Ochrona prawno-podatkowa
Korzyści dla Twojej firmy
Ubezpieczenie dla osób pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za finanse w firmie – także dla członków zarządów i właścicieli firm, którzy w pierwszej kolejności mogą mieć przedstawiane zarzuty karnoskarbowe

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego i refundacja należności finansowych
Klauzula karna
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Dla wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za finanse w firmie. Także dla członków zarządów i właścicieli firm – to oni bowiem w pierwszej kolejności mogą mieć przedstawiane zarzuty karne skarbowe. 

Tak. Jest to niewątpliwą zaletą tego ubezpieczenia. Ważne jest jedynie, aby zarzuty zostały postawione w okresie ubezpieczenia. Nie jest istotne, jakiego okresu dotyczą zarzuty przedstawione ubezpieczonemu.

Ubezpieczony ma zagwarantowaną ochrone również wtedy, gdy zarzuty są związane z okresem, gdy ubezpieczony wykonywał pracę w innej firmie. Wykupienie jednej polisy daje ubezpieczonemu pełną ochronę w zakresie wszystkich aktywności zawodowych aktualnych i przeszłych.

Tak, sam opłacasz wszelkie kary, a my zwracamy je w ramach odszkodowania w późniejszym terminie.

Jako pracownik biura rachunkowego wykonując czynności księgowego również jest się narażonym na ewentualne zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego. W takim przypadku polisa Allianz Skarbowy gwarantuje ubezpieczonemu ochronę prawną i zwrot kosztów zasądzonych kar i grzywien.

To ubezpieczenie nie zastępuje ubezpieczenia obowiązkowego biura rachunkowego, ani nie jest ubezpieczeniem nadwyżkowym biura. Allianz Księgowy chroni pracownika biura w przypadku postawienia zarzutów karnoskarbowych bezpośrednio jemu.

Tak, ubezpieczony może samemu wybrać sobie adwokata lub też zwrócić się do nas o wyznaczenie takiego adwokata. Ważne by adwokat, na którego decyduje się klient, miał doświadczenie w prowadzeniu spraw karnoskarbowych. Rekomendujemy adwokatów, którzy posiadają doświadczenie w tym zakresie. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.