Grupowe ubezpieczenie na życie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie grupowe Allianz: Allianz Rodzina, Allianz Opieka Zdrowotna, Medycyna Pracy
dotyczy ubezpieczenia grupowego Opiekun, Zespół i innych ubezpieczeń zawartych w dawnej Avivie
Wybierz sprawę, która chcesz załatwić. Wiele spraw szybko załatwisz online w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva).

W serwisie Mój Allianz znajdziesz wszystkie informacje o swoich produktach, w tym:

 • Dokument uczestnictwa i ogólne warunki ubezpieczenia
 • Zakres i sumę ubezpieczenia
 • Dane Ubezpieczonych i Uposażonych
 • Stan zgromadzonych środków UFK

Jeśli w ramach ubezpieczenia inwestujesz w UFK, stan zgromadzonych środków znajdziesz w serwisie Mój Allianz.

Masz tam też możliwość zmiany swoich funduszy. Opcję zmiany funduszy znajdziesz w szczegółach swojej polisy - w zakładce "Zgromadzone środki".

Aby zmienić adres korespondencyjny lub e-mail

 • zaloguj się do serwisu Mój Allianz i zmienień dane w zakładce „Mój profil” 
 • lub wypełnij i wyślij formularz kontaktu 

Aby zmienić numer telefonu lub adres zamieszkania

 • wypełnij i wyślij formularz kontaktu

Aby zmienić dane osobowe,

 • zaloguj się do serwisu Mój Allianz, wejdź w szczegóły polisy, a następnie zleć zmiany w zakładce „Zlecenia”. 
Aby zgłosić zmianę nazwiska lub imienia lub zaktualizować dokument tożsamości wystarczy, że podasz nam swoje nowe dane oraz dołączysz skan odpowiedniego dokumentu (np. dowodu osobistego, aktu małżeństwa lub orzeczenia sądowego dotyczącego zmiany nazwiska lub imienia). Zmienione dane będą widoczne we wszystkich produktach dostępnych w serwisie Mój Allianz z wyjątkiem pracowniczych programów emerytalnych (w PPE zmiany można zlecać wyłącznie pisemnie - przez pracodawcę).
 • lub wypełnij i wyślij formularz kontaktu
 • lub wyślij formularz pocztą tradycyjną
  Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz zgłoszenia zmiany. Następnie wyślij go na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

Aby zmienić Uposażonych lub ich procentowy udział w środkach do wypłaty,

 • zaloguj się do Mój Allianz,   wejdź w szczegóły polisy i zleć zmiany w zakładce „Uposażeni”.
 • lub wypełnij i wyślij formularz kontaktu
 • lub wyślij formularz pocztą tradycyjną
  Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz zgłoszenia zmiany. Następnie wyślij go na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

dotyczy ubezpieczeń na życie: Allianz Rodzina, Allianz Opieka Zdrowotna, Medycyna Pracy lub innych ubezpieczeń grupowych na życie zawartych w Allianz przed 1.07.2022 r. 
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem grupowym na życie.  Najszybciej załatwisz swoją sprawę online.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.
Jak załatwić tę sprawę

Wyślij nam wniosek o zmianę uposażonych.

Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne na życie wykorzystując ww. wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

Jeżeli posiadasz umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia „Plan na dziś i jutro” możesz dodatkowo wskazać Uposażonych z tytułu umów dodatkowych oraz Uposażonych zastępczych z tytułu umów dodatkowych.

UWAGA: Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub wstawienia niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji Ubezpieczonego. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

 • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
 • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
 • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
 • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
  zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jeśli chcesz wskazać i dokonać zmiany partnera, poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

 • Oświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku pozamałżeńskim ze wskazaną osobą.

Pamiętaj, by odręcznie podpisać oświadczenie.

 • Chcesz sprawdzić wartość Twojej polisy.

Jak załatwić tę sprawę?

Jeśli chcesz otrzymać uproszczony raport, wyślij nam pisemną prośbę.

Informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie otrzymasz na Infolinii.
Zadzwoń pod nr 224 224 224.
Po pozytywnej identyfikacji danych otrzymasz informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie.

Otrzymałeś monit z informacją o nadpłacie/niedopłacie składki i posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie.
Jak załatwić tę sprawę?
Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod numer Infolinii 
Nadpłaciłeś składkę z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie. 
Jak załatwić tę sprawę?
Przekaż do Allianz pisemną dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty lub przeksięgowania na inną umowę zawartą w Allianz. W oświadczeniu wskaż numer rachunku bankowego, na który Allianz ma dokonać zwrotu nadpłaty lub numer innej polisy zawartej w Allianz.
Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. 
Jak załatwić tę sprawę?

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jako ubezpieczony masz prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu odpowiednie oświadczenie.

 • Posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie i chcesz dokonać zmiany podziału składki inwestycyjnej i/lub przeniesienia środków pomiędzy funduszami na polisie.

Jak załatwić tę sprawę?
Chcesz dokonać wykupu środków zgromadzonych na polisie w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, że wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku A Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczającego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczającego.

Wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia, dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku B Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczonego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczonego. Kwota wartości całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia jest pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu określone w taryfie kosztów do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sprawdź, jak realizujemy roszczenia z ubezpieczeń grupowych. 
Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy. 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)