Dom i mieszkanie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie Allianz Mój Dom, które nie jest kontynuacją ubezpieczenia dawnej Avivy.
dotyczy ubezpieczenia Mój Dom zawartego w Allianz, które nie jest kontynuacją ubezpieczenia domu i mieszkania zawartego w dawnej Avivie
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem domu i mieszkania zawartym w Allianz.
Sprzedajesz nieruchomość lub kończysz wynajem?
 W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego
Jak załatwić tę sprawę
 • Powiadom nas o tym jak najszybciej.
 • Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.
 • W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku.
 • Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa 

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

 • Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ochrony. 
 • W takiej sytuacji trzeba dokonać doubezpieczenia, o ile będzie to możliwe to będzie się to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.
Jak załatwić tę sprawę

Dokumenty, które będą potrzebne:

 • spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zweryfikujemy, czy jest możliwe doubezpieczenie. Jeśli będzie to możliwe, to wprowadzimy stosowną zmianę w Twojej polisie.

Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

Chcesz otrzymać pismo informujące o historii Twoich ubezpieczeń, np. o:

 • liczbie wypłaconych odszkodowań,
 • braku szkód.

UWAGA: W normalnym trybie dokument wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go również drogą elektroniczną. Upewnij się, że mamy Twój adres e-mail. Jeśli nie, podaj go w treści wniosku.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

W dyspozycji podaj:

 • swoje dane adresowe,
 • numer PESEL/REGON,
 • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Dodatkowe formy przekazania:

 • wniosek możesz wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

 

Wysłaliśmy do Ciebie propozycję odnowienia polisy na  kolejny okres, ale Ty nie chcesz kontynuować umowy.
Jak załatwić tę sprawę

Aby zrezygnować  z kontynuacji ubezpieczenia  nie musisz wypowiadać umowy pisemnie. Umowa ubezpieczenia mieszkania wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta.

Nie musisz wysyłać do nas wypowiedzenia.

Jeśli nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w kolejnym okresie, wystarczy, że nie opłacisz wznowienia umowy. Jeśli nie zapłacisz składki oferta kontynuowania ubezpieczenia wygaśnie po upływie 30 dni.

 • Cesja na Twojej polisie wygasła w wyniku spłacenia przez Ciebie kredytu hipotecznego. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu staniesz się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania polisy umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje aneksu zmiany umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam

 • dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).
Na polisie widnieje nieprawidłowy lub błędnie zapisany adres miejsca ubezpieczenia

W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo, a w przypadku drobnego błędu, np. „literówki” zgłoś to telefonicznie.

UWAGA: Zmiana możliwa jest wtedy, gdy przy zawarciu ubezpieczenia został wpisany niepoprawny adres miejsca ubezpieczenia, jednak dane techniczne (rok budowy, powierzchnia itd.) odpowiadają właściwej nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i wynikającej z tego chęci zmiany adresu miejsca ubezpieczenia na nowy, jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie aktualnej polisy i zawarcie nowej. W sytuacji sprzedaży nie możesz zmienić miejsca ubezpieczenia w istniejącej polisie.

Co zrobić:

W przypadku małego błędu (literówki):

 • zadzwoń na infolinię 224 224 224 i podczas rozmowy (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)

W przypadku poważniejszego błędu:

 • przygotuj pismo o zmianie adresu miejsca ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.
 • przekaż pismo swojemu agentowi lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
Jak załatwić tę sprawę

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

 • Chcesz zmienić osoby ubezpieczone lub dopisać kolejne do Twojej polisy ubezpieczenia mieszkania.
  Pamietaj: Ubezpieczony to właściciel przedmiotu ubezpieczenia.
Jak załatwić tę sprawę

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Sprzedajesz nieruchomość i dowiadujesz się, że nowy właściciel jest zainteresowany kontynuowaniem umowy ubezpieczenia chroniącej tę nieruchomość. W takiej sytuacji jest możliwość dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia na nową osobę, jeśli uprawnienia z umowy ubezpieczenia nie zostały przekazane w ramach cesji na rzecz banku.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

pismo informujące o przeniesieniu praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości zawierające:

 • podpisy obecnego i nowego właściciela polisy,
 • standardowe dane osobowe każdej ze stron, tj. imię, nazwisko, PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • oświadczenie, że nowy właściciel akceptuje warunki umowy, w brzmieniu: „Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (nazwa ubezpieczenia/nazwa warunków ubezpieczenia) i je akceptuję”.

Pismo o przeniesieniu  praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela może być napisane oddzielne przez każdą ze stron:

 • obecny właściciel w piśmie powinien wyrazić chęć przeniesienia praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości,
 • nowy właściciel powinien wyrazić zgodę na przejęcie polisy od obecnego właściciela z dopiskiem, że akceptuje warunki umowy.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany przez niego adres do korespondencji.

