Ubezpieczenia proste w obsłudze 

Ubezpieczenia dla firm – proste zgłoszenie, szybka obsługa

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

To proste!

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem
Szybko i prosto! 
Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Ubezpieczenie Twojej firmy zostało rozwiązane przed upływem okresu, na jaki zostało zawarte. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli zwrot składki dokonany ma być na rzecz firmy, jedyną formą zwrotu jest przelew bankowy.

 • Jeśli zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę, należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

 • Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

 • Jeśli załatwiasz formalności związane z zakończeniem lub zawieszeniem działalności gospodarczej  w miejscu ubezpieczenia złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Jeśli zakończenie lub zawieszenie działalności dotyczy jednego z kilku miejsc ubezpieczenia wskazanych w polisie, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.
Jak załatwić tę sprawę:

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia lokalizacji z polisy w związku z zakończeniem/zawieszeniem   
  działalności gospodarczej wymagane są:

 • informacja o zamknięciu/zawieszeniu działalności w miejscu ubezpieczenia, która powinna zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • kopia dokumentu wydanego przez odpowiedni organ, w którym zawarta jest informacja o zakończeniu/zawieszeniu działalności w ubezpieczonej lokalizacji (np. wpis z CEIDG, KRS).

UWAGA:

 • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
 • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
 • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.

Sprzedałes budynek lub lokal, w którym była prowadzona działalność gospodarcza. W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie oraz rozliczenie polisy – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli sprzedaż dotyczy jednego z kilku ubezpieczonych budynków/lokali, wówczas złóż wniosek o wyłączenie budynku z polisy oraz o rozliczenie składki.

Jak załatwić tę sprawę:

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia budynku z polisy w związku ze sprzedażą nieruchomości wymagane są:

 • informacja o sprzedaży nieruchomości wraz z numerem konta do zwrotu niewykorzystanej części składki, która powinna zawsze zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli podczas zawierania polisy dla kilku budynków została wskazana jedna, łączna suma ubezpieczenia, po sprzedaniu jednego z budynków podaj nową sumę ubezpieczenia, która będzie wskazana w polisie.

 • kopia aktu notarialnego, potwierdzającego  zbycie ubezpieczonej nieruchomości. Umowa ubezpieczenia rozwiązywana jest z datą aktu notarialnego

Dane, które powinny być widoczne na kopii dokumentu to:

 • przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia),
 • data zmiana własności,
 • dane zbywcy/sprzedającego.

Pozostałe dane nie wymagają ujawnienia.

Skończył się właśnie czas wynajmowania lub dzierżawy budynku, lokalu, placu itp., w którym była prowadzona firma. W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli skończył się czas najmu lub dzierżawy jednego z kilku budynków/lokali, które ubezpieczasz, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.

UWAGA: Jeśli w wynajmowanej lokalizacji ubezpieczone były jedynie rzeczy ruchome firmy, które teraz przenosisz w inne miejsce, pamiętaj, że możesz zmienić w  polisie swojej firmy miejsce ubezpieczenia. Zmiana miejsca ubezpieczenia możliwa jest jednak wyłącznie w ubezpieczeniu mienia ruchomego. Szczegóły znajdziesz w zakładce Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy. Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu budynku/lokalu dla biznes

Jak załatwić tę sprawę:

Pismo informujące o zakończeniu wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonego budynku, lokalu, placu itp., które do nas skierujesz, zawsze powinno zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA:

 • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
 • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
 • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.
 • Na polisie wkradł się błąd w adresie miejsca ubezpieczenia lub Twoja firma zmieniła adres miejsca ubezpieczenia. Poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo.  
Jak załatwić tę sprawę:

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

 • W celu dokonania tzw. doubezpieczenia, które wiąże się z opłatą dodatkowej składki skontaktuj się z agentem obsługującym Twoją umowę ubezpieczenia 
Jak załatwić tę sprawę:

Dokumenty, które będą potrzebne:

 • Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zostanie zweryfikowane czy jest możliwe doubezpieczenie, jeśli tak to wprowadzona zostanie stosowna zmiana w Twojej polisie.

Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

 • Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna.
 • Skontaktuj się z nami w celu przeksięgowania składki.
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA:  Jeśli zwrot składki dokonany ma być na rzecz firmy, jedyną formą zwrotu jest przelew bankowy.

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć ubezpieczenia nieruchomości, ale również ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących własność firmy. Informacja o potwierdzeniu cesji na polisie może zostać  przez Ciebie zgłoszona podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. 
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie/Twoją firmę z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

 • Cesja na polisie wygasła w wyniku spłacenia przez firmę kredytu. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu firma stanie się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, którą mieści się w ochronie umowy ubezpieczenia.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

 • dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).

UWAGA: Dopuszczalne jest  wysłanie do nas jedynie pisma z banku informującego o spłacie kredytu (bez oryginału polisy). W takiej sytuacji przyjmiemy do wiadomości i informację o spłacie kredytu, bez wysyłania polisy z anulowaną cesją. W przypadku wystąpienia szkody nie będzie wątpliwości komu wypłacić odszkodowanie.

Bank wymaga od Ciebie potwierdzenia opłacenia umowy ubezpieczenia lub po prostu potrzebujesz potwierdzenia, że Twoja umowa ubezpieczenia jest ważna i opłacona.
Jak załatwić tę sprawę:

Wystarczy Twój telefon lub pismo z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego opłacenie/ważność zawartej polisy.

Pamiętaj, że jeżeli podczas zawierania polisy nie podałeś agentowi swojego adresu e-mail, nie dysponujemy Twoim adresem elektronicznym. W takiej sytuacji koniecznie wyślij skan/zdjęcie cyfrowe pisma z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego ważność polisy – sama wiadomość e-mailowa nie będzie wystarczająca.

Pismo wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną, lecz tylko wtedy, jeśli przy zawieraniu polisy został podany adres e-mail lub podasz go w treści pisma

 • Chcesz otrzymać pismo informujące o historii Twoich ubezpieczeń,  np. o: liczbie wypłaconych odszkodowań, braku szkód.

Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

 • wypełniony, odręcznie podpisany wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

Pismo wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną. Jeżeli przy zawieraniu umowy nie został podany adres e-mail, pamiętaj, żeby podać go w treści swojego pisma.

Chcesz otrzymać fakturę do polisy firmowej.
Jak załatwić tę sprawę:

Wystarczy Twój telefon lub pismo z informacją o wydanie faktury z tytułu polisy ubezpieczenia Twojej firmy. Pismo zawsze powinno zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

Pamiętaj, że jeżeli podczas zawierania polisy nie podałeś agentowi swojego adresu e-mail, nie dysponujemy Twoim adresem elektronicznym. W takiej sytuacji koniecznie wyślij skan/zdjęcie cyfrowe pisma z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego ważność polisy – sama wiadomość e-mailowa nie będzie wystarczająca.

Fakturę wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną, lecz tylko wtedy, jeśli przy zawieraniu polisy został podany adres e-mail lub podasz go w treści pisma.

Na polisie widnieją błędne dane Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W tej sytuacji wystarczy nas poinformować. Zmiana będzie możliwa, jeśli pozostałe informacje w polisie są poprawne.

UWAGA: W przypadku zmiany własności ubezpieczonego mienia/nieruchomości  nie można zmienić Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w istniejącej polisie ubezpieczenia małego średniego biznesu.  W przypadku sprzedaży firmy umowa ubezpieczenia powinna zostać rozwiązana. Nowy właściciel powinien zawrzeć nową polisę.

Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

 • pismo informujące o właściwych danych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zawierające:
 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy
 • numer polisy, której dotyczy sprawa.
Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy.