Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę i korzyści podatkowe
Twoja emerytura 
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Przesuń, by zobaczyć więcej

Korzyści podatkowe
Minimalna kwota pierwszej wpłaty
200 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
Minimalna kwota kolejnych wpłat
50 zł
Limit wpłat w 2021 r.
IKZE: 6 310,80 zł 
IKZE osoby prowadzącej pozarolniczą działalność: 9 466,20 zł
Opłata za otwarcie
Opłata za zarządzanie
1%-2,5% w zależności od sumy wpłat 
Opłata od wpłat
1,5%
nie dotyczy transferu z innego IKZE
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy
200 zł w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy
Inwestowanie środków
celem jest stabilny wzrost aktywów w długim okresie
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online
Transfer środków z innego IKZE

IKZE w DFE 

dowiedz się więcej

boy slipping on the puddle of water
Swoboda i elastyczność oszczędzania

Terminy i kwoty wpłat zależą tylko od Ciebie – podobnie jak okres, w jakim chcesz oszczędzać na IKZE w DFE. Pamiętaj jedynie, że:

 • minimalna wpłata wynosi 50 zł,
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE należy wpłacić na konto łącznie 200 zł,
 • w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy od zawarcia umowy należy zasilać konto kwotą 600 zł – aż do chwili, gdy kwota wpłat osiągnie 20 000 zł,
 • suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat – w 2020 r. limit ten wynosi w 2020 r. limit ten wynosi 6 272,40 zł.
man pointing at tablet
Niskie koszty prowadzenia konta
 • Opłata od składki wynosi 1,5%.
 • Opłata za zarządzanie pobierana z aktywów Allianz Polska DFE w skali roku wynosi:
 • 2,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest niższa niż 20 000 zł,
 • 1,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 20 000 zł, ale jednocześnie jest niższa niż 50 000 zł,
 • 1,0% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 000 zł.
 • Do sumy wpłat zaliczają się wpłaty bezpośrednie i środki przetransferowane z innego IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową.
  Opłaty za zarządzanie możesz obniżyć szybciej, jeśli otworzysz również IKZE w Allianz Polska DFE.
man videochatting with agent on the tablet
Bezpieczeństwo i rentowność lokat
Celem inwestycyjnym Allianz Polska DFE jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie. Wzrost ten osiągamy poprzez wzrost wartości lokat w dozwolone przepisami klasy aktywów. Deklarację zasad polityki inwestycyjnej Allianz Polska DFE znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Allianz Polska DFE.

Często zadawane pytania o IKZE w DFE

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Umowa o prowadzenie IKZE jest zawierana przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.