Ubezpieczenie proste w obsłudze

OC w życiu prywatnym – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę:

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Jesteś po przeprowadzce i chcesz zmienić w polisie adres podstawowego miejsca ubezpieczenia lub zmienić adres dodatkowej lokalizacji w polisie.
Jak załatwić tę sprawę?

Pismo dotyczące zmiany adresu lokalizacji zawierające:

 • dokładny adres nowej lokalizacji,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • Twój odręczny podpis.
 • Chcesz zwiększyć sumę gwarancyjną lub rozszerzyć zakres.
 • O ile będzie to możliwe, skorzystaj z doubezpieczenia. Pamiętaj, że będzie to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.
Jak załatwić tę sprawę?

Dokumenty, które będą potrzebne:

 • apisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.
 • Chcesz zmienić osobę ubezpieczoną w Twojej polisie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

UWAGA: Dziecko do 13. roku życia nie ponosi winy – odpowiadają za niego rodzice lub opiekunowie prawni. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia nie muszą być wskazane, jako ubezpieczeni w polisie OC w życiu prywatnym. Jako ubezpieczeni powinni być wskazani jego rodzice, rodzic lub opiekunowie. Jeżeli dziecko ma powyżej 13 lat (13-18 lat), powinno być wskazane jako kolejna osoba ubezpieczona.

Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego

pamiętaj, że powinno ono zawierać:

 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Chcesz dodać ubezpieczonego do Twojej polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym . W takiej sytuacji potrzebne będzie dokonanie zmiany zakresu ubezpieczenia. Pamiętaj, że zwiększenie liczby osób ubezpieczonych w ramach Twojej polisy OC w życiu prywatnym może się wiązać z opłatą dodatkowej składki. 
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

 • Spisany z agentem wniosek o  zmianę zakresu ubezpieczenia potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem - w przypadku, gdy konieczne jest naliczenie dodatkowej składki.
 • Pismo z prośbą o dodanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego – w przypadku, gdy dodanie osoby nie powoduje naliczenia dodatkowej składki.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany adres do korespondencji. Jeśli podasz dane personalne dołączanej osoby w piśmie, zostaną one wymienione w aneksie.

Twoja polisa została rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

 • Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna.
 • W tej sytuacji potrzebujemy Twojego zgłoszenia, by przeksięgować składkę.
Jak załatwić tę sprawę?

Prześlij nam:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Wysłaliśmy do Ciebie propozycję odnowienia polisy na  kolejny okres, ale Ty nie chcesz kontynuować umowy.
Jak załatwić tę sprawę?

Aby zrezygnować  z kontynuacji ubezpieczenia, nie musisz wypowiadać umowy pisemnie. Umowa ubezpieczenia wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta. Nie musisz wysyłać do nas wypowiedzenia.

Jeśli decydujesz, że nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w kolejnym okresie, wystarczy, że nie opłacisz wznowienia umowy. Jeśli nie zapłacisz składki  oferta kontynuowania ubezpieczenia wygaśnie po upływie 30 dni.

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a uprawnionymi do zwrotu składki za niewykorzystany okres są spadkobiercy.
Jak załatwić tę sprawę?

Do rozwiązania polisy oraz zwrotu niewykorzystanej części składki z polisy konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia.
Właściciel polisy (ubezpieczający) zmarł, a umowa była zawarta na rzecz kilku osób (np. 3 dodatkowe osoby ubezpieczone). W tej sytuacji polisa  nie rozwiązuje się po śmierci ubezpieczającego, a prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę. Należy więc przepisać umowę ubezpieczenia na nowego właściciela (spadkobiercę).
Jak załatwić tę sprawę?

Do przepisania polisy po śmierci ubezpieczającego konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać ubezpieczającym oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi.
 • pismo nowego ubezpieczającego (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

PAMIĘTAJ: Nowy ubezpieczający może zmienić osoby, które mają zostać objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Jeśli chcesz wskazac inne osoby do ubezpieczenia niż obecnie ubezpieczone korzystne jest poinformowanie o tym fakcie zainteresowanych, aby byli świadomi, że ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do nich po dokonanej zmianie wygaśnie.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego drogą korespondencyjną na adres wskazany jako adres do korespondencji.

Szybko i prosto! 
Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.