

2.  dokument określający sposób dokonania podziału majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, postanowienie sądu)

3.  Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5) - jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego jakiekolwiek środki przypadły małżonkowi (byłemu małżonkowi) członka Funduszu

Jeśli wspólność ustawowa ustała przed śmiercią członka Funduszu w wyniku rozwodu prosimy przekazać:

1.  Dokument potwierdzający ustanie związku małżeńskiego – jeśli wspólność ustała w związku z rozwodem (np. wyrok sądu o rozwodzie, akt małżeństwa z adnotacjami o rozwodzie) 

2.  Dokument określający sposób dokonania podziału majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, postanowienie sądu) 

3.  Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5) - jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego jakiekolwiek środki przypadły małżonkowi (byłemu małżonkowi) członka Funduszu

Dokumenty z sądu powinny zawierać klauzulę z datą prawomocności. 

Przekaż nam dokumenty, które wskazaliśmy powyżej. 
Przeanalizujemy otrzymane od Ciebie dokumenty:
 
 • Jeśli otrzymamy komplet wymaganych dokumentów wypłacimy Ci środki i prześlemy potwierdzenie wypłaty.
 • Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych dokumentów, poprosimy Cię o nie listownie.

W sprawach bardziej nietypowych możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Mogą to być np. sprawy, w których zachodzi konieczność dokonania podziału majątku wspólnego ze spadkobiercami zmarłego członka Funduszu lub jego małżonka lub gdy środki należne za okres trwania ustawowej wspólności majątkowej były przekazywane przez ZUS także do innych OFE, albo w razie śmierci wskazanej przez członka Funduszu osoby uprawnionej.

Dokumenty należy przekazać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez jednostkę samorządu terytorialnego. Można to zrobić między innymi w następujący sposób:

 • pocztą na adres:
  Allianz Polska OFE
  skrytka pocztowa nr 4
  02-696 Warszawa 113
 • e-mailem na adres: ofe@allianz.pl

Prosimy przesyłać na skrzynkę e-mail dokumenty wyłącznie w formacie PDF. Przesłanie dokumentów w innym formacie lub  dokumentów niekompletnych albo nieczytelnych, może spowodować konieczność ich ponownego dostarczenia i wydłużyć obsługę sprawy.

UWAGA! Prosimy, aby e-mail nie przekraczał 20 MB.
Jeśli Twoja wiadomość przekracza ten limit, prosimy podzielić dokumenty na osobne e-maile. 

Wypłatę gotówkową dla osoby uprawnionej lub spadkobiercy zrealizujemy w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie jednego miesiąca, od dnia przedstawienia nam wszystkich wymaganych do tej wypłaty dokumentów.

Wypłatę transferową dla małżonka (byłego małżonka) zmarłego członka Funduszu w zakresie środków objętych małżeńską wspólnością majątkową posiadającego rachunek w innym OFE zrealizujemy w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia albo listopada. Termin realizacji wypłaty zależy od terminu dostarczenia nam wymaganych dokumentów – musimy je otrzymać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej. 

W ciągu 14 dni od wypłaty środków z rachunku przekażemy do ZUS informację o sposobie jej realizacji. Na tej podstawie ZUS powinien wypłacić pozostałą część środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego.

Od wypłat realizowanych dla osób uprawnionych lub spadkobierców przelewem bankowym lub przekazem pocztowym pobieramy 19% podatek ryczałtowy i odprowadzamy  go do właściwego Urzędu Skarbowego. Osoba uprawniona lub spadkobierca nie ma żadnych dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Od wypłaty transferowej nie jest pobierany podatek.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.