Grupowe ubezpieczenie na życie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.
Jak załatwić tę sprawę

Wyślij nam wniosek o zmianę uposażonych.

Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne na życie wykorzystując ww. wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

Jeżeli posiadasz umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia „Plan na dziś i jutro” możesz dodatkowo wskazać Uposażonych z tytułu umów dodatkowych oraz Uposażonych zastępczych z tytułu umów dodatkowych.

UWAGA: Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub wstawienia niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji Ubezpieczonego. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

  • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
  • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
  • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

  • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
  • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
    zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jeśli chcesz wskazać i dokonać zmiany partnera, poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

  • Chcesz sprawdzić wartość Twojej polisy.

Jak załatwić tę sprawę?

Jeśli chcesz otrzymać uproszczony raport, wyślij nam pisemną prośbę.

Informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie otrzymasz na Infolinii.
Zadzwoń pod nr 224 224 224.
Po pozytywnej identyfikacji danych otrzymasz informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie.

Otrzymałeś monit z informacją o nadpłacie/niedopłacie składki i posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie.
Jak załatwić tę sprawę?
Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod numer Infolinii 
Nadpłaciłeś składkę z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie. 
Jak załatwić tę sprawę?
Przekaż do Allianz pisemną dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty lub przeksięgowania na inną umowę zawartą w Allianz. W oświadczeniu wskaż numer rachunku bankowego, na który Allianz ma dokonać zwrotu nadpłaty lub numer innej polisy zawartej w Allianz.
Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. 
Jak załatwić tę sprawę?

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jako ubezpieczony masz prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu odpowiednie oświadczenie.

  • Posiadasz grupowe ubezpieczenie na życie i chcesz dokonać zmiany podziału składki inwestycyjnej i/lub przeniesienia środków pomiędzy funduszami na polisie.

Jak załatwić tę sprawę?
Chcesz dokonać wykupu środków zgromadzonych na polisie w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, że wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku A Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczającego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczającego.

Wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia, dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku B Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczonego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczonego. Kwota wartości całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia jest pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu określone w taryfie kosztów do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sprawdź, jak realizujemy roszczenia z ubezpieczeń grupowych. 
Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy. 
Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.