Grupowe ubezpieczenie na życie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie grupowe Allianz: Allianz Rodzina, Allianz Opieka Zdrowotna, Medycyna Pracy
dotyczy ubezpieczenia grupowego Opiekun, Zespół i innych ubezpieczeń zawartych w dawnej Avivie
Wybierz sprawę, która chcesz załatwić. Wiele spraw szybko załatwisz online w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva).

W serwisie Mój Allianz znajdziesz wszystkie informacje o swoich produktach, w tym:

 • Dokument uczestnictwa i ogólne warunki ubezpieczenia
 • Zakres i sumę ubezpieczenia
 • Dane Ubezpieczonych i Uposażonych
 • Stan zgromadzonych środków UFK

Jeśli w ramach ubezpieczenia inwestujesz w UFK, stan zgromadzonych środków znajdziesz w serwisie Mój Allianz.

Masz tam też możliwość zmiany swoich funduszy. Opcję zmiany funduszy znajdziesz w szczegółach swojej polisy, w zakładce "Zgromadzone środki".

Zmiana adresu korespondencyjnego lub e-maila

Adres korespondencyjny lub e-mail możesz zmienić po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz w zakładce „Mój profil”, telefonicznie dzwoniąc pod +48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-18:00) lub napisz do nas na bok@allianz.pl (w treści maila wskaż swój numer PESEL oraz numer polisy).

Zmiana numeru telefonu lub adresu zamieszkania

Numer telefonu lub adres zamieszkania możesz zmienić, dzwoniąc pod +48 224 224 224 lub napisz do nas na bok@allianz.pl (w treści maila podaj swój numer PESEL oraz numer polisy).

Aby zmienić dane osobowe, zaloguj się do serwisu Mój Allianz, wejdź w szczegóły polisy, a następnie zleć zmiany w zakładce „Zlecenia”. 


Zmianę możesz także zgłosić:

E-mailem - napisz do nas na bok@allianz.pl. W wiadomości podaj swój numer PESEL, numer polisy i poprawione dane lub dołącz do wiadomości wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zmiany.

 

Pocztą tradycyjną

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia zmiany. Następnie wyślij go na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
ul.Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa

Aby zmienić Uposażonych lub ich procentowy udział w środkach do wypłaty, wejdź w szczegóły polisy i zleć zmiany w zakładce „Uposażeni”.

Jeżeli chcesz zgłosić zmianę Uposażonych mailowo lub pocztą tradycyjna, pobierz i wypełnij formularz. 


Następnie wyślij zgłoszenie w wybrany przez siebie sposób:
 

 • E-mailem - Napisz do nas na bok@allianz.pl

 

 • Pocztą tradycyjną - wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
  ul.Rodziny Hiszpańskich 1,
  02-685 Warszawa
dotyczy ubezpieczeń na życie: Allianz Rodzina, Allianz Opieka Zdrowotna, Medycyna Pracy lub innych ubezpieczeń grupowych na życie zawartych w Allianz przed 1.07.2022 r. 
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem grupowym na życie.  Najszybciej załatwisz swoją sprawę online.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.
Jak załatwić tę sprawę

Wyślij nam wniosek o zmianę uposażonych.

Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne na życie wykorzystując ww. wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

Jeżeli posiadasz umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia „Plan na dziś i jutro” możesz dodatkowo wskazać Uposażonych z tytułu umów dodatkowych oraz Uposażonych zastępczych z tytułu umów dodatkowych.

UWAGA: Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub wstawienia niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji Ubezpieczonego. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

 • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
 • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
 • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
 • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
  zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jeśli chcesz wskazać i dokonać zmiany partnera, poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

 • Chcesz sprawdzić wartość Twojej polisy.

Jak załatwić tę sprawę?

Jeśli chcesz otrzymać uproszczony raport, wyślij nam pisemną prośbę.

Informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie otrzymasz na Infolinii.
Zadzwoń pod nr 224 224 224.
Po pozytywnej identyfikacji danych otrzymasz informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie.

Otrzymałeś monit z informacją o nadpłacie/niedopłacie składki i posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie.
Jak załatwić tę sprawę?
Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod numer Infolinii 
Nadpłaciłeś składkę z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie. 
Jak załatwić tę sprawę?
Przekaż do Allianz pisemną dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty lub przeksięgowania na inną umowę zawartą w Allianz. W oświadczeniu wskaż numer rachunku bankowego, na który Allianz ma dokonać zwrotu nadpłaty lub numer innej polisy zawartej w Allianz.
Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. 
Jak załatwić tę sprawę?

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jako ubezpieczony masz prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu odpowiednie oświadczenie.

 • Posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie i chcesz dokonać zmiany podziału składki inwestycyjnej i/lub przeniesienia środków pomiędzy funduszami na polisie.

Jak załatwić tę sprawę?
Chcesz dokonać wykupu środków zgromadzonych na polisie w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, że wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku A Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczającego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczającego.

Wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia, dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku B Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczonego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczonego. Kwota wartości całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia jest pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu określone w taryfie kosztów do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sprawdź, jak realizujemy roszczenia z ubezpieczeń grupowych. 
Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy. 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)