Właściciel  nieruchomości ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji polisa pozostaje nadal w mocy, a prawa i obowiązki  z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę/ spadkobierców. To oznacza, że należy  potwierdzić  zmianę właściciela nieruchomości i ubezpieczonego majątku  w aneksie do umowy ubezpieczenia  , w którym  spadkobierca / spadkobiercy zostaną ubezpieczającym/ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia.
Jak załatwić tę sprawę

Do  dokonania zmiany ubezpieczającego / ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia po śmierci ubezpieczającego/ubezpieczonego konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać  ubezpieczającym  oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi,
 • pismo nowego ubezpieczającego  (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany adres do korespondencji.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania, jakie dokumenty przygotować. Pamietaj, że zgłoszenie szkody online przyspieszy realizację Twojej sprawy.
dotyczy ubezpieczenia Twój Dom zawartego w Avivie
lub zawartego w dawnej Avivie i kontynuowanego w Allianz
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Wiele spraw szybko załatwisz w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva).
Obsługa i pomoc

W serwisie Mój Allianz znajdziesz wszystkie informacje o swoich produktach, w tym:

 • Dokument polisy i ogólne warunki ubezpieczenia
 • Zakres i sumę ubezpieczenia
 • Okres ubezpieczenia
 • Wysokość składki i możliwość płatności online
 • Termin płatności, informację o statusie składki i historię wpłat

Zmiana adresu korespondencyjnego lub e-maila

 • zaloguj się do serwisu Mój Allianz w zakładce „Mój profil”
 • lub zadzwoń pod numer:+48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-18:00) / opłata zgodna z taryfa operatora
 • lub załatw sprawę online - wypełnij formularz kontaktu 

Zmiana numeru telefonu lub adresu zamieszkania

 • zadzwoń +48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-18:00) / opłata zgodna z taryfą operatora
 • lub załatw sprawę online - wyślij formularz kontaktu 

Jeżeli chcesz zmienić dane osobowe, np. imię lub nazwisko

 • zadzwoń pod +48 224 224 224 (pon.-pt. 8:00-18:00) / opłata zgodna z taryfa operatora
 • lub załatw sprawę online - wyślij formularz kontaktu 

Ubezpieczenie domu i mieszkania możesz opłacić online w serwisie Mój Allianz. W tym celu zaloguj się lub załóż darmowe konto w serwisie. Następnie przy polisie, którą chcesz opłacić kliknij “Zapłać”. Możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.

Aktualny status opłacanych składek, historię wpłat oraz informację o ewentualnych zaległościach znajdziesz w szczegółach polisy w zakładce „Płatności” w serwisie Mój Allianz.

Ubezpieczenie domu i mieszkania kupione w dawnej Avivie możesz odnowić w serwisie Mój Allianz. W tym celu zaloguj się lub załóż darmowe konto w serwisie. Następnie przy polisie, którą chcesz przedłużyć, kliknij „Odnów”, sprawdź, czy wszystkie dane są aktualne i opłać składkę za kolejny rok. Możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.
Częste pytania
Dokumenty do ubezpieczenia, w tym wniosek oraz polisę, znajdziesz w serwisie MójAllianz (dawniej MojaAviva).
Po zalogowaniu przejdź do szczególów produktu, a następnie wybierz zakładkę Dokumenty. 

Jakie polisy mogę opłacić online?

W serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva) możesz zapłacić za ubezpieczenie samochodu, domu lub mieszkania oraz za ubezpieczenia na życie i zdrowie.
 

Jak mogę opłacić polisę online?

Zaloguj się lub załóż darmowe konto w serwisie Mój Allianz. Następnie przy polisie, którą chcesz opłacić kliknij “Zapłać”. 
 

Jakich metod płatności mogę użyć?

W serwisie Mój Allianz możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania możesz odnowić online. Propozycję odnowieniową otrzymasz w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva) przy nazwie Twoje polisy na około 30 dni przed końcem ubezpieczenia. Aby odnowić polisę, zaloguj się do serwisu Mój Allianz. Następnie przy polisie, którą chcesz kontynuować, kliknij „Odnów”. Sprawdź, czy wszystkie dane są aktualne i opłać składkę za kolejny rok.

Jakich metod płatności mogę użyć? 

W serwisie Mój Allianz możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.

Najlepiej zrób to jak najszybciej. Składkę opłacić możesz online w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva). W szczegółach polisy znajdziesz przycisk "Zapłać", za pomocą którego dokonasz płatności np. kartą, przelewem lub BLIKiem. Po zalogowaniu znajdziesz też informacje o terminie płatności, wysokości składki i numerze konta do wpłaty.
W celu otrzymania potwierdzenia płatności, zgłoś sprawę online - wypełnij i wyślij formularz kontaktu 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)