Po prostu Bezpieczny Biznes 

Zabezpieczenie finansowe Twojej firmy na wypadek różnych zdarzeń losowych.
UWAGA - Bezpieczny Biznes jest dostępny tylko dla wznowień, budynków w budowie i wspólnot mieszkaniowych.
Ubezpieczenie małego i średniego biznesu
Ochrona ubezpieczeniowa, którą można łatwo dopasować do specyfiki branży i własnych potrzeb - w podstawowym zakresie ubezpieczenie pozwoli zrekompensować straty w majątku firmy, które poniesiesz np. w wyniku pożaru, działania wiatru, zalania, powodzi, wandalizmu i innych zdarzeń 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
3 warianty ochrony do wyboru: podstawowy, rozszerzony i pełny
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie mienia w transporcie
2 warianty ochrony do wyboru: podstawowy i rozszerzony
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie Biznes Assistance
Oferta wznowieniowa ubezpieczenia Bezpieczny Biznes, opracowana na podstawie naszych doświadczeń we współpracy z firmami o różnej specyfice działalności. Przygotowaliśmy ją dla dziewięciu branż: apteka, biuro, budownictwo, edukacja, handel detaliczny, hotel i gastronomia, zdrowie i uroda oraz wspólnoty i spółdzielnie.
Zobacz także naszą najnowszą propozycję ubezpiecznia. Sprawdź ubezpieczenie Moja Firma
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes bardzo łatwo dopasować do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Masz do wyboru, m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową nie tylko wyposażenie i środki obrotowe znajdujące się w budynku czy lokalu, ale również wartości pieniężne w kasie, jak również środki pieniężne na rachunku bankowym od nieautoryzowanych transakcji;
 • ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w formule All Risk na terenie całej Polski – daje ono zabezpieczenie na wypadek zdarzeń będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, a także braku odpowiednich kwalifikacji czy błędów w obsłudze; 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – klientom czy kontrahentom.

Ubezpieczeniem obejmujemy koszty:

 • oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych,
 • transportu,
 • wykonania znaków reklamowych na uszkodzonych przedmiotach,
 • obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła,
 • ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu,
 • naprawy uszkodzonych elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru.

W ramach ubezpieczenia mienia w transporcie obejmujemy ochroną szkody w jednym z 2 wariantów:

 • podstawowy (wybrane zdarzenia losowe m.in. wypadek środka transportu, uderzenie przedmiotów, które odpadły od innych pojazdów, mostów, budynków, upadek drzew oraz kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu),
 • rozszerzony (wybrane zdarzenia losowe w wariancie podstawowym oraz kradzież z włamaniem do pojazdu, rabunek, kradzież wraz z pojazdem).

W ramach ubezpieczenia Biznes Assistance organizujemy i pokrywamy koszty:

