Rewolucyjny program ubezpieczeń dla Twojej firmy

Na czym polega innowacyjność tego ubezpieczenia?

  • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe, w związku z zaistnieniem któregokolwiek z następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcie, silny wiatr, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub innych przedmiotów, zalanie, zapadanie się ziemi. Dodatkowo na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyko powodzi.
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju obejmuje ochroną szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.
  • W ramach ubezpieczenia OC przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa oraz kontraktowa) osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub szkody w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
  • Zadeklarowene sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę naszej odpowiedzialności. Wskazana suma ubezpieczenia dla wybranego mienia jest łączna dla wszystkich lokalizacji objętych ubezpieczeniem w ramach polisy. 

Napisz wiadomość e-mail: dummy bok@allianz.pl

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.