Dom i mieszkanie – proste zgłoszenie, szybka obsługa 

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.

To proste! 

Nasi konsultanci 

 • udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia
 • odpowiedzą na Twoje pytania
 • pomogą Ci załatwić Twoje sprawy
 • umówią spotkanie z agentem
Sprzedajesz nieruchomość lub kończysz wynajem?
 W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego
Jak załatwić tę sprawę
 • Powiadom nas o tym jak najszybciej.
 • Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.
 • W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku.
 • Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa 

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

 • Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ochrony. 
 • W takiej sytuacji trzeba dokonać doubezpieczenia, o ile będzie to możliwe to będzie się to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.
Jak załatwić tę sprawę

Dokumenty, które będą potrzebne:

 • spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zweryfikujemy, czy jest możliwe doubezpieczenie. Jeśli będzie to możliwe, to wprowadzimy stosowną zmianę w Twojej polisie.

Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

Chcesz otrzymać pismo informujące o historii Twoich ubezpieczeń, np. o:

 • liczbie wypłaconych odszkodowań,
 • braku szkód.

UWAGA: W normalnym trybie dokument wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go również drogą elektroniczną. Upewnij się, że mamy Twój adres e-mail. Jeśli nie, podaj go w treści wniosku.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

W dyspozycji podaj:

 • swoje dane adresowe,
 • numer PESEL/REGON,
 • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Dodatkowe formy przekazania:

 • wniosek możesz wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

 

Wysłaliśmy do Ciebie propozycję odnowienia polisy na  kolejny okres, ale Ty nie chcesz kontynuować umowy.
Jak załatwić tę sprawę

Aby zrezygnować  z kontynuacji ubezpieczenia  nie musisz wypowiadać umowy pisemnie. Umowa ubezpieczenia mieszkania wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta.

Nie musisz wysyłać do nas wypowiedzenia.

Jeśli nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w kolejnym okresie, wystarczy, że nie opłacisz wznowienia umowy. Jeśli nie zapłacisz składki oferta kontynuowania ubezpieczenia wygaśnie po upływie 30 dni.

 • Cesja na Twojej polisie wygasła w wyniku spłacenia przez Ciebie kredytu hipotecznego. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu staniesz się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania polisy umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje aneksu zmiany umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam

 • dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).
Na polisie widnieje nieprawidłowy lub błędnie zapisany adres miejsca ubezpieczenia

W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo, a w przypadku drobnego błędu, np. „literówki” zgłoś to telefonicznie.

UWAGA: Zmiana możliwa jest wtedy, gdy przy zawarciu ubezpieczenia został wpisany niepoprawny adres miejsca ubezpieczenia, jednak dane techniczne (rok budowy, powierzchnia itd.) odpowiadają właściwej nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i wynikającej z tego chęci zmiany adresu miejsca ubezpieczenia na nowy, jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie aktualnej polisy i zawarcie nowej. W sytuacji sprzedaży nie możesz zmienić miejsca ubezpieczenia w istniejącej polisie.

Co zrobić:

W przypadku małego błędu (literówki):

 • zadzwoń na infolinię 224 224 224 i podczas rozmowy (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)

W przypadku poważniejszego błędu:

 • przygotuj pismo o zmianie adresu miejsca ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.
 • przekaż pismo swojemu agentowi lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
Jak załatwić tę sprawę

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

 • Chcesz zmienić osoby ubezpieczone lub dopisać kolejne do Twojej polisy ubezpieczenia mieszkania.
  Pamietaj: Ubezpieczony to właściciel przedmiotu ubezpieczenia.
Jak załatwić tę sprawę

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Sprzedajesz nieruchomość i dowiadujesz się, że nowy właściciel jest zainteresowany kontynuowaniem umowy ubezpieczenia chroniącej tę nieruchomość. W takiej sytuacji jest możliwość dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia na nową osobę, jeśli uprawnienia z umowy ubezpieczenia nie zostały przekazane w ramach cesji na rzecz banku.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

pismo informujące o przeniesieniu praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości zawierające:

 • podpisy obecnego i nowego właściciela polisy,
 • standardowe dane osobowe każdej ze stron, tj. imię, nazwisko, PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • oświadczenie, że nowy właściciel akceptuje warunki umowy, w brzmieniu: „Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (nazwa ubezpieczenia/nazwa warunków ubezpieczenia) i je akceptuję”.

Pismo o przeniesieniu  praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela może być napisane oddzielne przez każdą ze stron:

 • obecny właściciel w piśmie powinien wyrazić chęć przeniesienia praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości,
 • nowy właściciel powinien wyrazić zgodę na przejęcie polisy od obecnego właściciela z dopiskiem, że akceptuje warunki umowy.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany przez niego adres do korespondencji.

Właściciel  nieruchomości ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji polisa pozostaje nadal w mocy, a prawa i obowiązki  z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę/ spadkobierców. To oznacza, że należy  potwierdzić  zmianę właściciela nieruchomości i ubezpieczonego majątku  w aneksie do umowy ubezpieczenia  , w którym  spadkobierca / spadkobiercy zostaną ubezpieczającym/ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia.
Jak załatwić tę sprawę

Do  dokonania zmiany ubezpieczającego / ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia po śmierci ubezpieczającego/ubezpieczonego konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać  ubezpieczającym  oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi,
 • pismo nowego ubezpieczającego  (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany adres do korespondencji.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania, jakie dokumenty przygotować. Pamietaj, że zgłoszenie szkody online przyspieszy realizację Twojej sprawy.
Sprawdź, jakie dokumenty przesłać do Allianz.
Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz.
Załącz podpisany formularz do zgłoszenia online.