 • pomocy specjalistów (np. ślusarza, hydraulika, szklarza i in.),
 • pomocy medycznej (wizyta lekarza, transport medyczny, dostawa leków),
 • pomocy interwencyjnej (transport ocalałego mienia, przechowywanie mienia, ochrona mienia).
 • Pokryjemy koszty szkód spowodowanych awarią lodówki aptecznej, gdy wskutek podwyższenia temperatury zepsują się leki lub preparaty medyczne, które trzeba będzie zutylizować.
 • Pokryjemy koszty szkód spowodowanych pożarem, zalaniem, eksplozją i innych zdarzeń, wskutek których ulegną zniszczeniu recepty, co uniemożliwi uzyskanie refundacji.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pokryjemy następstwa szkód wyrządzonych klientom, które wynikają z wadliwego sporządzenia leków lub wydania innego preparatu niż zamówiony. Tym samym zapewnimy spełnienie wymogów, jakie stawia przed apteką NFZ.
 • Zwrócimy koszty wynajęcia lokalu zastępczego, gdy w wyniku zalania, pożaru czy innego zdarzenia losowego, nie będzie możliwe korzystanie z Twojego własnego biura.
 • Zwrócimy utracone środki do 150 euro, jeśli ktoś zeskanuje Twoją kartę i ukradnie pieniądze z Twojego rachunku bankowego.
 • Zwrócimy koszty naprawy lub zakupu laptopa czy innego przenośnego sprzętu elektronicznego używanego przez Ciebie lub Twoich pracowników do celów służbowych poza biurem w całej Polsce (z możliwością rozszerzenia na kraje UE lub cały świat), jeśli sprzęt upadnie lub zostanie skradziony.
 • Zwrócimy Ci koszt zakupu lub naprawy Twoich maszyn, urządzeń przenośnych czy środków obrotowych, jeśli ulegną zniszczeniu wskutek np. pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem, do którego dojdzie podczas prowadzenia prac u klienta.
 • Zwrócimy utracone środki do 150 euro, jeśli ktoś zeskanuje Twoją kartę i ukradnie pieniądze z Twojego rachunku bankowego.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pokryjemy koszty, gdy źle wykonana usługa wyrządzi szkodę w majątku Twojego klienta w trakcie lub po zakończeniu i przekazaniu pracy.
 • Zwrócimy Ci koszt zakupu lub naprawy Twoich maszyn, urządzeń przenośnych czy środków obrotowych, jeśli ulegną zniszczeniu wskutek np. pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem, do którego dojdzie podczas prowadzenia prac u klienta.
 • Zwrócimy utracone środki do 150 euro, jeśli ktoś zeskanuje Twoją kartę i ukradnie pieniądze z Twojego rachunku bankowego.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pokryjemy koszty, gdy źle wykonana usługa wyrządzi szkodę w majątku Twojego klienta w trakcie lub po zakończeniu i przekazaniu pracy.
 • Pokryjemy koszty szkód spowodowanych awarią sprzętu sklepowego np. lady chłodniczej lub gdy w wyniku przerwy w dostawie prądu zepsuje się towar.
 • Pokryjemy koszty szkód, gdy ktoś w godzinach otwarcia Twojego sklepu ukradnie towar z wystawy lub półki sklepowej. Nasze ubezpieczenie obejmuje także kradzież, która nie musi wiązać się z włamaniem do lokalu.
 • Pokryjemy koszty szkód spowodowanych pożarem, zalaniem czy innym zdarzeniem losowym nawet w sytuacji, gdy z uwagi na sezon przedświąteczny stany magazynowe będą wyższe niż zazwyczaj, a nie zostało to uwzględnione przy zawieraniu ubezpieczenia.
 • Jeśli sprzęt elektroniczny Twojego klienta zostanie zniszczony wskutek np. pożaru, zalania czy innego zdarzenia losowego lub skradziony zwrócimy koszty jego naprawy lub wymiany.
 • Pokryjemy koszty wymiany wody w basenie w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczeniem są objęte zatrucia pokarmowe oraz szkody związane z organizowaniem imprez.
 • Zwrócimy koszty, gdy dojdzie np. do kradzieży z włamaniem,  pożaru, zalania czy innego zdarzenia losowego  w Twoim warsztacie, w którym znajdowało się mienie osób trzecich np.: urządzenia, maszyny, sprzęt czy odzież klientów.
 • Pokryjemy koszty naprawy lub zakupu nowego, gdy np. w trakcie wizyty serwisowej u klienta dojdzie do przepięcia, w wyniku którego ulegnie zniszczeniu Twój sprzęt diagnostyczny lub inny przenośny sprzęt elektroniczny.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zwrócimy koszty naprawy rzeczy np. samochodu czy sprzętu AGD, która została uszkodzona w trakcie serwisowania jej przez Twojego pracownika.
 • Pokryjemy koszty szkód spowodowanych awarią windy, gdy przestanie działać wskutek wady produkcyjnej, działania człowieka lub przyczyn eksploatacyjnych.
 • Zwrócimy koszty wypompowania wody i uprzątnięcia garażu po zalaniu oraz jego osuszania.
 • Zwrócimy koszty czyszczenia elewacji, która została zniszczona wskutek naniesienia graffiti.
 • Zwrócimy koszty naprawy lub zakupu endoskopu czy innego sprzętu elektronicznego, który ulegnie zniszczeniu wskutek np.: pożaru, kradzieży z włamaniem a nawet niewłaściwego użytkowania, upadku, upuszczenia sprzętu czy celowego działania – wandalizmu.
 • Pokryjemy koszty szkód, gdy w godzinach otwarcia Twojego salonu dojdzie do kradzieży specjalistycznych preparatów do zabiegów kosmetycznych.
 • Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pokryjemy następstwa szkód wyrządzonych Twojej klientce, która została poparzona z powodu źle wykonanego zabiegu kosmetycznego z użyciem lasera.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń itp

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.