Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie ryzyk budowanych i montażowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Prace budowlane lub montażowe – zakres standardowy
Zaplecze budowy lub drobny sprzęt budowlany
opcjonalnie
Maszyny budowlane
opcjonalnie
Mienie istniejące i otaczające
opcjonalnie
Mienie pracownicze
opcjonalnie
Odpowiedzialność cywilna
opcjonalnie
Przyszły zysk inwestora (ALoP)
opcjonalnie
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych lub montażowych opracowaliśmy z myślą o podmiotach gospodarczych z sektora małych, średnich i dużych firm, które chcą zabezpieczyć inwestycję budowlaną lub montażową przed skutkami zdarzeń losowych, jak: błędy wykonawcze, projektowe, pożar, wybuch, kradzież z włamaniem, katastrofy naturalne czy działanie osób trzecich.

Ubezpieczenie kierujemy przede wszystkim do:

 • inwestorów (zleceniodawców),
 • wykonawców lub podwykonawców,
 • instytucji finansujących inwestycje budowlane lub montażowe.

Niezbędne informacje są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia potrzebne są nam m.in.:

 • opis doświadczenia wykonawcy i wykaz zrealizowanych największych kontraktów w ostatnich latach o podobnym charakterze (mile widziane referencje),
 • kopia kontraktu budowlanego (umowy) wraz z określeniem wartości kontraktu,
 • kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • dokumentacja projektowa obejmująca przynajmniej: opis sposobu posadowienia i warunki gruntowych, opis prac oraz technologii wykonania robót,
 • dokładne miejsce wykonywania prac,
 • opis zabezpieczenia placu budowy,
 • wykaz maszyn budowlanych (o ile mają zostać objęte ubezpieczeniem),
 • opis mienia istniejącego (o ile ma być ubezpieczone),
 • historia szkodowa wykonawcy (o ile jest dostępna) za minimum ostatnie 3 lata.

Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka.

Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju kontraktu, stopnia skomplikowania prac, miejsca realizacji, doświadczenia i historii szkodowej wykonawcy oraz innych indywidualnych czynników, które wpływają na ryzyko – uwzględniamy też szkodowość.

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Dla średniej wielkości inwestycji udział własny przy standardowym zakresie ubezpieczenia wynosi zazwyczaj około 10 000 zł.

W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.

Ubezpieczamy wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane lub montażowe, zlokalizowane zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)